Podatki w praktyce

Czynności cywilne PCC

PCC a umowa spółki

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy spółki a także zmiany tych umów w przypadku, gdy zmiana powoduje podwyższenie podstawy opodatkowania. Zasady opodatkowania dotyczące umów spółek i ich zmian - stosuje się odpowiednio do aktów założycielskich spółek, statutów spółek i ich zmian.

Podatkowi podlega zarówno ustanowienie umowy lub zmiana umowy spółki osobowej, czyli spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej, jak i spółki kapitałowej - spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjnej lub europejskiej.

Za zmianę umowy uznaje się następujące czynności, nawet jeśli nie spowodują one podwyższenia kapitału zakładowego:

 • przy spółce osobowej - wniesienie lub podwyższenie wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego,
 • pożyczkę udzieloną spółce przez wspólnika, dopłaty oraz oddanie przez wspólnika spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania; 
 • przy spółce kapitałowej - podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty; 
 • przekształcenie lub łączenie spółek, jeżeli ich wynikiem jest zwiększenie majątku spółki osobowej lub podwyższenie kapitału zakładowego; 
 • przeniesienie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim:
 • rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej, jeżeli jej siedziba nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego, 
 • siedziby spółki kapitałowej, jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium państwa członkowskiego.

Uwaga !

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega wyłącznie podwyższenie kapitału zakładowego, natomiast nie są opodatkowane wkłady powodujące podwyższenie kapitału zapasowego spółki (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 14.01.2011 r. nr IPPB2/436-463/10-2/MZ) – interpretacja dotyczy spółek kapitałowych.

Umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się: 

 • w przypadku spółki osobowej - siedziba tej spółki; 
 • w przypadku spółki kapitałowej: 
 • rzeczywisty ośrodek zarządzania albo 
 • siedziba tej spółki - jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego. 

 

Obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania, wartość podatku

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (zawarcia umowy spółki) lub z chwila podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną.

Obowiązek podatkowy ciąży przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

Podstawę opodatkowania stanowi: 

 • przy zawarciu umowy - wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego, 
 • przy wniesieniu lub podwyższeniu wkładów do spółki osobowej albo podwyższeniu kapitału zakładowego - wartość wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy, 
 • przy dopłatach - kwota dopłat, 
 • przy pożyczce udzielonej spółce przez wspólnika - kwota lub wartość pożyczki, 
 • przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania - roczna wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4 % wartości rynkowej rzeczy lub prawa majątkowego oddanego do nieodpłatnego używania, 
 • przy przekształceniu lub łączeniu spółek - wartość wkładów do spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia albo wartość kapitału zakładowego spółki kapitałowej powstałej w wyniku przekształcenia lub połączenia, 
 • przy przeniesieniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistego ośrodka zarządzania spółki kapitałowej lub jej siedziby - wartość kapitału zakładowego.

W przypadku oddania spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika: 

 • wartość świadczeń za lat 10 albo 
 • wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy. 

Podstawę opodatkowania obniża się o:

 • kwotę wynagrodzenia wraz z podatkiem od towarów i usług, pobraną przez notariusza za sporządzenie aktu notarialnego umowy spółki albo jej zmiany, jeżeli powoduje ona zwiększenie majątku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego; 
 • opłatę sądową związaną z wpisem spółki do rejestru przedsiębiorców lub zmianą wpisu w tym rejestrze dotyczącą wkładu do spółki albo kapitału zakładowego; 
 • opłatę za zamieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym ogłoszenia o wpisach. 

Podatek od umowy spółki wynosi 0,5% podstawy opodatkowania. Płatny jest w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy umowa spółki wymaga zawarcia jej w formie notarialnej – obowiązek pobrania i wpłacenia podatku ciąży na notariuszu jako na płatnika podatku.

Zwolnienie lub niepodleganie podatkowi

Nie podlegają podatkowi umowy spółki i ich zmiany: 

 • związane z przekształceniem lub łączeniem spółek w części wkładów do spółki albo kapitału zakładowego, których wartość była uprzednio opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska albo od których zgodnie z prawem państwa członkowskiego podatek nie był naliczany, 
 • związane z podwyższeniem kapitału zakładowego pokrytego z niezwróconych wspólnikom lub akcjonariuszom dopłat albo z niezwróconej pożyczki udzielonej spółce kapitałowej przez wspólnika lub akcjonariusza, które były uprzednio opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych lub podatkiem od wkładów kapitałowych do spółek kapitałowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, 
 • związane z podwyższeniem kapitału zakładowego w części dotyczącej wartości, o którą obniżono kapitał zakładowy w następstwie strat poniesionych przez spółkę kapitałową, pod warunkiem że podwyższenie kapitału zakładowego następuje w okresie 4 lat po jego obniżeniu, 
 • jeżeli przedmiotem działalności spółki kapitałowej jest świadczenie usług użyteczności publicznej w zakresie transportu publicznego, zarządzania portami i przystaniami morskimi, zaopatrzenia ludności w wodę, gaz, energię elektryczną, energię cieplną lub zbiorowego odprowadzania ścieków i w wyniku zawarcia umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego obejmuje co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce albo w chwili zmiany umowy spółki Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada już co najmniej połowę udziałów lub akcji w tej spółce.

Nie podlegają natomiast podatkowi umowy spółki i ich zmiany związane z: 

 • łączeniem spółek kapitałowych, 
 • przekształceniem spółki kapitałowej w inną spółkę kapitałową,
 • wniesieniem do spółki kapitałowej, w zamian za jej udziały lub akcje: 
 • przedsiębiorstwa spółki kapitałowej lub jego zorganizowanej części, 
 • udziałów lub akcji innej spółki kapitałowej dających w niej większość głosów albo kolejnych udziałów lub akcji, w przypadku gdy spółka, do której są wnoszone te udziały lub akcje, posiada już większość głosów. 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 06-12-2011
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz