Spis z natury

Spisu z natury, zarówno sporządzany przez prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów, jak i przez ryczałtowców, powinien zawierać co najmniej następujące dane:

 • imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy);
 • datę sporządzenia spisu;
 • numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury (strony spisu);
 • szczegółowe określenie towaru i innych składników majątkowych objętych spisem;
 • jednostkę miary (może to być 1 sztuka, albo kilka sztuk, opakowań);
 • ilość stwierdzoną w czasie spisu;
 • cenę w złotych i groszach za jednostkę miary;
 • wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową;
 • łączną wartość spisu z natury;
 • klauzulę "Spis zakończono na pozycji..." (nr pozycji wyszczególnienia rodzajów towarów objętych spisem);
 • podpisy osób sporządzających spis;
 • podpis właściciela zakładu (wspólników).

W razie przyjęcia wyceny towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia, w szczególności z powodu uszkodzenia, wyjścia z mody, należy przy poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową cenę zakupu (nabycia) lub koszt wytworzenia. Wycena poniżej ceny zakupu czy kosztów wytworzenia dopuszczalna jest zarówno przy zasadach ogólnych, jak i przy ryczałcie. Jednak w przypadku zasad ogólnych konieczne jest podanie w spisie dodatkowo ceny wytworzenia/zakupu.

 

Rodzaje spisów z natury

 

Spis z natury sporządzany przez osoby opodatkowane na zasadach ogólnych powinien obejmować również towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Należy ująć je ilościowo w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność. Przy prowadzeniu na zasadach ogólnych:

 • księgarń i antykwariatów księgarskich - spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne; 
 • działalności kantorowej - spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe; 
 • działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw (lombard)- spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki; 
 • działów specjalnych produkcji rolnej - spisem z natury należy objąć nie zużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.