Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

Samozatrudnienie w interpretacjach

Składki KRUS i zdrowotna rolników-przedsiębiorców

Ubezpieczenie w KRUS jest o wiele korzystniejsze dla rolników niż ubezpieczenie w ZUS. Korzyści płyną przede wszystkim z wysokości składek, które w KRUS są o wiele niższe niż w ZUS. Dodatkowo składki w KRUS płaci się kwartalnie a składki ZUS miesięcznie.

W 2004r. część rolników została pozbawiona prawa do ubezpieczenia w KRUS, jeżeli prowadzili działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym 19%. Trybunał Konstytucyjny przyznał jednak, że ubezpieczenie w KRUS nie może być uzależniona od formy opodatkowania (wyrok z 13 kwietnia 2006r., sygn. P 8/05). Dzięki temu wielu rolników mogło powrócić do ubezpieczenia w KRUS, dlatego też większej liczby rolników dotyczy problem odliczania od dochodu składek KRUS.

W przypadku, gdy na podstawie tegoż wyroku TK rolnicy otrzymali zwrot składek na ubezpieczenie społeczne, należy skorygować zeznania roczne za lata, w których te składki odliczono ((Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 6 października 2008 r. IBPB1/415-540/08/ESZ).

Nie należy ich wykazywać w PIT rocznym w roku otrzymania jako przychód z innych źródeł, jak stwierdzono w Krakowie (Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, 11 kwietnia 2007 r., PD-2/41170-26/07)

Jeżeli już rolnik może być ubezpieczony w KRUS, to jego wątpliwości często budzi problem czy może od dochodu odliczyć składki KRUS. Ustawa o PIT stanowi, że odliczeniu od dochodu podlegają składki opłacane na podstawie ustawy „o systemie ubezpieczeń społecznych”. Składki KRUS są natomiast opłacane na podstawie ustawy „o ubezpieczeniu społecznym rolników”. Nie są to więc te same przepisy dające prawo do odliczenia składek ubezpieczenia od dochodu, dlatego rolnicy nie mogą odliczyć składek KRUS od dochodu (Urząd Skarbowy w Zamościu, 20 kwietnia 2006r., PO I-415/6/2006; Trzeci Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, 1 lutego 2006r., PG-2-415-46/05/06). Pogląd taki potwierdziło także Ministerstwo Finansów w interpretacji z 24 lutego 2000r. (PB2/MK-044-315/00).

Ponadto należy zauważyć, że składki te nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej (Urząd Skarbowy w Przemyślu, 26 sierpnia 2004r., US VI-2/415-3/04). Składki te są bowiem kosztem działalności rolniczej, które nie podlegają ustawie o podatku PIT. Wyjątek w tej kwestii stanowią działy specjalne produkcji rolnej. Jeżeli wiążą się z nimi składki KRUS, to mogą one stanowić koszty uzyskania przychodów z tej działalności.

Inne rozwiązanie wystąpiło w roku 2009. Zezwolono na zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów opłaconych składek na ubezpieczenie KRUS w części przypadającej z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ponieważ:

  • w związku z rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej jest zobowiązany opłacać składki do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (składki te płacone są w podwójnej wysokości ,,raz z powodu tego, że jest rolnikiem, a dwa, że ma działalność gospodarczą”),
  • opłata w/w składek nie została wyszczególniona w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jako koszty niestanowiące (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 17 lutego 2009 r. 17IPPB1/415-28/09-7/KS).

W przypadku spółki cywilnej, której wspólnikami są rolnicy (czy też rolnik), dodatkowa składka na ubezpieczenie rolników prowadzących działalność gospodarczą płacona do KRUS nie stanowi koszt uzyskania przychodów spółki cywilnej. Będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu jedynie po stronie Wnioskodawcy, opłacającego tę składkę, tylko u danego wspólnika - rolnika (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 16 lutego 2009 r., IPPB1/415-1286/08-5/ES).

Dodatkowa zapłata składki, jako pozostająca w związku przyczynowo-skutkowym z działalnością gospodarczą, może stanowić koszt uzyskania przychodu z tego źródła od momentu jej płacenia, tj. przyporządkowując koszt danego roku do przychodu danego roku. Nie liczy się zatem, za jaki rok płacimy, ale w którym roku (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 15 stycznia 2008 r. ITPB1/415-581/07/HD).

Jeżeli jednak rolnicy mieliby prawo zaliczyć składki KRUS do kosztów uzyskania przychodów do w praktyce nie miałoby to wpływu na wysokość obciążeń podatkowych rolników płacących podatek na zasadach ogólnych lub opłacających podatek liniowy 19%. Zaliczenie tych składek w koszty nie miałoby natomiast wpływu na obniżeniu podatku rolników opłacających ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Nie odliczają oni bowiem kosztów od przychodów, ale mogą odliczyć składki ZUS.

Wątpliwości rolników budzi także kwestia czy składkę zdrowotną mogą odliczyć od podatku. W tym przypadku niezależnie, czy przedsiębiorca jest ubezpieczony w KRUS, czy w ZUS, składkę zdrowotna płaci na podstawie przepisów ustawy „o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych”. Dlatego też rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą odliczać od podatku składkę zdrowotną tak samo, jak przedsiębiorcy ubezpieczeni w ZUS (Urząd Skarbowy w Lubartowie, 23 marca 2005r., DP1-415-2/05). Dotyczy to również rolników opłacających podatek w formie karty podatkowej (Drugi Urząd Skarbowy w Katowicach, 6 marca 2006r., PDPD/415-4/06). Rolnicy musza jednak pamiętać, że odliczenie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej.

Warto w tym miejscu przytoczyć interpretację, w myśl której  można odliczyć w bieżącym zeznaniu składki zapłacone po terminie (np. składki za lata 2001-2003, zapłacone w 2008 r., odliczone w PIT za 2008 r.). Taką interpretację uzyskał rolnik, który dowiedział się grudniu 2008 r., że z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej powinien od 2001 r. opłacać składkę zdrowotną w ZUS. W grudniu 2008 r. uregulował składki za 2001, 2002 i 2003 r. (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 23 marca 2009 r., IBPBI/1/415-1035/WRz).

Remigiusz Fijak 
Artur M.Brzeziński

11-06-2006
10-09-2009


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj