Recenzje PIT.pl

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, komentarz

Komornik sądowy pozostaje osobą, do której zadań pozostaje praktyczne realizowanie orzeczeń sądowych i decyzji organów administracji publicznej. Nie sposób nie docenić zatem wagi, jaką posiadają regulacje prawne wskazujące prawa oraz obowiązki komornika ...

Własność przemysłowa i jej ochrona

Sytuacja prawna wynalazków, znaków towarowych i wzorów przemysłowych stanowi w ukształtowanej gospodarce europejskiej element, z którym stykają się zarówno drobni przedsiębiorcy, jak i największe podmioty. Stąd też nie można nie docenić roli postępowania prawnego w związku z procedurą patentów, świadectw ochronnych, praw ochronnych na znak towarowy w codziennym obrocie ...

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Strona postępowania sądowoadministracyjnego swoje stanowisko procesowe opiera o prawidłowo sporządzane pisma procesowe, wśród których szczególnie istotnymi są skarga i skarga kasacyjna. Oba pisma stanowią podstawę wszczęcia postępowania w danej instancji. Prawidłowa forma i treść ustala sytuację prawoprocesową strony...

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego

Trzecie wydanie ,,Zarysu metodyki pracy kuratora sądowego” stanowi odpowiedź na ostatnie, liczne zmiany w zakresie prawa karnego wykonawczego. Pozycja ta została poddana aktualizacji i wyczerpującemu uzupełnieniu. Stanowi ono ...

 

System Prawa Karnego Procesowego, Cz III Zasady Procesu Karnego

Pozycja omawia podstawowe zasady obowiązujące w polskim systemie karnym. Rozpoczynając od doktrynalnego ujęcia zasad oraz pojęcia zasady procesowej, wskazuje ich hierarchię, funkcje oraz sposób i kryteria wyodrębniania. Wreszcie poświęca miejsce poszczególnym zasadom procesu karnego: prawdy materialnej, ścigania przestępstw z urzędu, legalizmu i oportunizmu, skargowości, kontradyktoryjności, informacji procesowej, jawności, ustności i pisemności ....

VAT Ustawa o podatku od towarów i usług komentarz, wyd I

Zmiany jakie miały miejsce na przełomie 2013 i 2014 oraz w 2014 r. spowodowały, że z podatkiem VAT wielu przedsiębiorców i specjalistów musi zmierzyć się ponownie. Tym bardziej niezbędne na rynku pozostaje wydawanie komentarzy praktycznych, które pozwalają nie tyle zapoznać się z przepisami, ile odpowiedzieć na pytania pojawiające się w obrocie gospodarczym ...

Prawo budowlane - komentarz

Komentarz pod redakcją Andrzeja Glinieckiego stanowi odpowiedź na ciągle pojawiające się niejasności w zakresie interpretacji obowiązującej już od prawie 20 lat ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Problemy interpretacyjne wynikają czy to z kwestii niejednoznacznych zapisów samej ustawy, czy też z odwołań do wielu innych aktów prawa administracyjnego prawa materialnego ...

Prawo zamówień publicznych

Osoby zajmujące się zawodowo problematyką zamówień publicznych z pewnością powinny sięgnąć po opracowanie autorstwa Mirelli Lechnej, Anny Prigan oraz Hanny Drynkorn. Podstawową jej zaletą jest praktyczne podejście do zagadnień zamówień publicznych. W pozycji omówione są szeroko wzorcowe umowy oraz kwestie ich modyfikacji ...

Gospodarka nieruchomościami, podstawy prawne

Publikacja stanowi usystematyzowane kompendium wiedzy dotyczącej nieruchomości, ich nabywania, gospodarowania, przekazywania we władanie zależne i ich zbywania. Autor w jednym miejscu zebrał podstawowe definicje nieruchomości regulowane prawem polskim oraz wskazał na konsekwencje ich wprowadzania. Wskazał też na odrębność, budynku, lokalu, gruntu, a także na konsekwencje klasyfikacji tych ostatnich jako rolne, leśne, gruntowe czy budynkowe ...

Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych

Określenie przedmiotu wkładu stanowi element przedmiotowo istotny (essentialia negotii) umowy spółki handlowej. Wkład stanowi zatem podstawowy obowiązek każdego wspólnika (akcjonariusza) wynikający z umowy lub aktów zawiązania spółki. O tym jak istotnym jest prawidłowe ustalenie jego przedmiotu w szczególności, gdy wspólnicy decydują się na wkład niepieniężny można przekonać się z opracowania pod redakcją Wojciecha Popiołka „Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych" ...

Wzory pism procesowych z zakresu prawa pracy. Wydanie 2

Publikacja Michała Raczkowskiego i Aleksandry Woźniak przedstawia praktyczne 43 wzory pism procesowych związanych z szeroko pojętą problematyką prawa pracy, poruszające zagadnienia prawno-pracownicze, jak i zagadnienia procedury cywilnoprawnej. Wzory pism procesowych zaopatrzone są w wyczerpujące komentarze wskazujące podstawę prawną konkretnego problemu, a także uwagi dotyczące stosowania ich w praktyce ...

Prawo upadłościowe i naprawcze - komentarz

Komentarz do ustawy – prawo upadłościowe i naprawcze stanowi kompleksowe omówienie zagadnień, z którymi praktycy mają możliwość spotkać się w czasie procedur wskazanych ustawą. Publikacja bazująca na orzeczeniach, wykładni sądowej oraz opiniach doktryny, pisana jest przez praktyków i teoretyków prawa dla podmiotów poszukujących wiedzy kompleksowej w postępowaniach upadłościowych i naprawczych, niezależnie od ...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych - komentarz

Zmiany wprowadzone od 1 stycznia 2014 r. w zakresie objęcia ustawą o CIT spółek komandytowo-akcyjnych oraz ustalenia nowej definicji samochodu osobowego stanowią wyzwanie dla doradców podatkowych, biegłych rewidentów, księgowych oraz praktyków rozliczeń skarbowych. Odpowiedzią na praktyczne problemy związane z tymi, jak i innymi zagadnieniami podatkowymi jest komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych autorstwa Mariusza Pogońskiego ...

Sprzedaż udziałów lub akcji - modelowa umowa Share Purchase Agreement

Modelowa umowa o przeniesieniu udziałów i akcji nie stanowi powszechnie obowiązującego źródła prawa. Mimo to stanowi ona wzorzec funkcjonujący w praktyce większości fuzji i przejęć mających międzynarodowy charakter. Ze względu na taką powszechność jej stosowania nieodzowna jest wnikliwa znajomość zapisów oraz możliwości wykorzystania umowy SPA w praktyce ...