ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-y roczne 2012

Pomoc eksperta

UWAGA: Jesteś w archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2012 rok

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-y 2012 - wybór deklaracji

PIT-y roczne 2012 - zmiany w rozliczeniach z tytułu przychodów z 2012 roku

Rok 2012 nie przyniósł znaczących zmian w zakresie praw i obowiązków podatników. Z nieznacznymi modyfikacjami, o których poniżej, obowiązują te same zasady, co w roku poprzednim. Niemniej podatnicy już teraz powinni się przygotować na modyfikacje zapowiadane przez Ministerstwo Finansów w zeznaniach za rok 2013. Zmiany te gruntownie zmodyfikują zakres kosztów, metod rozliczania przychodów i zasad korzystania z ulg podatkowych.

Zakres ulg

Zakres oraz rodzaj ulg oraz metod rozliczeń nie ulega w tym roku znaczącym zmianom. Jedynym dodatkowym ruchem ze strony fiskusa jest wprowadzenie ulgi polegającej na odliczeniu od podstawy opodatkowania składek na IKZE. Dopiero w zeznaniu za rok przyszły – 2013, planowane są zmiany ograniczające zakres uprawnień podatników.

Zaliczki u przedsiębiorców i wynajmujących

To zmiana, która dotknie tych wszystkich, którzy z końcem roku optymalizowali swoje koszty podatkowe płacąc w grudniu zaliczkę za ten miesiąc w podwójnej wysokości zaliczki należnej za listopad. Ta sama zasada obowiązywała podatników rozliczających się kwartalnie i ustalających wysokość zaliczki za ostatni kwartał roku.

Od roku 2012 podatnicy prowadzący działalność gospodarczą oraz rozliczający przychody z najmu i dzierżawy zaliczki miesięczne wpłacają się w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczki kwartalne podatnicy wpłacają w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego wpłacają w terminie do 20 stycznia następnego roku podatkowego. Nie muszą jednak płacić zaliczek za ostatni miesiąc lub odpowiednio kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty rozliczą podatek za dany rok, składając zeznanie podatkowe i płacąc podatek z tym zeznaniem związany.

IKZE, IKE

O ile w roku 2011 możliwe było jedynie oszczędzanie poprzez IKZE, to od 2012 podatnik ma do wyboru również Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, z korzystną ulgą podatkową, dotyczącą kwot, jakie w danym roku podatkowym podatnik odprowadził na rzecz swojego IKZE.

Odliczenia w tym zakresie dokonuje się od podstawy opodatkowania, a nie od podatku. Powoduje to tylko częściowe korzyści podatkowe. Co ważne jednak – z ulgi skorzystać mogą również podatnicy rozliczający się liniowo oraz ryczałtem ewidencjonowanym.

Odliczenie podatkowe nie dotyczy natomiast korzystających z IKE. Osoby te będą jednak uprawnione do pobrania swoich oszczędności bez podatku, natomiast środki z IKZE w chwili ich wypłaty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Ulga podatkowa w tym zakresie jest zatem rekompensatą opodatkowania tych środków na etapie ich wypłaty.

Nowe zwolnienie dla świadczeń rodzinnych

Warto pamiętać, że w tym roku zwolnieniu z podatku podlegają świadczenia, dodatki i inne kwoty oraz wartość nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych z tytułu szkoleń wskazanych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887) oraz środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w części przysługującej na umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej. Kwoty te nie będą ujawniane w rocznym zeznaniu podatkowym.

Świadczenie z FP lub FGŚP nie pozwoli na niższe zaliczki podatkowe w trakcie roku

Jeżeli podatnik pobiera świadczenie pieniężne z Funduszu Pracy lub Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, to w 2012 r. nie ma możliwości obniżać swojej zaliczki o dodatkowe 1/12 kwoty wolnej od podatku miesięcznie. W zeznaniu rocznym może to spowodować zmiany rachunkowe – w szczególności kwota ta będzie uwzględniana przy wypłacie świadczeń z FP lub FGŚP, co w konsekwencji, przy niskiej wartości świadczenia może powodować określoną nadpłatę. W przypadku świadczeń z funduszy o wartości powyżej 3089 zł – kwota wolna zostanie w całości wykorzystana przy obliczaniu zaliczek z tytułu tych świadczeń.

Uregulowania wypłat na rzecz osób uprawnionych z tzw. rachunków zbiorczych

Wprowadzenie metod oszczędzania poprzez tzw. rachunki zbiorcze wprowadziło obowiązek pobierania i rozliczenia podatku z tytułu wypłat z takich rachunków. W przypadku lokowania kapitału, poboru zryczałtowanego podatku dokonuje podmiot prowadzący taki rachunek na rzecz oszczędzającego. Podatek pobierany jest w dniu przekazania należności z danego tytułu do dyspozycji posiadacza rachunku zbiorczego.

Ostatecznie kwoty uzyskane z tytułu wypłat z rachunków zbiorczych trafiają do rocznego rozliczenia podatku i muszą kwoty ryczałtowo pobranego podatku wykazać w swoim PIT-38 (czyli w rozliczeniu dochodów kapitałowych). Zasada ta nie dotyczy jednak nierezydentów podatkowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 11-01-2013
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz