Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PIT.pl - obowiązujący od 25.12.2014 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I . POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach serwisów internetowych www.pit.pl, www.vat.pl,www.osobyprawne.pl i www.podatek.pl przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-738 Warszawa, przy ul. Kijowskiej 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000024847 (dalej: „Bonnier Business Polska").

2. Korzystając z usług świadczonych przez Bonnier Business Polska, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

3. Bonnier Business Polska udostępnia serwisy internetowe, w których Użytkownicy mogą skorzystać z usług świadczonych przez podmioty trzecie (Partnerów). W przypadku takich serwisów do usług świadczonych przez Grupę Bankier.pl zastosowanie ma Regulamin, natomiast do usług świadczonych przez Partnerów zastosowanie mają regulaminy szczegółowe udostępnianie na ich stronach internetowych.

4. Serwisy wydawane są w oparciu o ustawę z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe Bonnier Business Polska jest wydawcą następujących dzienników zarejestrowanych przez Sąd Okręgowy w Poznaniu: VAT.pl (nr 266/07), PIT.pl (nr 267/07), NewsPIT (nr 268/07).

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Bonnier Business Polska – Bonnier Business Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 03-738 Warszawa, przy ul. Kijowskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000258659, będąca usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

PIT.PL – prowadzony przez Bonnier Business Polska w języku polskim serwis on-line o charakterze otwartym, w ramach którego umożliwione jest korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz treści cyfrowych opracowanych przez Bonnier Business Polska oraz jej Partnerów i podmioty współpracujące, a także innych zasobów sieci Internet oraz realizację operacji handlowych przez sieć Internet udostępnione w domenie pit.pl.

UŻYTKOWNIK - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

SERWIS - oznacza powiązany ze sobą kontekstowo zespół stron internetowych, którego operatorem jest Bonnier Business Polska, dostępnych w co najmniej jednej z domen: pit.pl, vat.pl, osobyprawne.pl, podatek.pl.

USŁUGI – świadczone na rzecz Użytkownika przez Bonnier Business Polska lub podmioty trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu, a także związane z pośrednictwem finansowym, doradztwem podatkowym, usługami szkoleniowymi oraz innymi czynnościami, świadczonymi przez Bonnier Business Polska lub podmioty trzecie.

REJESTRACJA – procedura zakładania Konta.

KONTO – prowadzone dla Użytkownika przez Bonnier Business Polska pod unikalną nazwą (login) konto będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika.

PARTNER – podmiot współpracujący z Bonnier Business Polska.

newsPIT – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych e-gazet oraz innych informacji określonych przez Użytkownika.

SIGNFORM – dostawcą elektronicznych aktywnych formularzy podatkowych jest www.signform.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – operator serwisu internetowego www.signform.pl, www.iform.pl .

PayU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.000.000 złotych w całości opłaconym, posiadającą NIP: 779-23-08-495, będącą krajową instytucją płatniczą, działającą na podstawie zezwolenia (nr IP1/2012) wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego.

KONSUMENT - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

TREŚĆ CYFROWA – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w szczególności: baza odpowiedzi na pytania prawnopodatkowe, treści zamieszczone w Serwisie, news.PIT, treści udostępniane w ramach usługi szkoleń on-line, wskaźniki, kalkulatory.

III. WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie:

a) urządzenie elektroniczne wraz z zainstalowanym oprogramowaniem (aktualną wersją przeglądarki internetowej) do przeglądania zasobów sieci zasobów Internet,

b) połączenie z siecią Internet,

c) inne oprogramowanie wymagane przez Usługi lub Treść Cyfrową, w tym w razie konieczności posiadania aktywnego adresu poczty elektronicznej e-mail, gdy wymaga tego charakter świadczonej Usługi lub Treści Cyfrowej,

d) w przypadku skorzystania z Usługi świadczonej przez Partnera oferującego płatności za pomocą SMS wymagane jest posiadanie aktywacji i telefonu u jednego z polskich operatorów telefonii komórkowej działającego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt płatności za pomocą SMS jest zgodny z cennikami usług świadczonych przez poszczególnych operatorów telefonii komórkowej.

