Podatki w praktyce

Nieruchomości nabyte lub wybudowane przed 2007 r.

Uwaga: Zmiany od 1 stycznia 2012 roku

Od 1 stycznia 2012 zasady opisane poniżej nie muszą być stosowane w stosunku do nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 1 stycznia 2007 r. Od tego czasu minął już okres 5 lat, liczony od końca roku nabycia lub wybudowania, a to oznacza, że zbycie nie podlega podatkowi dochodowemu, a tym samym nie ma konieczności zapłaty podatku dochodowego od ich zbycia.

W przypadku, gdy sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym należy sprawdzić, czy nie jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia z tego podatku. Przy ustalaniu, na jakich warunkach możliwe jest zwolnienie istotna jest data nabycia lub wybudowania nieruchomości a nie data jej sprzedaży.

Uwaga!

Zasady opodatkowania nieruchomości nabytych prywatnie do 2007 r. nie mają już praktycznego znaczenia. Nieruchomości nabyte przed 2009 r. (a od 1 stycznia od 2015 r. nieruchomości nabyte przed 2010 r.) nie podlegają juz bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Od końca roku,  wktórym zostały one nabyte lub wybudowane upłynęło bowiem już ponad 5 lat.

Jeżeli zatem:

    nabyłeś nieruchomość w 2008 r. i sprzedałeś ją w 2014 r. to w deklaracji za 2014 r. nie musisz jej już wykazywać,
    nabyłeś nieruchomość w 2009 r. i sprzedałeś ją w 2014 r., to w deklracji za rok 2014 musisz ją wykazać, jeżeli sprzedasz ją w roku 2015 - nie będziesz jej już wykazywał w druku za 2015 r. (składanym w 2016 r.).

 

Nieruchomość nabyta w latach 2007-2008

 

Do nieruchomości nabytych lub wybudowanych przed 2007 r. stosować należy:

 • 10% stawkę podatku od przychodu ze zbycia
 • Ulgę mieszkaniową, związaną z przeznaczeniem wydatku na własne cele mieszkaniowe.
   

Ulgi mieszkaniowe

Istniejąca obecnie dla nieruchomości nabytych po 2008 r. ulga mieszkaniowa jest przedłużeniem i kontynuacją ulgi obowiązującej przed rokiem 2007. Zwolnienie dotyczy nie tylko nabycia nieruchomości, ale również spłat kredytów. Nie dotyczy natomiast spłaty kredytu refinansowego. Dla korzystania ze zwolnienia niezbędne jest złożenie PIT-23 o przeznaczeniu dochodu na własne cele mieszkaniowe. Co istotne – w 2011 r. zwolnienie dotyczyć będzie jedynie nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2006, od 2012 r. zwolnienie nie będzie konieczne, gdyż sprzedaż nieruchomości następować będzie po 5 latach licząc od końca roku, w którym nabyto lub wybudowano nieruchomość.

 

Zwolnienie

Istotą zwolnienia jest to, że podatku nie płaci się od całej kwoty wydatkowanej na cele mieszkaniowe, a nie jak w przypadku zwolnienia obecnie obowiązującego – w sposób proporcjonalny.
 

Przykład

Jan Nowak sprzedał nieruchomość kupioną w 2005 r. Dochód ze sprzedaży wyniósł 300.000 zł. Jan Nowak złożył oświadczenie o przeznaczeniu kwoty na cele mieszkaniowe. W związku z tym nabył nieruchomość za 250.000 zł – od kwoty 50.000 zł zapłaci podatek dochodowy.

 

Zwolnione z opodatkowania pozostają przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych:

 • w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,

- na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 • w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części,
 • w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,
 • w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,
 • w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów (nie znajdzie ono zastosowania dla podatników rozliczających tzw. ulgę odsetkową wskazaną w art. 26b ustawy o PIT –zatem jeśli od dochodu odliczane były odsetki z tytułu nabycia nieruchomości, to metodą jest albo korekta odliczeń odsetek i zapłata podatku z tego tytułu z odsetkami, albo też należy rozliczyć odpłatną sprzedaż nieruchomości).

Zwolnieniu podlegają również przychody uzyskane z zamiany:

 • budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, lub
 • spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lub udziału w tych prawach, lub • gruntu, udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z budynkiem lub lokalem wymienionym w pkt 1

- jeżeli przedmiotem zamiany są wyłącznie znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości i prawa.

Powyższe zwolnienie nie znajdzie zastosowania w przypadku, gdy:

 • budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
 • przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:

- nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub

- budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części - przeznaczonych na cele rekreacyjne,

 • przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej.

 

PIT-23

Podatnik korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest dostarczyć do urzędu skarbowego deklarację PIT-23 stanowiącą oświadczenie o przeznaczeniu dochodu na własne cele mieszkaniowe. Termin złożenia PIT-23 to 14 dni od dnia zbycia nieruchomości. Brak złożenia oświadczenia nie oznacza utraty ulgi podatkowej, niemniej skutkować może naliczeniem podatku po terminie 14 dni od daty zapłaty. W takim przypadku po wydatkowaniu kwot na własne cele mieszkaniowe podatnik będzie mógł wystąpić z powrotem o jego zwrot (wniosek o zwrot nadpłaty).

 

Deklaracja SMS Opis deklaracji

PIT-23

Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym

aktualne deklaracje PIT

 

W przypadku złożenia oświadczenia i przeznaczenia przychodów na cele inne niż mieszkaniowe, podatnik zmuszony będzie zapłacić podatek łącznie z odsetkami za zwłokę. Podatek będzie płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów z oświadczenia wraz z odsetkami naliczanymi:

 • od terminu płatności do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
 • począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 21-07-2011
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz