Przedstawiamy zbiór zmian w przepisach prawnych, jakie mają wejść w życie w styczniu 2015 roku.

Zmiany w podatku dochodowym

Zmiany w podatku od nieruchomości

Od stycznia 2015 roku możliwości zapłaty podatku od nieruchomości w ratach nie będą mieli podatnicy, u których podatek ustalony w drodze decyzji gminy nie będzie przekraczał 100 zł. Z kolei podatnicy, u których kwota podatku należnego nie przekroczy kosztów doręczenia przesyłki poleconej (6,10 zł) zostaną całkowicie zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku. W przypadku tych podatników nastąpi rezygnacja z samego obowiązku przekazywania decyzji przez gminę ...

Nowe zasady opodatkowania klientów bankowych - cashback

Zgodnie z przyjętą przez Sejm nowelizacją ustawy o PIT, inaczej niż dotychczas opodatkowany będzie zwrot pieniędzy na rzecz klienta, czyli tzw. cashback. Ministerstwo Finansów zrezygnuje z ...

Nowe zwolnienia z podatku dochodowego

Rozszerzenie zakresu zwolnień z podatku przewiduje przyjęty przez Sejm projekt zmian w ustawie o PIT. Zmiany mają wejść w życie z mocą wsteczną i objąć swoim zakresem cały rok 2014 ...

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

Oskładkowanie członków rad nadzorczych od stycznia 2015 roku

Przyjęta przez Senat nowelizacja ustawy o ZUS zakłada również objęcie składkami emerytalnymi i rentowymi członków rad nadzorczych i to niezależnie od tego, czy pobierają oni emerytury lub renty, oraz czy podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu. Podstawą wymiaru składek w ich przypadku będzie przychód z tytułu zasiadania w radzie nadzorczej ...

Zmiany w ustawie - Kodeks pracy

Zatrudnienie pracownika bez wstępnych badań lekarskich

Czwarta ustawa delegulacyjna wprowadzi zmiany w zakresie kierowania pracowników na obowiązkowe, wstępne badania lekarskie. W myśl nowych przepisów zwolnienie z obowiązku wykonywania wstępnych badań lekarskich u osób przyjmowanych do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy będzie możliwe jeżeli osoby te przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie (uzyskane na podstawie skierowania wydanego przez poprzedniego pracodawcę), stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badanie lekarskie ...

Nowy projekt zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej: 40 zmian w przepisach

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał tzw. czwartą ustawę deregulacyjną. Ustawa ta zakłada wprowadzenie około 40 zmian m.in. w przepisach kodeksu pracy, ustawy o PIT, czy też ustawy akcyzowej ...

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej

Dowóz pracowników do zakładu pracy organizowany przez pracodawcę bez PIT

W myśl znowelizowanych przepisów dowóz do pracy pracowników zostanie zwolniony z podatku PIT. Zwolnieniu podlegają jednak wyłącznie dowozy do pracy organizowane przez samego pracodawcę. W przypadku, gdy pracownik sam musi zakupić bilet, który następnie jest refundowany przez pracodawcę, zwolnienie nie znajdzie zastosowania ...

Zmiany w podatku od towarów i usług

Kasy fiskalne 2015

Minister Finansów podpisał ostateczną wersję rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nowe rozporządzenie znajdzie zastosowanie od 1 stycznia 2015 roku ...

Predefiniowane odliczenie, czyli liczenie proporcji w podatku VAT według nowych zasad

Podatnik prowadzący działalność mieszaną ustali poziom odliczenia VAT według nowych zasad. Odbywać ma się to w porozumieniu z naczelnikiem urzędu skarbowego, a przyjęcie wstępnych założeń odliczenia nie będzie mogło zostać podważone w czasie kontroli czy postępowań skarbowych ...

VAT za telefony komórkowe i złoto zapłaci kupujący

Rozszerzenie zakresu naliczenia VAT po stronie kupującego przewiduje najnowsza nowelizacja ustawy o podatku VAT. Tym razem ukształtowany niedawnymi nowelizacjami katalog czynności rozliczanych u nabywcy poszerzany jest m.in. o telefony komórkowe, w tym smartfony i złoto ...

Ulga na złe długi, solidarna odpowiedzialność, kaucja gwarancyjna - zmiany

Solidarna odpowiedzialność za dług w podatku VAT rozszerzona na laptopy czy notebooki, zmiana wysokości obowiązkowej kaucji gwarancyjnej czy doprecyzowanie przepisów o uldze na złe długi – to tylko część proponowanych na początek 2015 r. zmian w przepisach o VAT ...

Nowe kary dla składających sprawozdania finansowe

Więcej kar dla podmiotów składających sprawozdania finansowe oraz informacje o opinii lub raporcie biegłego rewidenta przewiduje nowelizacja ustawy kodeks karny skarbowy ...

Zmiany opodatkowania dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych

Celem niniejszego artykułu jest omówienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Druk nr 2330) w zakresie wprowadzenia przepisów dotyczących zagranicznych spółek kontrolowanych ...

Niektóre usługi finansowe i ubezpieczeniowe mogą być opodatkowane VAT

Planowane na 2015 r. zmiany w podatku VAT zakładają uchylenie zwolnienia z tego podatku usług około finansowych i około ubezpieczeniowych ...

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 10-07-2014
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz