Wynajem

Użyczenie

Nieodpłatne używanie cudzego majątku wydaje się być dla korzystającego intratną formą pozyskiwania przychodów. Nasuwa się pytanie, czy po jego stronie należy ustalić przychód z tzw. nieodpłatnych świadczeń.

Do 2009 r. przychód powstawał zarówno po stronie korzystającego, jak i udostępniającego. Od 1 stycznia 2009 r. przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia rozpoznaje się wyłącznie po stronie wykorzystującego cudzy majątek.

Przychód rozpoznaje się:

  • jeżeli przedmiotem świadczenia są usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej dokonującego świadczenia (np. przedsiębiorca podnajmuje lokale, ruchomości) - według cen stosowanych wobec innych odbiorców;
  • jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione - według cen zakupu;
  • jeżeli przedmiotem świadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku - według równowartości czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;
  • w pozostałych przypadkach - na podstawie cen rynkowych stosowanych przy świadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

 

Przychodu nie rozpozna się w przypadku użyczenia między członkami najbliższej rodziny (I i II grupa spadkowa), w szczególności przez: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów, przysposabiających, przysposobionych i ich zstępnych, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Odpowiednio w przypadku pozostałych osób zwolnieniu podlega wartość świadczeń ponoszonych przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 500 zł (niezależnie czy jest to zakwaterowanie w hotelu, domu prywatnym czy np. bursie). Zwolnienie ma zastosowanie do pracowników, których miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie korzysta z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów.

Za nieodpłatne świadczenie nie uznaje się wykorzystywania dla celów pracowniczych maszyn udostępnionych przez pracodawcę, i odpowiednio – wykorzystywania w ramach umowy własnych maszyn przez pracownika, zleceniobiorcę (zasady rozliczania reguluje umowa z pracownikiem). W zamian za czynności pracownik otrzymuje bowiem wynagrodzenie, zatem nie ma podstawy mówić o użyczeniu, chyba że umówiono się inaczej (np. pracownik użycza majątek poza stosunkiem pracy, niezależnie od niego).

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl

 

  • data utworzenia: 27-06-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz