Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Zwiększ swoje koszty uzyskania, a zyskasz - podwyższone koszty uzyskania przychodów

Podatnicy tradycyjnie zatrudnieni na umowie o pracę rozliczają koszty ryczałtem - kwotowo. W ich przypadku wysokość kwoty określana jest corocznie w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Limit uzależniony jest od tego, czy podatnik uzyskuje świadczenie od jednego czy od większej liczby pracodawców oraz czy zakład pracy znajduje się w miejscu zamieszkania pracownika, czy poza min. Podwyższenie kosztów z tytułu zamieszkiwania poza miejscowością siedziby pracodawcy nie przysługuje, gdy pracownik otrzymuje zwrot kosztów dojazdu do zakładu pracy, z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu. Należą mu się wówczas koszty uzyskania przychodów w wysokości podstawowej. Dodatkowo poniesionych kosztów, przewyższających koszty ryczałtu, pracownik nie rozlicza. Jak słusznie wskazuje Dyrektor  Izby Skarbowej w Łodzi, (2006.08.11, sygn akt PB I-3/4117/IN-49/US/2006/PSz) podatnik będący zatrudniony na umowę o pracę może zwiększyć koszty uzyskania przychodów tylko o wydatki związane z dojazdem do zakładu pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej. Tym samym osoba ta nie może uwzględnić w kosztach podatkowych zapłaty składek wynikających z przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Ubezpieczenia OC.

Alternatywą dla podwyższenia kosztów okazuje się już jednak zawarcie dwóch umów o pracę z tym samym pracodawcą.  Jak wskazał Zastępca Dyrektora Departamentu Podatków Bezpośrednich Izby Skarbowej w Lublinie w interpretacji z 29 kwietnia 2005 r. (sygn. akt PB5/MC-033-50-736/05), w przypadku gdy pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie umowy, przy obliczaniu zaliczki na podatek, zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić koszty uzyskania od obydwu stosunków w pełnej wysokości, bez względu na przekroczenie limitu rocznego. Tym samym pracodawca w wystawianej pracownikowi informacji PIT-11/8B powinni wykazać faktycznie potrącone koszty w wysokości przekraczającej limit roczny (Izba Skarbowa w Poznaniu , 30 czerwca 2005r., BD-F/415-22/05/p; Urząd Skarbowy w Nowym Sączu 4 kwietnia 2005r., PD-1-415-12-05).

Inną metodą, stosowaną przede wszystkim przy pracach twórczych, jest ustalanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i praw pokrewnych.  W takim przypadku dopuszczalne jest, by przychód był obniżony o 50% koszty uzyskania. Jak wskazują urzędy: „przy ustalaniu przysługujących kosztów uzyskania przychodów od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących na podstawie umowy o pracę w ramach obowiązków wynikających ze stosunku pracy m.in. pracę twórczą, należy zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu do tej części wynagrodzenia, która przypada na pracę twórczą” (stanowisko takie zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z dnia 22.07.2008 r. nr IPPB2/415-688/08-2/AS). W przypadku natomiast nauczycieli akademickich prowadzących działalność naukową (prace badawcze), czy dydaktyczną (wykłady, ćwiczenia) wystąpi podobna sytuacja, ponieważ wypełniają oni dyspozycję art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Nauczyciele akademiccy wykonujący pracę w ramach stosunku pracy, mają uprawnienia twórców, a co za tym idzie prawo do odliczania 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów za wykonane czynności będące przedmiotem prawa autorskiego, zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Świętokrzyski Urząd Skarbowy, RO/415-2/07, 2007.04.16). W praktyce określają oni kwoty takiego wynagrodzenia w odrębnym oświadczeniu, składanym kierownikowi jednostki.

Podkreślenia przy tym wymaga, że zakwalifikowanie, czy wykonywana czynność w ramach umowy o pracę jest przedmiotem prawa autorskiego, należy do obowiązków płatnika, który dokonuje świadczeń z tego tytułu (pobiera zaliczkę na podatek dochodowy). Zaznaczyć również należy, że fakt korzystania przez pracownika z prawa autorskiego powinien wynikać wyraźnie z treści zawartej umowy o pracę (przy czym nie ma obowiązku przeniesienia praw autorskich, wystarczy korzystanie z praw autorskich, bo niektóre rodzaje pracy immanentnie wiążą się z twórczym charakterem), gdyż warunkiem zastosowania kosztów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest to, aby zaistniał utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, twórca udzielił licencji na korzystanie z danego utworu, względnie, by doszło do rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do tworzonego dzieła (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 9 kwietnia 2009 r., IPPB4/415-64/09-2/PJ). Trzeba jednak dodać, że również samo korzystanie z praw autorskich pozwala na stosowanie podwyższonych kosztów, nie ma obowiązku dokonania ich zbycia czy udzielenia licencji.
Zasada dowolności kształtowania stosunków cywilnoprawnych pozwala na wielorakie formy umowy. Może zatem dojść do sytuacji, w której już na początku nastąpi wypłata określonej kwoty z tytułu korzystania lub zbycia przez twórcę praw autorskich (np. patentu, zaprojektowanego znaku towarowego), umowa może regulować proporcjonalny podział miesięcznych poborów na rozliczane za zbycie praw autorskich i za wykonaną pracę, wreszcie możliwe jest ustalenie tylko zasad honorowania praw autorskich na podstawie przedstawianej co miesiąc ewidencji. Oczywiście możliwym jest również zawarcie odrębnej umowy z pracodawcą o przeniesienie praw autorskich; umowa taka objęta jest 50% kosztami uzyskania przychodów.

Nie ma natomiast możliwości korzystania z 50% kosztów następca prawny twórcy. Jak wskazał Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze (2006.05.30, PD/415-38/06/R3) płatnik dokonując wypłaty honorarium z tytułu praw autorskich spadkobiercy autora, pobiera zaliczki na podatek dochodowy w wysokości 19% bez pomniejszania jej o koszty uzyskania przychodu.

Podatnicy często popełniając błąd łącząc każdą umowę o dzieło właśnie z 50% kosztami uzyskania przychodów. W rzeczywistości natomiast przychody z takiej umowy – jako z działalności wykonywanej osobiście podlegają pod ryczałtowe 20% koszty. 

Tak więc zastosowanie 50% stawki kosztów uzyskania przychodów, uzależnione jest od wystąpienia dwóch podstawowych okoliczności:

1. zaistnienia utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz

2. udzielenia przez twórcę licencji na korzystanie z danego utworu zamawiającemu, względnie rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi do twórczego działa (Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim, DN/415-18/05, 2005-10-12).

Dodać warto, że jeżeli podatnik udowodni, że faktycznie poniósł w tym przypadku koszty wyższe – to może on je wykazać jako wydatki faktycznie poniesione.

Ryczałtowe 20% koszty stosuje się również w przypadku rozliczania :

• przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendiów sportowych oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

• przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;

• przychodów osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników (oprócz prowadzących działalność gospodarczą), i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychodów z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów;

• przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia (jak również o dzieło) wyłącznie od:
a)  osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
b)  właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz w ramach kontraktu menadżerskiego.

Niemniej powyżej wskazane źródła przychodów mogą generować również koszty 50% - jeżeli tylko dojdzie do sytuacji, w której następuje korzystanie z praw autorskich. Jak wskazał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle o zastosowaniu norm kosztów uzyskania przychodu w wysokości 50% w przypadku działalności wykonywanej osobiście w ramach umowy o dzieło zgodnie z przepisem art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decyduje wyłącznie fakt uzyskania przez daną osobę przychodu za wykonywanie czynności będącej przedmiotem prawa autorskiego. Mając powyższe na uwadze jeżeli praca wykonywana przez Pana będzie twórcza tzn. niepowtarzalna, miała indywidualny charakter oraz spełniała wszystkie przesłanki utworu określone w ustawie z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - wówczas do przychodów osiąganych z tego tytułu będą miały zastosowanie 50% koszty uzyskania przychodu (sygn. akt IX-005/137/Z/K/06).

Istotne jest, że jeżeli koszty te wystąpią w wysokości wyższej niż 20% lub 50% - to możliwe jest ich ujęcie w wyższym wymiarze. Decydować będzie zatem wtedy koszt faktycznie poniesiony.

Natomiast przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – rozliczane są w ramach takich samych kwotowych norm – jak w ramach stosunku pracy. W tym przypadku nie ma możliwości rozliczania kosztów w wartości wyższej, niż wskazany ustawowo limit (limity te określa się tak, jakby wykonawca mieszkał w tej samej miejscowości, w której znajduje się jego zakład pracy, czyli według limitu niższego).

 

Piotr Szulczewski Utworzone: 23-07-2009
   

 


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj