Podatki w praktyce

Spadek

Przedmiot opodatkowania

Przy spadkobraniu podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie w drodze spadku przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz dziedziczenia podatek wystąpi również w przypadku nabycia na podstawie zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego.

 

<< Deklaracje od spadków i darowizn >>

 

Podatkowi podlega również nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz nabycie jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci. 

 

<< Dziedziczenie ustawowe >>

 

Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  


Podatkowi nie podlega (nie trzeba deklarować nabycia):  

  • nabycie własności rzeczy ruchomych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w dniu nabycia ani nabywca, ani też spadkodawca lub darczyńca nie byli obywatelami polskimi i nie mieli miejsca stałego pobytu lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
  • nabycie w drodze spadku, zapisu windykacyjnego praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw; 
  • nabycie w drodze dziedziczenia środków z pracowniczego programu emerytalnego; 
  • nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na rachunku zmarłego członka otwartego funduszu emerytalnego; 
  • nabycie w drodze spadku środków zgromadzonych na indywidualnym koncie emerytalnym oraz na indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego; 
  • nabycie w drodze spadku kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.). 

Przedmioty zwolnione z podatku

Zwolnienia z podatku trzeba podzielić na trzy grupy: ulga nielimitowana, nabycie nieruchomości, lokalu lub prawa mieszkaniowego oraz zwolnienia przedmiotowe, o których poniżej. Nabycie zwolnione z opodatkowania nie musi być deklarowane (nie trzeba wskazywać nabycia w deklaracji).

Zwolnienia z tabeli stosuje się, jeżeli w chwili nabycia nabywca posiadał obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub miał miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium takiego państwa. 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 27-03-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz