Pytania czytelników:

Samochód jednorazowo

W latach 2009 r. i 2010 r. kwota limitu odpisów amortyzacyjnych w ramach amortyzacji jednorazowej wynosi wynosi 100.000 euro w każdym z tych lat podatkowych (niezależnie od tego nadal dopuszczalna jest amortyzacja jednorazowa środków trwałych do 3500zł). Z możliwości takiej mogą skorzystać mali podatnicy (w roku rozpoczęcia działalności i w latach następnych, w którym będą spełniać kryteria wynikające z definicji małego podatnika), oraz podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą, bez względu na wielkość obrotów. Amortyzacja 100 000 euro rocznie polega na tym, że podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 100.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Samochód osobowy jest to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą, z wyjątkiem:

  • pojazdu samochodowego mającego jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanego na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van,
  • pojazdu samochodowego mającego więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u którego długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50 % długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków,
  • pojazdu samochodowego, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków,
  • pojazdu samochodowego, który posiada kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu,
  • pojazdu samochodowego będącego pojazdem specjalnym w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym

Podstawą jest art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 2009 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2009, nr 69, poz. 587).

Nadto mały podatnik to podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł (odpowiedź nr 26500).

Amortyzacji jednorazowej mogą dokonywać tzw. mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej. Dokumentem potwierdzającym uznanie samochodu o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, za samochód ciężarowy jest zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów. Zaświadczenie to podatnik otrzymuje w wyniku dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego w stacji. Stosowny wpis upoważniony pracownik stacji zamieszcza również w dowodzie rejestracyjnym samochodu. Po otrzymaniu zaświadczenia podatnik powinien złożyć jego kopię do urzędu skarbowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Może Pan dokonać jednorazowej amortyzacji samochodu o masie nieprzekraczającej 3,5 tony, pod warunkiem że samochód spełnia kryteria samochodu innego niż osobowy z definicji zawartej w ustawie o PIT.

Stanowisko takie potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 31 marca 2009 r., nr ITPB1/415-25/09/MM; w przypadku pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony spełnienie wymagań określonych w art. 5a pkt 19 lit. a)–d) ustawy o PIT, pozwalających na niezaliczenie danego pojazdu samochodowego do samochodów osobowych, stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację, oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań (odpowiedź nr 28732).

Amortyzację jednorazową można jednak stosować w praktyce nieco szerzej.

W świetle definicji środka trwałego można zaliczyć wydatki bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów ze względu na przewidywany okres użytkowania krótszy niż rok lub co najwyżej rok.

Chodzi o rok od dnia przekazania majątku do używania, oczywiście najbezpieczniej uznać, iż był to dzień zakupu. Sprzedaż powinna nastąpić w takim wypadku 19 września.

Amortyzacja jednorazowa nie jest możliwa, możliwe jest jedynie zaliczenie wydatku w koszty z powodu nie spełniania przez składnik majątku definicji środka trwałego (odpowiedź nr 29217).

Nie ma potrzeby uzasadniania decyzji o przewidywanym czasie używania krótszym niż rok, aby zaliczyć wydatki na zakup przedmiotu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Ostatecznie zdecyduje faktyczny okres użytkowania, krótszy niż rok (odpowiedź nr 29237).

Niezależnie od amortyzacji jednorazowej do 100.000 euro oraz jednorazowego zaliczenia wydatku na zakup nie-środków trwałych w koszty możliwe jest jednorazowe amortyzowanie samochodów o wartości początkowej do 3500 zł. Sytuacja taka często występuje w przypadku wykupu poleasingowego.

Wydatek poniesiony na zakup samochodu wprowadzić można wówczas bezpośrednio do KPiR, bez konieczności ujęcia składnika majątku w ewidencji środków trwałych. W takim przypadku wydatek ujmuje się w kosztach w miesiącu oddania do użytkowania (wykupu i rozpoczęcia użytkowania jako własności podatnika) (odpowiedź nr 28197).

Na koniec warto dodać, że niezaliczony do środków trwałych składnik majątku związany z prowadzoną działalnością, niezaliczony do towarów przedsiębiorstwa, należy zaliczyć do wyposażenia i wprowadzić do ewidencji wyposażenia (zakładam oczywiście, że jego wartość początkowa przekracza 1500 zł; składnik majątku o wartości 1500 zł lub niższej nie może być wprowadzony do ewidencji wyposażenia).

W takim przypadku należy ewidencję przejechanych kilometrów dla wskazanego pojazdu. Do kosztów nie zalicza się bowiem poniesionych wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, dla potrzeb działalności gospodarczej podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu; w celu ustalenia faktycznegoprzebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (odpowiedź nr 27944).

Opracował: Artur M. Brzeziński

Data publikacji: 29.04.2010