2. Bonnier Business Polska zastrzega, że w przypadku niektórych serwisów dla skorzystania z ich pełnej funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java, Flash oraz cookies.

3. Bonnier Business Polska zastrzega, że w przypadku niektórych Treści Cyfrowych dla skorzystania z ich pełnej funkcjonalności może być konieczne posiadanie urządzenia elektronicznego z zainstalowaną aktualną wersji programu Adobe Reader lub innego, umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików w formacie .pdf oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office 2003/2007/2010/365/2013 umożliwiającego poprawny odczyt, zmianę i zapis plików o formacie .doc, .docx, .rtf, .ppt, .xls, .xlt lub oprogramowania Open Office, wersja min. 2.3 do obsługi plików z rozszerzeniem ODT (Writer) i ODS (Calc). Informacje szczegółowe dotyczące wymagań technicznych, funkcjonalności i interoperacyjności Treści Cyfrowych znajdują się na określonych podstronach Serwisu zawierających te treści lub odesłania do nich. 

IV. RODZAJE USŁUG

Usługami oferowanymi w ramach serwisów są, w szczególności:

1. umożliwienie Użytkownikom w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, przeglądania i odczytywania Treści Cyfrowych zamieszczonych w Serwisie (tekstów, grafik, danych itp.) na indywidualne żądanie Użytkownika;

2. subskrypcja newsPIT, poprzez umożliwienie w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, Użytkownikom otrzymywania Treści Cyfrowych z Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika;

3. dostęp do bazy odpowiedzi w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego usługi e-porady.PIT.pl oraz możliwość zadawania pytań drogą elektroniczną Partnerowi;

4. umożliwienie możliwości zawarcia umowy na świadczenie usługi doradztwa podatkowego z Partnerem;

5. umożliwienie Użytkownikom pobierania druków oraz formularzy oferowanych i udostępnianych przez Partnera;

6. umożliwienie w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego dostępu do treści w postaci usługi zdalnego szkolenia tj. online pod adresem www.e-szkolenia.pit.pl.

V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW

1.Umowa o świadczenie usługi, o której mowa w § 3 pkt 1 zostaje zawarta z chwilą uruchomienia odpowiedniego adresu URL stron udostępnianych w ramach serwisów oraz jednoczesnego rozpoczęcia korzystania z Serwisu, a rozwiązuje się na skutek zaprzestania korzystania przez użytkownika z Serwisu poprzez uruchomienie innego adresu URL, nie dotyczącego Serwisu, lub zamknięcie okna przeglądarki.

2. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie pozostałych Usług w ramach Serwisu polega postanowieniom zapisów charakteryzujących daną Usługę, odpowiednio opisane w dalszej części Regulaminu.

VI. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w tym poprzez:

a) poszanowanie praw osób trzecich, w tym praw autorskich, innych praw własności intelektualnej, dóbr osobistych,

b) przestrzeganie zasad niniejszego Regulaminu,

c) korzystania z Usług zgodnie z ich przeznaczeniem,

d) nie stosowania technik, aparatury i oprogramowania, zakłócających funkcjonowanie Serwisu i jego mechanizmów informatycznych.

2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku jego zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami. Jakiekolwiek działania, umyślne czy też nieumyślne, powodujące lub mogące spowodować jakiekolwiek zmiany w Serwisie bez wyraźnej zgody Bonnier Business Polska, są zabronione. Użytkownik, który spowoduje takiego rodzaju zmiany poprzez swoje umyślne lub nieumyślne działanie, czy zaniechanie może zostać obciążony przez Bonnier Business Polska rzeczywistymi kosztami związanymi z usunięciem skutków naruszenia czy zagrożenia, kosztami przestojów w pracy Serwisów, kwotami odszkodowań za straty związane ze szkodami, również w postaci utraconych korzyści oraz wszelkimi innymi kwotami związanymi z pokryciem szkód powstałych po stronie Bonnier Business Polska.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GRUPY BANKIER.PL ZA KORZYSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW Z SERWISU

1. Bonnier Business Polska nie utożsamia się z wszystkimi poglądami wyrażonymi w prezentowanych w Serwisie artykułach pochodzących od innych niż Bonnier Business Polska wydawców polskich i zagranicznych. Serwisy mają charakter wyłącznie informacyjny. Ich zawartość stanowi jedynie wyraz poglądów autorów poszczególnych publikacji lub też odzwierciedlenie ich wiedzy. Zawarte w serwisach treści oraz sposób ich przekazania, bez względu na osobę autora publikacji, w żadnej mierze nie stanowią w szczególności: czynności doradztwa podatkowego, finansowego, czy jakiegokolwiek innego.

2. Bonnier Business Polska nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu. W szczególności Bonnier Business Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie zarządzania finansami, podatkami, ochrony zdrowia, wychowania i edukacji dzieci, form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.

3. Bonnier Business Polska nie udziela gwarancji że korzystanie z Serwisu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw jak i co do merytorycznej ich zawartości, dokładności, czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancji w sposób wyraźny sformułowana została przez Bonnier Business Polska.

4. Bonnier Business Polska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym ewentualne lub wynikowe poniesione przez Użytkowników z powodu przerwy w dostępie Użytkowników do Serwisu, w szczególności: spowodowane działaniem siły wyższej, błędnym działaniem lub oprogramowaniem Użytkowników oraz nieprzestrzeganiem Regulaminu przez Użytkowników.

5. Bonnier Business Polska zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywanych w nim zmianach i modyfikacjach, bez uprzedniego informowania Użytkowników o ich wprowadzeniu lub zakresie.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, jeżeli usługa przewidziana w niniejszym Regulaminie nie jest realizowana bądź realizowana jest przez Bonnier Business Polska niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

2. Reklamacja – może być składana:

- listownie na adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa lub

- drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@pit.pl

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Bonnier Business Polska zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4. Bonnier Business Polska rozpoznaje w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Bonnier Business Polska może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 60 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

5. Odpowiedź na reklamację Bonnier Business Polska może wysłać wedle swojego uznania drogą elektroniczną na adres e-mail Użytkownika bądź pisemnie na adres pocztowy wskazane przez składającego reklamację, chyba, że Użytkownik wyraźnie zaznaczy formę dostarczenia odpowiedzi.

IX. OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Bonnier Business Polska gwarantuje Użytkownikom Serwisu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.

2. Bonnier Business Polska w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.

3. W ramach świadczenia niektórych Usług Bonnier Business Polska zbiera i przetwarza dane niezbędne dla świadczenia tych Usług, niebędące danymi osobowymi.

4. Bonnier Business Polska zastrzega, że używa mechanizmu cookies, który poprzez zapisywanie krótkich informacji tekstowych na urządzeniu Użytkownika pozwala na jego identyfikację, a w konsekwencji umożliwia poznanie jego zainteresowań i potrzeb. Wyłączenie w przeglądarce Użytkownika plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu oraz może uniemożliwić pełne skorzystanie z oferowanych za ich pośrednictwem Usług.

5. Bonnier Business Polska gromadzi informacje o Użytkownikach wyłącznie w celu świadczenia danej Usługi.

X. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Bonnier Business Polska zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług oferowanych w Serwisie, Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez Bonnier Business Polska zgodnie z obowiązującym prawem.

2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Bonnier Business Polska, chyba że regulamin lub formularz Usługi, w tym w szczególności oferowanej przez Partnera, umieszczony bezpośrednio stanowić będzie inaczej, a Użytkownik wyrazi zgodę na takie przetwarzanie danych osobowych.

3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawienia oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba, że dane których dotyczy powyższe żądanie są niezbędne do świadczenia danej Usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez Bonnier Business Polska.

4. Bonnier Business Polska zastrzega, że w przypadku zgłaszania Bonnier Business Polska problemów związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownicy zobowiązania będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa Bonnier Business Polska do przechowywania kopii takiej korespondencji.

XI. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

1. Bonnier Business Polska udostępnia w Serwisie chronione prawem autorskim materiały w tym: dokumenty, znaki towarowe i inne utwory, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki i materiały audio i video, a przyjęty w Serwisie wybór i układ prezentowanych w nim treści stanowi samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego.

2. Bonnier Business Polska udostępniając w Serwisie treści stanowiące samoistny przedmiot ochrony na gruncie prawa autorskiego zwraca uwagę Użytkowników na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.

3. Bonnier Business Polska udostępnia w Serwisie treści, do których prawa autorskie przysługują Bonnier Business Polska, opatrzone znakiem " Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone" oraz treści, do których prawa autorskie przysługują innym podmiotom, co wynika w szczególności z zamieszczonych stosownych not.

4. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku.

5. Jakiekolwiek korzystanie przez Użytkowników z utworów chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów.

6. Bonnier Business Polska informuje, iż zastrzeżenia określone w niniejszym dotyczą również materiałów przekazanych przez Partnerów.

XII. EWENTUALNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ORAZ INFORMACJA O FUNKCJI I CELU OPROGRAMOWANIA LUB DANYCH NIEBĘDĄCYCH SKŁADNIKIEM TREŚCI USŁUGI, WPROWADZANYCH PRZEZ BONNIER BUSINESS POLSKA DO SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO, KTÓRYM POSŁUGUJE SIĘ UŻYTKOWNIK

1. Bonnier Business Polska dokłada należytej staranności, aby zagwarantować ochronę wszystkim przekazanym informacjom przez Użytkowników.

2. Bonnier Business Polska zastrzega, że Użytkownicy są samodzielnie odpowiedzialni za utrzymywanie w tajemnicy przekazanych im parametrów zapewniających dostęp do spersonalizowanych części Serwisu i Usług, w szczególności odpowiednich haseł, a jakiekolwiek dobrowolne udostępnianie danych osobowych do publicznego użytku w sieci Internet odbywa się na ich wyłączne ryzyko i może spowodować wykorzystanie tych danych w sposób niepożądany przez Użytkownika.

3. W przypadku korzystania za pośrednictwem Serwisu z informacji udostępnianych przez inne podmioty, podawanie swoich danych osobowych odbywa się na ryzyko Użytkownika.

4. Bonnier Business Polska udostępnia mechanizmy informatyczne w Serwisie.

XIII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE NEWSPIT

1. NewsPIT jest bezpłatną informacyjną publikacją elektroniczną wydawaną w dni robocze oraz tygodniowo w postaci wiadomości e-mail zawierającą najnowsze informacje podatkowe, wyroki sądów i pisma organów administracji w sprawach podatkowych, artykuły o tematyce podatkowej, linki do treści prawnych i podatkowych dostępnych w Serwisie.

2.NewsPIT wysyłany jest na wskazany przez użytkownika aktywny adres e-mail.

3.Umowa o świadczenie przedmiotowej usługi zostaje zawarta w momencie dokonania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie.

4.Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez rezygnację z subskrypcji. Rezygnacji z subskrypcji można dokonać poprzez wybór odpowiedniej opcji w otrzymywanym newsPIT.

5. Subskrypcja rozpoczyna się od najbliższego wydania następującego po potwierdzonej rejestracji, a kończy się z upływem 7 dni od uzyskania przez Bonnier Business Polska informacji o rezygnacji z subskrypcji.

6. Bonnier Business Polska zastrzega sobie prawo do krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu publikacji newsPIT. Bonnier Business Polska dołoży wszelkich starań, aby takie przerwy zdarzały się jak najrzadziej.

XIV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PLATFORMY E-DORADCA.PIT.PL

1.Bonnier Business Polska za pośrednictwem platformy e-doradca.PIT.pl umożliwia użytkownikom zawarcie odpłatnej umowy na doradztwo podatkowe.

2.Platforma zawiera ogólne bezpłatne informacje o podmiotach świadczących usługi doradztwa podatkowego, w tym prezentacje poszczególnych doradców podatkowych w celu wyboru doradcy i możliwości zawarcia umowy na usługi doradztwa podatkowego.

3.Przykłady udzielonych porad przez doradców podatkowych, dostępne na platformie, nie stanowią doradztwa podatkowego i mają charakter ogólny.

4.Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi doradztwa podatkowego podlegają postanowieniom regulaminów szczegółowych udostępnianych na stronach podmiotów świadczących te usługi. Dane teleadresowe Partnerów świadczących usługi doradztwa podatkowego, dostępne są w zakładce www.doradca.pit.pl

5.Jedynymi podmiotami odpowiedzialnymi za wykonanie usługi doradztwa podatkowego są doradcy podatkowi. Bonnier Business Polska nie ponosi odpowiedzialności za wynik świadczonej usługi, w szczególności za prawidłowość odpowiedzi udzielanych przez doradców podatkowych, terminowość działań oraz kontakty pomiędzy użytkownikiem a doradcą. Bonnier Business Polska dostarcza jedynie środki techniczne umożliwiające przekierowanie użytkownika na strony wybranego doradcy podatkowego.

6. Informacje przekazywane przez użytkownika, w tym dane osobowe nie będą przetwarzane i wykorzystywane przez Bonnier Business Polska.

7. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeżeli usługa doradztwa podatkowego nie jest świadczona w sposób niezgodny z zawartą odpłatną umową na doradztwo podatkowe. Reklamację należy składać listownie lub drogą elektroniczną na zasadach wskazanych w regulaminach szczegółowych udostępnianych na stronach podmiotów świadczących te usługi.  Reklamację należy składać listownie lub drogą elektroniczną na adres podmiotu świadczącego te usługi wskazany w zakładce: www.doradca.pit.pl

XV. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE PLATFORMY E-PORADY.PIT.PL

1.Bonnier Business Polska za pośrednictwem platformy e-porady.PIT.pl umożliwia użytkownikom bezpłatnie:

- dostęp do bazy odpowiedzi e-porady.PIT.pl udzielonych na zapytania użytkowników w zakresie zagadnień podatkowo-prawnych.

- zadanie pytania dotyczącego problematyki podatkowo-prawnej.

2.Uzyskanie pełnego dostępu do bazy odpowiedzi oraz do możliwości składania pytań możliwe jest po wcześniejszym wyrażeniu zgody na subskrypcję bezpłatnego NewsPIT.

3.Umowa o świadczenie przedmiotowej usługi zostaje zawarta w momencie otrzymania bezpłatnego hasła dostępu do e-porad. Użytkownik ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę poprzez rezygnację z subskrypcji z NewsPIT.

4.Rezygnacja z subskrypcji u NewsPIT oznacza utratę pełnego dostępu do bazy odpowiedzi e-porady.PIT.pl.

5.Zadanie pytania przez użytkownika następuje poprzez wysłanie formularza zapytania. Użytkownicy kierujący swoje zapytania w ramach usługi e-porady.PIT.pl zgadzają się na opublikowanie swojego zapytania oraz odpowiedzi na to pytanie.

6. Użytkownik zadający pytanie zobowiązuje się przedstawić krótko, jasno, precyzyjnie i wyczerpująco stan faktyczny, którego dotyczyć ma pytanie. Użytkownik zadający pytanie zobowiązuje się przedstawiać różne aspekty interesującego go zagadnienia w odrębnych pytaniach (użytkownik nie zada kilku pytań podczas jednego wysłania formularza). Bonnier Business Polska zachęca do zadawania pytań do rozstrzygnięcia ("czy..."). Bonnier Business Polska zaleca niepodawanie danych osobowych w treści zapytania - ze względu na ewentualną publikację treści zapytania.

7.Redakcja zastrzega sobie prawo do przeredagowania czy zmiany treści zapytania przed jego publikacją, przy zachowaniu istoty przesłania.

8. Redakcja PIT.pl udziela i publikuje odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie pytania, które jej zdaniem mogą być interesujące dla szerszego grona czytelników lub dotyczą zagadnień najczęściej zgłaszanych. Udzielenie odpowiedzi nie jest przedmiotem usługi. Przedmiotem usługi jest jedynie dostęp do bazy odpowiedzi.

9. Jeżeli w bazie e-porad pojawi się odpowiedź na zgłoszone przez użytkownika pytanie, zostaje on o tym poinformowany wiadomością wysłaną na jego adres e-mail.

10. Bonnier Business Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia i zastosowania się do zamieszczonych w ramach usługi e-porady.PIT.pl informacji (odpowiedzi). Informacje te (odpowiedzi) nie stanowią doradztwa a jedynie wyraz poglądów ich autorów i nie powinny być traktowane jak obowiązująca wykładnia prawa.

11. Bonnier Business Polska zastrzega sobie prawo do posiadających charakter techniczny przerw w świadczeniu usługi. Jednocześnie Bonnier Business Polska dołoży wszelkich starań, aby takie przerwy zdarzały się jak najrzadziej.

XVI. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE DEKLARACJI PODATKOWYCH

1. Bonnier Business Polska oferuje za pośrednictwem www.pit.pl odpłatny dostęp do aktywnych formularzy podatkowych, które po wprowadzeniu odpowiednich danych pozwalają na automatyczne wyliczanie w plikach Excel wysokości zobowiązania. Pliki mogą być zapisywane na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia.

2. Dostawcą formularzy jest www.signform.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gibalskiego 21, 01-190 Warszawa, zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000128604, posiadający NIP 526-24-68-304  – operator serwisu internetowego www.signform.pl. Operator serwisu internetowego www.iform.pl posiada następujący adres poczty elektronicznej: biuro@signform.pl, numer telefonu (022) 257-81-51 i numer faksu (022) 257-81-52.

3. Bonnier Business Polska jest wyłącznie pośrednikiem przy udostępnianiu druków, nie jest ich producentem, nie ma wpływu na ich aktualność, poprawność ich treści oraz prawidłowość obliczeń dokonywanych za pomocą druków.

4. Zawarcie umowy świadczenia usługi następuje w momencie złożenia zamówienia na daną usługę przez użytkownika, które następuje poprzez wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym w Serwisie.

5. W celu dokonania opłaty użytkownik przekazuje bankowym przelewem on-line lub poprzez wysłanie wiadomości SMS realizowanymi przez system PayU.

6. Warunki świadczenia usług w zakresie obsługi płatności wymienionych w pkt. 5 podlegają postanowieniom regulaminów szczegółowych udostępnianych na stronach podmiotów świadczących te usługi.

7. Opłata powyższa jest opłatą za bezterminowe udostępnienie egzemplarza publikacji w formie elektronicznej i nie skutkuje w żadnej mierze nabyciem jakichkolwiek praw do publikacji jako utworu.

8. W przypadku wysłania wiadomości SMS o poprawnej treści oraz braku SMSa zwrotnego z kodem użytkownik zobowiązany jest do przesłania na adres reklamacje@signform.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez www.signform.pl reklamacji.

9.    Użytkownik nie ma prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

XVII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE USŁUG SZKOLENIOWYCH ON-LINE

1. Bonnier Business Polska organizuje odpłatnie dla użytkowników szkolenia on-line o tematyce podatkowej i podobnej, na warunkach określonych każdorazowo w ofercie dostępnej w serwisie internetowym PIT.pl.

2. Uczestnictwo w szkoleniach on-line jest możliwe po wcześniejszym wyrażeniu zgody na subskrypcję bezpłatnego NewsPIT oraz uiszczeniu opłaty dostępu do szkolenia.

3. Zawarcie umowy świadczenia usługi następuje w momencie złożenia zamówienia na daną usługę przez użytkownika, które następuje poprzez wniesienie opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie (adres cennika/najlepiej aktywny link).

4. W celu dokonania opłaty użytkownik przekazuje PIT.pl bankowym przelewem on-line realizowanym przez PayU kwotę brutto za ustaloną cenę usługi lub dokonuje przekazania tej kwoty za pośrednictwem PayU.

5. Warunki świadczenia usług w zakresie obsługi płatności za pośrednictwem serwisu PayU podlegają postanowieniom regulaminu szczegółowego udostępnianego na stronach www.payu.pl

6. Warunkiem uczestniczenia w szkoleniu jest potwierdzenie dokonania płatności po stronie usługodawcy za udział w szkoleniu, co najmniej na 12 (słownie: dwanaście) godzin przed terminem rozpoczęcia szkolenia. Na tej podstawie uczestnik otrzyma kod dostępu do wykorzystania w Serwisie.

7. W ramach usługi uczestnik uzyska możliwość wysłuchania wykładu, wizualizacji wykładu (plansze prezentowane przez wykładowcę, prezentowane na platformie szkoleniowej), uczestniczenia w chacie-online z wykładowcą oraz zadawania pytań.

8. Uczestnik wykładu nie ma prawa do utrwalania przebiegu wykładu za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk lub obraz bez pisemnej zgody usługodawcy, nie nabywa również praw autorskich do materiałów szkoleniowych i innych przekazanych w związku z wykładem.

9. Szkolenie odbywać będzie się wyłącznie w czasie wskazanym przez usługodawcę w godzinach wcześniej podanych w Serwisie. Dopuszcza się każdorazowo rozpoczęcie szkolenia w terminie 10 (słownie: dziesięciu) minut później niż termin wyznaczony w zgłoszeniu.

10. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia szkolenia w terminie wyznaczonym z przyczyn niezawinionych przez usługodawcę, Bonnier Business Polska wyznaczy inny termin szkolenia nie późniejszy niż 30 (słownie: trzydzieści) dni roboczych od zaplanowanego terminu szkolenia.

11. W przypadku zmiany terminu szkolenia wskazanego w pkt 10 Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy i zwrotu całości wniesionej opłaty.

12. Użytkownikom, będącym Konsumentami, przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenia na piśmie w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od zawarcia umowy z zastrzeżeniem pkt. 13

13. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zawarcia umowy. W takim przypadku prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.

14. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 13 Użytkownik będący Konsumentem składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu znajdującym się pod adresem: http://www.pit.pl/informacje-o-pitpl/regulamin--czyli-to-co-powinienes-wiedziec-korzystajac-z-serwisu/wzor-odstapienia-od-umow-14360/index.php . Wzór formularza odstąpienia od umowy jest dostarczany Użytkownikowi będącemu Konsumentem na podany przez niego adres poczty elektronicznej w momencie zawarcia przez Konsumenta umowy z Bonnier Business Polska.

15. Z zastrzeżeniem postanowienia pkt 13 Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

XVIII. Postanowienia szczególne dotyczące platformy vat.pl

1. Bonnier Business Polska oferuje za pośrednictwem platformy http://www.vat.pl/ możliwość odpłatnego nabycia od producenta licencji na korzystanie z oprogramowania klasyfikacje PKWiU - narzędzia do ustalania stawki VAT na towary i usługi oraz klasyfikacji ich według PKWiU - w wersji CD-ROM (zapis na 1 płycie CD) wraz z dostępem on-line do aktualizacji programu.

2. Ponadto Bonnier Business Polska oferuje za pośrednictwem w/w platformy bezpłatny dostęp do Treści Cyfrowych, w szczególności do kalkulatorów, wskaźników, treści przepisów prawnych, interpretacji, wyszukiwarki Urzędów Skarbowych, klasyfikacji. Bonnier Business Polska nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość obliczeń dokonanych za pomocą kalkulatorów lub kalkulatorów podatkowych ani za konsekwencje decyzji podjętych w związku ze skorzystaniem przez Użytkownika ze wskazanych wyżej Treści Cyfrowych.

3. Całkowita cena programy wynosi 184,50 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy). W cenę wliczone są koszt wysyłki oraz podatek VAT.

4. Dostęp do aktualizacji on-line jest bezpłatny. Warunkiem uzyskania dostępu do aktualizacji jest uprzednie nabycie od producenta licencji na korzystanie z oprogramowania PKWiU.

5. W celu złożenia zamówienia Użytkownik wypełnia formularz udostępniony na stronie: http://www.vat.pl/zamowienie_programu_pkwiu_prgram_klasyfikacja_pkwiu_na_cdrom_999.php.

6. Bonnier Business Polska jest wyłącznie pośrednikiem przy umożliwieniu zamówienie oprogramowania, nie jest ich producentem, nie ma wpływu na ich aktualność, poprawność ich treści oraz prawidłowość obliczeń dokonywanych za pomocą oprogramowania.

7. W celu prawidłowego funkcjonowania oprogramowania klasyfikacje PKWiU wymagane jest posiadanie systemu operacyjnego Windows 98 SE lub nowszego.

8. Producentem oprogramowania jest  Jarosław Kątnik prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „AlgorTech” z siedzibą we Wrocławiu, ul. A. Gdacjusza 4a, 54-515 Wrocław. Kontakt z producentem możliwy jest za pośrednictwem telefonu pod numerem (71) 723-72-13, faksu (71) 723-72-43.

9. W celu dokonania opłaty użytkownik przekazuje bankowym przelewem on-line lub poprzez wysłanie wiadomości SMS realizowanymi przez system PayU.

10. Warunki świadczenia usług w zakresie obsługi płatności wymienionych w pkt. 9 podlegają postanowieniom regulaminów szczegółowych udostępnianych na stronach podmiotów świadczących te usługi.

11. Szczegółowy regulamin oraz treść umowy licencji udzielanej Użytkownikowi dostępne są na stronie producenta. 

12. Bonnier Business Polska nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z użycia i zastosowania się do zamieszczonych w ramach oprogramowania klasyfikacje PKWiU obliczeń. Informacje te nie stanowią doradztwa.

XIX. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE FORUM

1. Bonnier Business Polska za pośrednictwem Serwisów świadczy Usługę Forum zapewniającą możliwość wyrażenia opinii dotyczących treści publikowanych w Serwisie, opinii innych Użytkowników oraz na inne tematy, o ile nie są one niezgodne z Regulaminem. Opinie stanowią wyraz indywidualnych poglądów Użytkownika. Dostęp do Forum oraz do opinii posiadają wszyscy użytkownicy publicznej sieci Internet.

2.  Użytkownicy zamieszczający opinie w ramach Forum rozpowszechniają swoje wypowiedzi na własną odpowiedzialność.

3. Dostęp i korzystanie z Forum jest bezpłatne dla wszystkich użytkowników sieci Internet.

4. Bonnier Business Polska zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia każdej opinii bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika, w wypadku naruszenia przez opinię postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa oraz nie udostępniania Usługi Forum na rzecz osób, które zamieszczając opinie w rażący sposób naruszyły Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.

5. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Użytkowników:

a) treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści naruszających zasady Netykiety;

b) materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych, naruszających prawa lub prawem chronione dobra osób trzecich;

c) odnośników do stron internetowych zawierających przekazy reklamowe lub oferty sprzedaży towarów lub świadczenia usług Użytkowników lub osób trzecich w imieniu albo na rzecz których Użytkownicy działają

d) treści bezprawnych, które:

i.    zawierają wulgaryzmy

ii.    propagują alkohol  lub środki odurzające, narkotyki;

iii.    obrażają osoby publiczne;

iv.    obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie;

v.    zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby;

vi.    przyczyniają się do łamania praw autorskich;

vii.    łamią inne przepisy obowiązującego prawa;

viii.    wzywają do łamania prawa;

ix.    propagują przemoc;

x.    nawołują do agresji;

xi.    są bezpośrednimi atakami na innych Użytkowników;

xii.    zawierają linki do prywatnych stron WWW;

xiii.    zawierają dane osobowe, teleadresowe lub adresy mailowe;

xiv.    służą agitacji politycznej, religijnej lub innej;

xv.    mają charakter reklamowy lub zmierzają do promowania usług lub towarów;

xvi.    są spamem;

xvii.    nie mają nic wspólnego z komentowanym artykułem;

xviii.    są niestosowne w kontekście informacji o śmierci osoby publicznej bądź prywatnej;

xix.    są kopią uprzednio zamieszczonego komentarza (opublikowanego w tym samym, czy też innym dziale);

xx.    naruszają lub zagrażają dobrom osobistym osób trzecich;

xxi.    naruszają powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne;

xxii.    zawierają informacje nieprawdziwe.

6. Użytkownik publikujący wypowiedzi na Forum niniejszym upoważnia nieodpłatnie Bonnier Business Polska do:

1.    zapisywania publikowanych wypowiedzi w pamięci komputera;

2.    obróbki cyfrowej celem dostosowania ich do wymogów technicznych Forum;

3.    publikowania i rozpowszechniania wypowiedzi w sieci Internet;

4.    włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań;

5.    wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie;

6.    rozpowszechniania utworu na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również w postaci drukowanej;

7.    umieszczania utworu w bazach danych.

XX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem prawem właściwym jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Bonnier Business Polska w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3. Bonnier Business Polska zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie.

4. Korzystanie przez użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji.