Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Regulacje wewnątrzzakładowe pozbawiające 50% kosztów uzyskania przychodów - 2012.12.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB2/415-863/12-4/AK

Na podstawie wewnętrznego zarządzenia obowiązującego w przedsiębiorstwie, zatrudnieni na stanowisku kierownika produkcji (filmowej) pozbawieni są kosztów uzyskania przychodu. Zdaniem podatnika, który zgłosił się z pytanie do Ministra Finansów, takie podejście jest krzywdzące. Pracując na tym stanowisku, musi on podejmować inicjatywę, a także ponosić odpowiedzialność za kreatywny, twórczy, organizacyjny i finansowy proces produkcji.

Minister Finansów stwierdził, że wykonawca przenosi na rzecz podmiotu, na zasadach wyłączności, wszelkie majątkowe prawa autorskie i/lub prawa pokrewne do korzystania i rozporządzania dziełem bez ograniczeń terytorialnych i czasowych. Podatnik zajmuje się również sprawami organizacyjnymi, technicznymi oraz prawnymi, które to czynności są niezbędne do powstania kompletnego utworu audiowizualnego i stanowią jego integralną całość.

Uwzględniając powyższe, wskazać należy, iż 50% koszty uzyskania przychodów mogą zostać zastosowane do przychodów uzyskiwanych w ramach umów o dzieło. W przedstawionym stanie faktycznym koszty te znajdą zastosowanie do wynagrodzeń, które przysługują za pracę twórczą (za stworzenie utworu audiowizualnego) wykonywaną przez niego w ramach umów o dzieło, o ile istotnie, praca wykonywana przez Wnioskodawcę miała i ma indywidualny i niepowtarzalny charakter i bezpośrednio wpływała na ostateczny kształt realizowanego utworu audiowizualnego. Jednocześnie praca ta musi faktycznie spełniać przesłanki utworu, określone w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Przepisy wewnątrzzakładowe nie mogą zatem przesądzać lub decydować o tym, jakie koszty uzyskania przychodu przysługują zatrudnionemu przy wykonywaniu poszczególnych kontraktów.

Opracował Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj