Podatki w praktyce

Zamiana nieruchomości

Zamiana nieruchomości spowoduje powstanie przychodu u obu stron transakcji. U obu stron transakcję należy rozliczać osobno.

Stąd też przychodem każdej ze stron będzie wartość nieruchomości zbywanej – kosztem natomiast wartość nabycia tej nieruchomości, którą podatnik zbywa w drodze zamiany. Zatem zamiana nie wpływa na sytuację rozliczenia przychodu u stron transakcji. Każda strona odrębnie ustala wartość dochodu dla siebie. Umowa zamiany powinna wskazywać wartość nieruchomości będących przedmiotem transakcji. Urząd Skarbowy ma możliwość odrębnie dla każdej ze stron transakcji ustalić wartość przedmiotu transakcji w przypadku, gdy wartość wskazana w umowie bez uzasadnionych przyczyn odbiega od wartości rynkowej.

 

Zamiana nieruchomości a podatek PCC

 

Każda ze stron odrębnie oblicza również termin 5 lat od końca roku nabycia lub wybudowania zamienianej nieruchomości. Stąd może w konsekwencji zdarzyć się tak, że transakcja u jednej ze stron będzie opodatkowana a u drugiej – nie podlegać opodatkowaniu.

W teorii zwolnieniu podlega kwota uzyskana z tytułu zamiany rzeczy lub praw, jeżeli z tytułu jednej umowy nie przekraczają kwoty 2 280 zł. W praktyce ciężko wyobrazić sobie transakcję nie przekraczającą tej wartości. Zwolnienie odnosi się zatem raczej do zamiany rzeczy ruchomych.

 

Uwaga ! PCC

Inaczej niż w podatku dochodowym kształtuje się podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnej zamiany. W przypadku zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu – podstawę opodatkowania stanowi różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali. Podatek ciąży na obu stronach czynności solidarnie.

W przypadku zamiany innych niż powyższe nieruchomości – podstawę opodatkowania stanowi cała wartość rynkowa nieruchomości o wartości wyższej.

Wartość rynkową przedmiotu czynności cywilnoprawnych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia dokonania tej czynności, bez odliczania długów i ciężarów. Urząd Skarbowy ma prawo kwestionować ustaloną przez podatnika wartość rynkową nieruchomości lub prawa.

 

Zwolnienie

Zwolnieniu z opodatkowania podlega wartość otrzymanego w ramach odpłatnego zbycia w drodze zamiany znajdującego się w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej:

  • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
  • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub
  • gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, lub
  • gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w pkt. nr 1.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 15-07-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz