Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Druki IPS

Różne

 • AGZ1.F_I ( 29 843B 29-01-2007 )
  RPAZ Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia
 • AGZ2.F_I ( 58 396B 29-01-2007 )
  IDAZ Formularz informacji o agencji zatrudnienia
 • AGZ3.F_I ( 30 212B 29-01-2007 )
  IDAZ s1 Formularz informacji o agencji zatrudnienia - cd. str. 1
 • AGZ4.F_I ( 37 822B 29-01-2007 )
  IDAZ s2 Formularz informacji o agencji zatrudnienia - cd str. 2
 • AGZ5.F_I ( 39 358B 29-01-2007 )
  IDAZ s4 Formularz informacji o agencji zatrudnienia - cd str. 4
 • AGZ6.F_I ( 27 598B 29-01-2007 )
  RPAZ s2 Wykaz adresów wykonywania działalności do wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - str. 2
 • AL01.F_I ( 33 073B 30-09-2008 )
  AL-KW(2008) Kwestionariusz wywiadu alimentacyjnego
 • AL02.F_I ( 26 359B 02-10-2008 )
  AL-OMD(2008) Oświadczenie majątkowe dłużnika alimentacyjnego
 • AL03.F_I ( 34 495B 18-09-2008 )
  AL-WOS(2008) Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 • AL04.F_I ( 25 435B 12-09-2008 )
  AL-DR(2008) Oświadczenie o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym - w roku poprzedzającym okres świadczeniowy
 • AL05.F_I ( 28 727B 18-09-2008 )
  AL-DN(2008) Oświadczenie o dochodzie członków rodziny niepodlegającym opodatkowaniu, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
 • AL06.F_I ( 27 913B 18-09-2008 )
  AL-ZBE(2008) Zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • AL1W.F_I ( 72 363B 06-12-2011 )
  Al-1(1) Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej wg Dz.U.05.105.882
  Al-1(2) Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej wg Dz.U.06.120.833
  Al-1(3) Wniosek o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej wg Dz.U.07.114.782
 • AL2W.F_I ( 35 902B 06-12-2011 )
  Al-2(1) Zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego wg Dz.U.05.105.882
  Al-2(2) Zaświadczenie o bezskuteczności prowadzonego postępowania egzekucyjnego oraz o wysokości wyegzekwowanego świadczenia alimentacyjnego wg Dz.U.06.120.883
 • BHPUSZ.F_I ( 57 229B 10-12-2007 )
  BHP Uk.Szk. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • CHSN.F_I ( 62 148B 29-01-2007 )
  KChSN Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (wg Dz.U.05.2.8)
 • CHZ1.F_I ( 55 589B 29-01-2007 )
  ChZ-z1 Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej (wg Dz.U.02.132.1121 zał.1)
 • CHZ4.F_I ( 61 555B 29-01-2007 )
  ChZ-z4 Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej (wg Dz.U.02.132.1121 zał.4)
 • CHZA.F_I ( 58 177B 29-01-2007 )
  ChZ-z10 Zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej (wg Dz.U.02.132.1121 zał.10)
 • CSZ1.F_I ( 109 947B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-1-1(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia
 • CSZ2.F_I ( 109 269B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-2-1(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - czynnik chemiczny (wg Dz.U.11.33.166 zał.2)
 • CSZ4.F_I ( 57 093B 20-02-2007 )
  Cz-Szk-4 Zgłoszenie do PIP zamiaru rozpoczęcia prac z azbestem
 • CSZA.F_I ( 110 255B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-1-2(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wg Dz.U.11.33.166 zał.1) cz2
 • CSZB.F_I ( 108 106B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-1-3(2011) Rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy (wg Dz.U.11.33.166 zał.1) cz3
 • CSZC.F_I ( 109 301B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-2-2(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - pył (wg Dz.U.11.33.166 zał.2)
 • CSZD.F_I ( 109 187B 30-03-2011 )
  Cz-Szk-2-3(2011) Karta badań i pomiarów czynników szkodliwych - czynnik fizyczny (wg Dz.U.11.33.166 zał.2)
 • DEP1.F_I ( 32 287B 03-10-2007 )
  DemPoj Zaświadczenie o demontażu pojazdu
 • DEP2.F_I ( 32 345B 11-10-2007 )
  NkplPoj Zaświadczenie o przyjęciu niekompletnego pojazdu
 • DLG.F_I ( 32 688B 20-10-2009 )
  DELEGACJA(2) Polecenie wyjazdu służbowego
 • DML.F_I ( 28 426B 29-01-2007 )
  WPDM-Inf 2 Dodatkowe informacje o lokalu do wniosku o dodatek dodatku mieszkaniowego
 • DOSP.F_I ( 26 114B 17-09-2010 )
  Doch MOPS Zaświadczenie o dochodach dla MOPS
 • DPI1.F_I ( 79 075B 09-06-2008 )
  I-1 Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • DPI2.F_I ( 61 387B 30-05-2008 )
  R-1 Raport roczny z wykonania projektu informatycznego lub innego przedsięwzięcia wspierającego rozwój społeczeństwa informacyjnego
 • DPI4.F_I ( 69 861B 30-05-2008 )
  I-2 Wniosek o dofinansowanie przygotowania lub realizacji oprogramowania interfejsowego, a także kodów źródłowych tego oprogramowania
 • DPI6.F_I ( 112 094B 06-08-2008 )
  Z1 do K-1,K-2,R-1 Rozliczenie lub informacja o wysokości nakładów planowanych
 • DPI7.F_I ( 110 401B 10-07-2008 )
  Z2 do K-1,K-2,R-1 Zestawienie faktur dotyczących wykonywanych prac - zadań sfinansowanych ze środków na informatyzację - załącznik do K-1, K-2, R-1
 • DW01.F_I ( 52 875B 29-01-2007 )
  DW-01 Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika
 • DW02.F_I ( 52 833B 29-01-2007 )
  DW-02 Zgłoszenie wypadku przy pracy osoby nie będącej pracownikiem
 • DW03.F_I ( 55 947B 18-10-2007 )
  DW-03(2) Wyjaśnienia poszkodowanego
 • DW04.F_I ( 56 859B 18-10-2007 )
  DW-04(2) Informacje uzyskane od świadka
 • DW05.F_I ( 57 049B 29-01-2007 )
  DW-05 Karta wypadku
 • DW06.F_I ( 53 342B 29-01-2007 )
  DW-06 Zawiadomienie o wypadku w drodze do pracy / z pracy
 • DW07.F_I ( 57 923B 29-01-2007 )
  DW-07 Karta wypadku w drodze do pracy / z pracy osoby zatrudnionej na umowę zlecenia
 • DW08.F_I ( 57 127B 29-01-2007 )
  DW-08 Karta wypadku w drodze do pracy / z pracy osoby zatrudnionej na umowę o pracę
 • DW09.F_I ( 54 962B 29-01-2007 )
  DW-09 Wniosek o ustalenie uszczerbku na zdrowiu
 • DW10.F_I ( 57 699B 06-11-2007 )
  DW-10(2) Rejestr wypadków przy pracy
 • DW11.F_I ( 107 736B 18-03-2010 )
  DW-11 Oświadczenie o trzeźwości poszkodowanego
 • DW12.F_I ( 109 423B 10-03-2010 )
  DW-12 Protokół oględzin miejsca wypadku przy pracy
 • DW13.F_I ( 109 906B 14-05-2010 )
  DW-13 Polecenie powypadkowe usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości z zakresu BHP
 • DWDM.F_I ( 27 211B 29-01-2007 )
  DWDM - Deklaracja o wysokości dochodów - zał. do wniosku o dodatek mieszkaniowy
 • DWL.F_I ( 61 443B 17-04-2008 )
  DWL(2007) Deklaracja wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • EDG1.F_I ( 174 654B 06-12-2011 )
  CEIDG-1(wer.1.03) Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • EDGMW.F_I ( 145 062B 18-11-2011 )
  CEIDG-MW(wer.1.03) Dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • EDGPN.F_I ( 144 192B 18-11-2011 )
  CEIDG-PN(wer.1.03) Udzielone pełnomocnictwa
 • EDGPR.F_I ( 26 706B 18-11-2011 )
  CEIDG-POPR(wer.1.03) Korekty pomyłek we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 • EDGRB.F_I ( 142 435B 21-11-2011 )
  CEIDG-RB(wer.1.03) Informacja o rachunkach bankowych
 • EDGRD.F_I ( 134 653B 18-11-2011 )
  CEIDG-RD(wer.1.03) Wykonywana działalność gospodarcza
 • EDGSC.F_I ( 142 423B 18-11-2011 )
  CEIDG-SC(wer.1.03) Udział w spółkach cywilnych
 • ER1.F_I ( 32 502B 29-01-2007 )
  ER1 - Ewidencja przychodów (ryczałtowa) - 2 str. 40 pozycji
 • FAMA.F_I ( 47 358B 11-10-2011 )
  Fakt. Marża(3) Faktura marża
 • FAVATK.F_I ( 79 737B 11-10-2011 )
  Fakt. VAT Kor.Br(5) Faktura VAT korygująca (od brutto)
  Fakt. VAT Kor.Net(5) Faktura VAT korygująca (od netto)
 • FVAR.F_I ( 37 684B 22-04-2008 )
  Fakt. VAT RR (2) Faktura VAT RR
 • FVARK.F_I ( 37 729B 22-04-2008 )
  Fakt. VAT RR-K (1) Faktura VAT RR dotycząca umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze
 • FVATB1.F_I ( 57 366B 11-10-2011 )
  Fakt. VAT Br.(4) Faktura VAT liczona od cen brutto
 • FVATN1.F_I ( 57 559B 11-10-2011 )
  Fakt. VAT (4) Faktura VAT liczona od cen netto
 • FVATW1.F_I ( 46 789B 10-01-2011 )
  Fakt. VAT Wewn. Faktura VAT wewnętrzna WNT
 • FVATW2.F_I ( 39 099B 10-01-2011 )
  Fakt. VAT Wewn. Tr Faktura VAT wewnętrzna środka transportu
 • FVDZ.F_I ( 28 742B 22-02-2011 )
  DZ FV(2011) Dzienne zestawienie faktur VAT dla podatników dokonujących sprzedaży opodatkowanej różnymi stawkami
 • FVEW.F_I ( 43 798B 21-01-2011 )
  Ewid. Fakt. VAT(2011) Ewidencja faktur VAT
 • FVZA.F_I ( 41 698B 21-01-2011 )
  Ewid. Zak. VAT(2011) Ewidencja faktur zakupowych VAT
 • FVZL.F_I ( 56 974B 11-10-2011 )
  Fakt. Zal.(3) Faktura VAT zaliczkowa
 • GRA1.F_I ( 27 030B 29-01-2007 )
  GRA Zaświadczenie o wygranej uzyskanej przez uczestnika gry lub zakładu wzajemnego
 • HBSW.F_I ( 109 586B 29-04-2010 )
  BHP KSW Karta szkolenia wstępnego BHP
 • IPN1.F_I ( 40 609B 29-01-2007 )
  IPN-1 - Wniosek o udostępnienie dokumentów/zapytanie o status pokrzywdzonego na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiego.
 • KBP.F_I ( 45 254B 29-01-2007 )
  KBP Kwestionariusz bezpieczeństwa przemysłowego
 • KIP.F_I ( 29 216B 15-05-2008 )
  KIP Karta informacyjna pojazdu
 • KPR.F_I ( 41 589B 21-05-2007 )
  KPiR(3) Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów
 • KPR2.F_I ( 38 675B 29-01-2007 )
  KPiR-R Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów przeznaczona dla rolników prowadzących działalność gospodarczą
 • MTKK.F_I ( 39 593B 20-11-2007 )
  MT-KK Wniosek o wydanie karty kierowcy
 • MTKO.F_I ( 91 335B 22-11-2007 )
  MT-KO Wniosek o wydanie karty kontrolnej
 • MTKP.F_I ( 34 535B 19-11-2007 )
  MT-KP Wniosek o wydanie karty przedsiębiorstwa
 • MTKW.F_I ( 37 603B 29-01-2008 )
  MT-KW Wniosek o wydanie karty warsztatowej
 • ODPR.F_I ( 27 028B 29-01-2007 )
  ODPR Oświadczenie dostawcy produktów rolnych dotyczące umów kontraktacji lub innych umów o podobnym charakterze (składane z pierwszą fakturą VAT RR-K)
 • ONW.F_I ( 34 162B 29-01-2007 )
  ONW Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
 • ONZL.F_I ( 29 160B 29-01-2007 )
  ONZL Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności
 • OPAL.F_I ( 30 828B 29-01-2007 )
  OPL-PAL(2) Informacja w sprawie opłaty paliwowej
 • OPALZ.F_I ( 31 979B 29-01-2007 )
  OPL-PAL-ZAL(2) Załącznik do informacji w sprawie opłaty paliwowej
 • OPWP.F_I ( 61 704B 29-01-2007 )
  OPWP Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy
 • OSM1.F_I ( 110 911B 13-09-2011 )
  OSM(2011) Oświadczenie o stanie majątkowym (wg Dz.U.11.27.138 z3)
 • OSOK.F_I ( 25 828B 29-01-2007 )
  Oświadczenie o kompensacie zobowiązań
 • OSOK2.F_I ( 27 960B 29-01-2007 )
  Ośw. o kompens.(A4) Oświadczenie o kompensacie zobowiązań
 • PAP.F_I ( 54 850B 19-02-2007 )
  PAP(2)(PP nr 77) Adres pomocniczy (do nadruku na oryginale)
 • PDM1.F_I ( 43 732B 22-06-2010 )
  PDM-INF Informacje przedstawiane przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • PGK.F_I ( 115 892B 27-11-2009 )
  PG-K(1) Wniosek o rejestrację / aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - Podmiot krajowy
 • PGZ.F_I ( 59 587B 27-11-2009 )
  PG-Z(1) Wniosek o rejestrację / aktualizację w systemie rejestracji i identyfikacji EORI - Podmiot zagraniczny
 • POB.F_I ( 55 286B 29-01-2007 )
  POB(PP nr 19a) Przesyłka pobraniowa (do nadruku na oryginale)
 • PPKN.F_I ( 31 526B 25-04-2008 )
  PKN Pocztowa książka nadawcza (potwierdzenie nadania przesyłki poleconej) wg ppup PP nr 1b
 • PRE1.F_I ( 25 868B 29-01-2007 )
  PRE-1 Oświadczenie podmiotu nabywającego prekursory grupy I-R, IIA-R lub IIB-R (w transakcji jednorazowej) o ich przeznaczeniu
 • PRE2.F_I ( 25 727B 29-01-2007 )
  PRE-2 Oświadczenie podmiotu nabywającego prekursory grupy I-R, IIA-R lub IIB-R o ich przeznaczeniu (dotyczące wszystkich transakcji przewidywanych w okresie jednego roku)
 • PRZEKAZP.F_I ( 29 961B 29-01-2007 )
  PrPo(2) Przekaz pocztowy (ppup PP nr 504a)
 • PRZEKAZT.F_I ( 28 371B 15-05-2008 )
  MDT Pocztowy przekaz telegraficzny
 • PSN.F_I ( 31 419B 31-01-2011 )
  PSN(3) Potwierdzenie salda należności lub zobowiązań
 • PTZ1.F_I ( 110 665B 20-07-2011 )
  PTZ Nr1 Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego Nr 1
 • PTZ2.F_I ( 114 728B 20-07-2011 )
  PTZ Nr2 Formularz do przekazywania informacji dotyczących publicznego transportu zbiorowego Nr 2
 • RA1.F_I ( 32 740B 22-04-2008 )
  RACHUNEK (bez VAT) Rachunek dla sprzedawców nie będących płatnikami VAT (8 poz.; oryg. + kopia) dla sprzedaży bez obowiązku naliczania VAT
 • RADR.F_I ( 28 040B 03-10-2007 )
  RS-ADR Roczne sprawozdanie z działalności w zakresie przewozu drogowego
 • RWDK.F_I ( 27 057B 29-01-2007 )
  RWDK Wykaz dokumentów komunikacyjnych
 • RWL.F_I ( 27 343B 29-01-2007 )
  RWL Rezygnacja z wyboru lekarza / pielęgniarki / położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • RWS1.F_I ( 147 313B 09-08-2011 )
  RWS-1(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część I
 • RWS2.F_I ( 115 719B 09-08-2011 )
  RWS-2(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część II
 • RWS3.F_I ( 109 968B 09-08-2011 )
  RWS-3(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część III
 • RWS4.F_I ( 113 482B 09-08-2011 )
  RWS-4(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część IV
 • RWS5.F_I ( 134 086B 09-08-2011 )
  RWS-5(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część V
 • RWS6.F_I ( 117 705B 09-08-2011 )
  RWS-6(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część VI
 • RWS7.F_I ( 117 913B 09-08-2011 )
  RWS-7(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część VII
 • RWS9.F_I ( 125 510B 09-08-2011 )
  RWS-9(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część IX
 • RWSA.F_I ( 112 432B 09-08-2011 )
  RWS-10(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część X
 • RWTR.F_I ( 27 358B 15-05-2008 )
  RWTR Wykaz tablic rejestracyjnych
 • RWZ1.F_I ( 112 881B 09-08-2011 )
  RWS-1s2i3(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część I, dodatkowe strony 2 i 3
 • RWZ2.F_I ( 109 490B 09-08-2011 )
  RWS-6p3-5(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część I, dodatkowe punkty 3-5
 • RWZ3.F_I ( 110 751B 09-08-2011 )
  RWS-9s3(2011) Kwestionariusz rodzinnego wywiadu środowiskowego część IX dodatkowa str.3
 • RWZ4.F_I ( 111 266B 09-08-2011 )
  RWS-7s2(2011) Dodatkowa strona 2 i 3 Kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego część VII
 • SIN.F_I ( 25 379B 29-01-2007 )
  SIN Spis inwentarza (wywieszka).
 • SKMO.F_I ( 122 973B 20-10-2009 )
  SKM-O Oświadczenie instytucji kredytującej
 • SKMW.F_I ( 126 121B 20-10-2009 )
  SKM-W Wniosek o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego
 • SKMZ.F_I ( 119 819B 26-10-2009 )
  SKM-W zał. Oświadczenie o warunkach umowy ubezpieczenia do wniosku o przyznanie pomocy państwa w spłacie kredytu mieszkaniowego
 • SLU.F_I ( 35 136B 05-10-2009 )
  SLU(4) Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
 • SR1.F_I ( 45 994B 17-09-2009 )
  ŚR-1(6) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego
 • SR3.F_I ( 25 273B 29-01-2007 )
  ŚR-3(4) Oświadczenie członków rodziny, rozliczających się na podst. przepisów o zryczałt. podatku doch. od niekt. przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalend. poprzedz. okres zas.
 • SR4.F_I ( 28 769B 07-09-2009 )
  ŚR-4(6) Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • SR5.F_I ( 31 707B 17-09-2009 )
  ŚR-5(6) Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego
 • SR6.F_I ( 35 574B 17-09-2009 )
  ŚR-6(6) Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego
 • SR7.F_I ( 54 316B 03-08-2007 )
  ŚR-7(5) Wniosek o ustalenie prawa do dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla osób, które otrzymywały do dnia 1 maja 2004 r. ustalone na siebie świadczenie z funduszu alimentacyjnego
 • SRVW.F_I ( 35 405B 29-01-2007 )
  ŚR-V Dochody członków rodziny - załączniki - cz.V do ŚR-6 i ŚR-7, wypełniane przez podmiot realizujący świadczenia
  ŚR-V(2) Dochody członków rodziny - załączniki - cz.V do ŚR-6 i ŚR-7, wypełniane przez podmiot realizujący świadczenia
 • SRW.F_I ( 26 396B 29-01-2007 )
  ŚR-W Wniosek o wypłaty świadczeń na rachunek bankowy lub gotówką.
 • SRWY.F_I ( 57 756B 29-01-2007 )
  ŚR-WY Rodzinny wywiad środowiskowy
 • SSBO.F_I ( 114 212B 08-11-2011 )
  SSBO(2011) Oświadczenie studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat
 • SUKK.F_I ( 25 230B 29-01-2007 )
  Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego.
 • TELP.F_I ( 28 165B 29-01-2007 )
  Tel Poczt Telegram Pocztowy (ppup PP nr 74)
 • TPZ.F_I ( 27 439B 15-05-2008 )
  RTZP (D.U. 01/04/37 zał. 5) - Zawiadomienie / potwierdzenie rejestracji pojazdu
 • TR01.F_I ( 26 085B 03-04-2008 )
  TR01 Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
 • TR02.F_I ( 27 192B 04-04-2008 )
  TR02 Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
 • TR03.F_I ( 26 828B 04-04-2008 )
  TR03 Informacja o wyborze turnusu rehabilitacyjnego
 • TR04.F_I ( 27 104B 03-04-2008 )
  TR04 Oświadczenie organizatora turnusu rehabilitacyjnego
 • UDM.F_I ( 32 907B 30-12-2009 )
  UDM(2) Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • UDO.F_I ( 25 090B 29-01-2007 )
  UDO - Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych.
 • UDP.F_I ( 25 603B 29-01-2007 )
  UDP Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym
 • UKSS.F_I ( 109 561B 25-08-2010 )
  UKSS Umowa kupna - sprzedaży samochodu
 • UMNA.F_I ( 53 782B 10-08-2010 )
  UMNA Umowa najmu
 • UOCW.F_I ( 24 791B 10-08-2010 )
  UOCW Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC
 • UOPN.F_I ( 27 369B 29-01-2007 )
  UOKK-PNB Powiadomienie o produkcie, który nie jest bezpieczny wg Dz.U.05.80.694
 • UP24.F_I ( 110 303B 31-08-2010 )
  PP nr 24 Potwierdzenie odbioru (PP nr 24) (do nadruku na oryginale)
 • UP42.F_I ( 109 481B 31-08-2010 )
  PP nr 42 Przesyłka listowa z zadeklarowaną wartością (PP nr 42) (do nadruku na oryginale)
 • UPLW.F_I ( 26 685B 29-01-2007 )
  PNLW Potwierdzenie nadania listu wartościowego (ppup PP nr 11a)
 • UPPJ.F_I ( 24 343B 29-01-2007 )
  PeJe Pełnomocnictwo jednorazowe (ppup PP nr 87)
 • UPPP.F_I ( 31 589B 29-01-2007 )
  PePo Pełnomocnictwo pocztowe (ppup PP nr 88)
 • UPVAT.F_I ( 24 553B 29-01-2007 )
  UP VAT Upoważnienie do wystawienia faktury VAT bez podpisu
 • WE1C.F_I ( 59 650B 29-01-2007 )
  NFZ wnE-100 Wniosek o wydanie formularza serii E100
 • WE2C.F_I ( 63 563B 29-01-2007 )
  NFZ wnE-106 Wniosek o wydanie formularza E-106, E-109, E-111
 • WE3C.F_I ( 63 593B 29-01-2007 )
  NFZ wnE-121 Wniosek o wydanie formularza E-121
 • WEDGW.F_I ( 44 127B 30-04-2009 )
  WEDG - Wniosek o dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.
  WEDG(2) Wniosek o dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej.
  WEDG(3) Zgłoszenie podjęcia działalności (wniosek o dokonanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej)
 • WEUP.F_I ( 114 658B 10-08-2010 )
  Up EKUZ (2010) Upoważnienie do złożenia wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia
 • WEUS.F_I ( 117 206B 11-02-2011 )
  Wn EKUZ zps (2011) Zaświadczenie wypełniane przez płatnika składek do wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • WEUT.F_I ( 123 355B 04-02-2011 )
  Wn EKUZ tur (2011) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym państwie członkowskim (wyjazd turystyczny)
 • WEUW.F_I ( 121 859B 07-02-2011 )
  Wn EKUZ sw (2011) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób z art. 2 ust.1 pkt 2,3 (świadczeniobiorca) - pobyt czasowy
 • WEUZ.F_I ( 125 713B 07-02-2011 )
  Wn EKUZ pr (2011) Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla pracownika oddelegowanego, pracownika dyplomatycznego/konsularnego, bezrobotnego poszukującego pracy, studenta/ucznia udającego się do szkoły / na studia - UE; pracownika transportu międzynarodowego, pracownika sezonowego -EFTA
 • WEZK.F_I ( 113 393B 10-08-2010 )
  SKRUS (2010) Zaświadczenie o okresach podlegania i opłacenia składek na powszechne ubezpieczenie zdrowotne w KRUS, do wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • WODM.F_I ( 28 833B 29-01-2007 )
  WPDM - Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
 • WODMI.F_I ( 27 496B 29-01-2007 )
  WPDM-Inf Dodatkowe informacje o lokalu do wniosku o dodatek dodatku mieszkaniowego
 • WODO1.F_I ( 25 640B 29-01-2007 )
  WPD-O1 Oświadczenie o braku praw do innego lokalu - do wniosku o dodatek mieszkaniowy
 • WODO2.F_I ( 26 283B 29-01-2007 )
  WPD-O2 Oświadczenie o przekazaniu dodatku zarządcy - do wniosku o dodatek mieszkaniowy
 • WPL1.F_I ( 36 467B 29-01-2007 )
  WPL-B1 Wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, ubezpieczonego przebywającego na terytorium RP
 • WPL2.F_I ( 30 102B 29-01-2007 )
  WPL-B2 Wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju, ubezpieczonego przebywającego poza terytorium RP
 • WRA.F_I ( 60 117B 29-01-2007 )
  WRA (1) (Dz.U. 01.26.294) Wniosek o wydanie wizy repatriacyjnej
 • WRB.F_I ( 27 001B 29-01-2007 )
  WRB (1) (Dz.U. 01.26.294) Wniosek o wydanie wizy repatriacyjnej - Niepełnoletni pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z małżonków
 • WWDO.F_I ( 30 137B 29-01-2007 )
  WWDO - Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 • ZAM.F_I ( 32 935B 22-04-2008 )
  Zamówienie
 • ZG.F_I ( 59 922B 29-01-2007 )
  Zg(2006) Karta zgłoszenia pracodawcy do Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy
 • ZJ.F_I ( 29 831B 29-01-2007 )
  Zj(2006) Karta zgłoszenia jednostki lokalnej lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy
 • ZK1.F_I ( 28 872B 29-01-2007 )
  ZKw(2) - Zaświadczenie kwalifikacyjne stwierdzające ukończenie szkolenia dla rodzin zastępczych
 • ZPCW.F_I ( 47 216B 06-12-2011 )
  ZPC - Zgłoszenie pobytu czasowego.
  ZPC(2003) - Zgłoszenie pobytu czasowego trwajacego ponad 2 miesiące
 • ZRDO.F_I ( 34 897B 29-01-2007 )
  ZRDO Zgłoszenie zbioru danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych
 • ZWSW.F_I ( 43 304B 06-12-2011 )
  ZWS - Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.
  ZWS(2003) Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

 

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.