VAT

Podmioty dokonujące wymiany handlowej z krajami Unii Europejskiej zobowiązane są do składania zgłoszeń INTRASTAT. Wartości progów statystycznych ustalane są odrębnie dla przywozu oraz wywozu. Rozróżniane są dwa progi statystyczne:

  1. próg podstawowy (dawniej asymilacji) - pierwszy próg statystyczny, którego przekroczenie wyznacza obowiązek sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT. Firma, która przekroczyła ten próg obrotów automatycznie staje się zobowiązana do składania deklaracji INTRASTAT począwszy od następnego miesiąca sprawozdawczego.
  2. próg szczegółowy (dawniej specyficzny) - wyznaczony na znacznie wyższym poziomie niż próg asymilacji. Jego przekroczenie związane jest z koniecznością składania bardziej szczegółowych deklaracji INTRASTAT (wymagany bardziej szczegółowy zakres danych np. dodatkowych kosztów transakcji)

UWAGA! Firmy, których wartości obrotów towarowych z krajami UE nie przekroczą w roku kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy progów asymilacji, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji dla potrzeb systemu INTRASTAT.

Podstawa prawna

Art. 97 ustawy z dnia 19 marca 2004r. - Prawo celne (Dz. U. z 2004r., Nr 68, poz.622):
Użyte w niniejszym rozdziale określenia oznaczają:

  1. zgłoszenie INTRASTAT - przekazanie organom celnym, w wymaganej formie i w określony sposób, informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty;
  2. osoba zobowiązana - osobę fizyczną lub osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, uczestniczącą w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Wspólnoty i zobowiązaną do przekazywania informacji dla celów ewidencji i statystyki dotyczącej obrotu towarowego z państwami członkowskimi Wspólnoty, zgodnie z przepisami wspólnotowymi regulującymi statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty, przepisami o statystyce publicznej oraz przepisami niniejszej ustawy."

 


Komentarze

Autor: Próg (24-11-2017 14:02:28)
Temat: progi intrastat 2017
Próg wywozu to 2.000.000 zł; Próg przywozu 3.000.000 zł
Autor: Próg (24-11-2017 14:01:14)
Temat: progi intrastat 2017
Próg wywozu to 2.000.000 zł Próg przywozu 3.000.000 zł
Autor: INTRASTAT 2 (17-11-2017 10:27:00)
Temat: PROGI
PROGI SĄ INNE
Autor: intrastat (05-11-2017 10:01:11)
Temat: progi
Podajecie błędne progi, na stronie urzędu statystycznego podane sa inne wartości na 2017
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz