Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Podatki w praktyce - interpretacje

Jak płacą podatki pracujący za granicą

Rozpatrując zasadę polskiej rezydencji podatkowej przytoczyć należy przede wszystkim art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Podatników interesuje przede wszystkim jak kształtować swoje centrum interesów gospodarczych i życiowych. Drugi z warunków jest bowiem jednoznaczny i nie ma co do jego spełnienia – wątpliwości. I tu organy podatkowe stoją na stanowisku, że centrum interesów gospodarczych i życiowych kształtowane jest indywidualnie, w zależności od konkretnego podatnika.

Powyższy artykuł koresponduje z treścią umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Reguły te stanowią z reguły, że o rezydencji podatkowej decyduje prawo lokalne kraju miejsca zamieszkania podatnika, a jeżeli  według prawa krajowego w obu z nich podatnik pozostaje rezydentem, to decydującym są reguły kolizyjne z umowy o unikaniu opodatkowania. Odmienne standardy przedstawia natomiast umowa z Japonią – w której nie zastosowano dodatkowych reguł kolizyjnych, lecz odesłano bezpośrednio do określenia miejsca zamieszkania w ramach porozumienia między rządami obu państw.

Organy podatkowe taką właśnie typową sytuacje potwierdzają, wskazując np., że podatnik, który od 10 lat nie zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nie posiada centrum interesów życiowych i gospodarczych w Polsce, a także nie przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym, nie będzie objęty obowiązkiem podatkowym w kraju (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2009.05.12, IPPB4/415-136/09-4/JK).

Innym argumentem może być wyjazd wraz z rodziną w celu realizacji zagranicznych kontraktów. W szczególności, gdy podatnik wykonuje pracę na terytorium USA w oparciu o umowę zawartą ze spółką amerykańską N i nie posiada innych źródeł dochodu w Polsce podlegającego progresywnemu opodatkowaniu, a przez cały okres pobytu w USA towarzyszy rodzina (tj. małżonka oraz dzieci, które chodzą tu do szkoły), natomiast posiadany przez podatnika lokal mieszkalny w Polsce nie będzie przez niego wykorzystywany, przy czym podatnik jest posiadaczem aktywnego bankowego rachunku rozliczeniowego w USA i nie jest członkiem żadnej polskiej organizacji społecznej, kulturalnej czy politycznej, to wykonywana przez podatnika przez 3 lata w USA umowa z tamtejszą spółką i uznanie go za amerykańskiego rezydenta podatkowego powoduje, że w Polsce posiada on wyłącznie ograniczony obowiązek podatkowy (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2009.04.24, IPPB4/415-94/09-2/JS).

Podobnie wyjazd za granicą z całą rodziną, a zatem pobyt żony i obecność dzieci z poza Polską a także uczęszczanie dzieci do szkoły w miejscu ich zamieszkania, a więc w Wielkiej Brytanii, a następnie w Belgii, który trwa nieprzerwanie od 2002 roku, a obecność w Polsce w roku 2007 była incydentalna, związana jedynie z kontaktami z dalszą rodziną świadczy o zmianie miejsca zamieszkania i rezydencji podatkowej (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2008.12.01, IPPB2/415-1330/08-2/SP).

Ponadto na rezydencję podatkową wpływać może nie tylko wyjazd z rodziną, ale również zadeklarowanie wyjazdu na stałe.   I tak właśnie, gdy podatnik razem z partnerką podjął pracę i wynajął mieszkanie w Wielkiej Brytanii i od tego czasu do chwili obecnej (tj.09.10.2008 r.) mieszkają i pracują w Wielkiej Brytanii i nie uzyskuje dochodu w Polsce, a deklaruje, że najbliższe lata będzie nadal żył, mieszkał i pracował na stałe w Wielkiej Brytanii i razem z partnerką planują kupno nieruchomości w tym kraju, to spowoduje to mając na uwadze fakt, iż z Wielką Brytanią łączą Pana ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze oraz uwzględniając zapisy umowy między Rzeczypospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, należy stwierdzić, iż Wnioskodawca za lata 2004, 2005, 2006 posiada w Polsce ograniczony obowiązek podatkowy (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2009.01.07, IPPB4/415-96/08-4/MO). Wnioskodawca nie wyklucza w późniejszych latach powrotu do Polski, co jest uwarunkowane sytuacją na polskim rynku pracy, planuje również zainwestować część swoich pieniędzy budując nieruchomość w Polsce. Wtedy dopiero można ponownie mówić o zmianie rezydencji i nieograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce.

W kontekście powyższego, o rezydencji podatkowej w żadnym wypadku nie może decydować faktyczne wymeldowanie się podatnika w Polsce lub złożenie deklaracji NIP-3 aktualizującej jego miejsce zamieszkania na zagraniczne. Brak zgłoszenia aktualizacyjnego może stanowić wyłącznie niedopełnienie formalne w Polsce. Od daty wyjazdu z zamiarem stałego zamieszkania, podatnik przestaje być polskim rezydentem podatkowym a tym samym przestaje na nim ciążyć nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Na rezydencję podatkową mogą natomiast wpływać takie elementy, jak zamknięcie polskich kont bankowych, sprzedaż nieruchomości w Polsce, brak innej rodziny w Polsce, do której podatnik zamierza w przyszłości na stałe wracać. Tym samym za zmianą rezydencji mogą przemawiać otwarcie zagranicznego konta bankowego, zakup nieruchomości w celu mieszkalnym, inwestowanie zarobionych za granicą pieniędzy – za granicą, poza Rzecząpospolitą. Taki sam skutek wywrzeć może wyjazd do partnera zamieszkującego za granicą lub zawarcie związku małżeńskiego za granicą (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2008.07.16, IP-PB2-415-672/08-2/AK).
O zmianie rezydencji podatkowej nie będzie świadczył natomiast wyjazd wyłącznie jednego z małżonków w celach zarobkowych nawet na dłuższy czas. Dopiero przyjazd drugiego małżonka z dziećmi, w celu stałego pobytu, wpłynie na zmianę rezydencji podatkowej ich obojga (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2008.07.15, IPPB2/415-700/08-2/SP).

Z racji zatem tego, że organy podatkowe czasem odmiennie analizują stan faktyczny, nadal warto w przedstawionych przypadkach występować z wnioskiem o interpretację prawa podatkowego. Interpretacja taka obecnie wiąże się ze złożeniem wniosku ORD-IN i poniesienia opłaty skarbowej 40 zł. Po skonfrontowaniu wysokości tej opłaty z konsekwencjami negatywnymi, jakie podatnik może ponieść po ustaleniu rezydencji przez organ okazuje się, że dla własnego spokoju – warto ją ponieść.

 

Piotr Szulczewski data publikacji: 2009-10-08
Piotr Szulczewski data aktualizacji: 2013-08-08

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj