Podatki lokalne

Stawki podatków i opłat lokalnych

Co roku przelicza się górne stawki podatków i opłat lokalnych według wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za okres pierwszego półrocza roku poprzedniego ogłaszanego w komunikacie Prezesa GUS. Na tej podstawie Ministerstwo Finansów publikuje obwieszczenia w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Podwyżka stawek nie powoduje automatycznie wzrostu podatków lokalnych, lecz uprawnia radę gminy do podniesienia do tej wartości stawek obowiązującej w danej gminie. Rada gminy ma prawo zastosować stawkę niższą lub nie zmieniać stawki podatku.

Podatki i opłaty lokalne 2018

9 sierpnia opublikowano w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r.

 

Podatki lokalne 2017-2018
Podatek od: Stawka 2017 Stawka 2018 Wzrost 2017/2018

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,89 zł

0,91 zł

0,02 zł

gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,54 zł

4,63 zł

0,09 zł

gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł

0,48 zł

0,01 zł

budynków mieszkalnych

0,75 zł

0,77 zł

0,02 zł

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

22,66 zł

23,10 zł

0,44 zł

budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,59 zł

10,80 zł

0,21 zł

budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,61 zł

4,70 zł

0,09 zł

budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,62 zł

7,77 zł

0,15 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ***

804,30 zł

819,59 zł

15,29 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ***

1341,76 zł

1367,26 zł

25,50 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton ***

1610,10 zł

1640,70  zł

30,60 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ***

3072,52 zł

3130,90 zł

58,38 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ***

1878,43 zł

1914,13 zł

35,70 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie ***

2374,85 zł

2419,98 zł

45,13 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton ***

3072,52zł

3130,90

58,38  zł

przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ***

1610,10 zł

1640,70 zł

30,60 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie ***

1878,43 zł

1914,13 zł

35,70 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton ***

2374,85 zł

2419,98 zł

45,13 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

1901,24 zł

1937,37 zł

36,13 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc

2403,69 zł

2449,37 zł

45,68 zł

opłata targowa

751,65 zł

765,94 zł

14,29 zł

opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,17 zł

2,22 zł

0,05 zł

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,08 zł

3,14 zł

0,06 zł

opłata uzdrowiskowa

4,24 zł

4,33 zł

0,09 zł

posiadania psów

118,97 zł

121,24 zł

2,27 zł

opłata reklamowa

2,45 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie

2,50 zł dziennie + 21 groszy m2/dziennie

0,05 zł dziennie + 1 groszy m2/dziennie

 

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

 

Stawki podatków i opłat lokalnych 2017

 

Podatki lokalne 2015-2017
Podatek od: Stawka 2015 Stawka 2016 Spadki 2015/2016 Stawka 2017 Spadki 2016/2017

gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,90 zł

0,89 zł

-0,01 zł

0,89 zł

0,00 zł

gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

4,58 zł

4,58 zł

0,00 zł

4,54 zł

-0,04 zł

gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,47 zł

0,47 zł

0,00 zł

0,47 zł

0,00 zł

budynków mieszkalnych

0,75 zł

0,75 zł

0,00 zł

0,75 zł

0,00 zł

budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

23,13 zł

22,86 zł

-0,27 zł

22,66 zł

-0,20 zł

budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

10,80 zł

10,68 zł

-0,12 zł

10,59 zł

-0,09 zł

budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

4,70 zł

4,65 zł

-0,05 zł

4,61 zł

-0,04 zł

budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

7,77 zł

7,68 zł

-0,09 zł

7,62 zł

-0,06 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie ***

821,45 zł

811,60 zł

-9,85 zł

804,30 zł

-7,30 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie ***

1370,38 zł

1353,94 zł

-16,44 zł

1341,76 zł

-12,18 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton ***

1644,45 zł

1624,72 zł

-19,73 zł

1610,10 zł

-14,62 zł

samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton ***

3138,07 zł

3100,42 zł

-37,65 zł

3072,52 zł

-27,90 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton ***

1918,50 zł

1895,48 zł

-23,02 zł

1878,43 zł

-17,05 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie ***

2425,51 zł

2396,41 zł

-29,10 zł

2374,85 zł

-21,56 zł

ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton ***

3138,07 zł

3100,42 zł

-37,65 zł

3072,52zł

-27,90 zł

przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego ***

1644,45 zł

1624,72 zł

-19,73 zł

1610,10 zł

-14,62 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie ***

1918,50 zł

1895,48 zł

-23,02 zł

1878,43 zł

-17,05 zł

przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton ***

2425,51 zł

2396,41 zł

-29,10 zł

2374,85 zł

-21,56 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc

1918,50 zł

1918,50 zł

0,00 zł

1901,24 zł

-17,26 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc

2425,51 zł

2425,51 zł

0,00 zł

2403,69 zł

-21,82 zł

opłata targowa

767,68 zł

758,47
 zł

-9,21 zł

751,65 zł

-6,82 zł

opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach

2,20 zł

2,18 zł

-0,02 zł

2,17 zł

-0,01 zł

opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej

3,13 zł

3,10 zł

-0,03 zł

3,08 zł

-0,02 zł

opłata uzdrowiskowa

4,32 zł

4,27 zł

-0,05 zł

4,24 zł

-0,03 zł

posiadania psów

121,50 zł

120,05 zł

-1,45 zł

118,97 zł

-1,08 zł

opłata reklamowa

x

2,50 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie

obowiązuje
od 11 września 2015

2,45 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie

-0,05 zł

 

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

 

Podatki i opłaty lokalne 2016

19 sierpnia opublikowano w Monitorze Polskim obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

 

Podatki lokalne 2013-2016
Podatek od: Stawka 2013 Stawka 2014 Wzrost 2013/2014 Stawka 2015 Wzrost 2014/2015 Stawka 2016 Spadki 2015/2016
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł 0,89 zł 0,01 zł 0,90 zł 0,01 zł 0,89 zł -0,01 zł
gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł 4,56 zł 0,05 zł 4,58 zł 0,02 zł 4,58 zł 0,00 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,45 zł 0,46 zł 0,01 zł 0,47 zł 0,01 zł 0,47 zł 0,00 zł
budynków mieszkalnych 0,73 zł 0,74 zł 0,01 zł 0,75 zł 0,01 zł 0,75 zł 0,00 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,82 zł 23,03 zł 0,21 zł 23,13 zł 0,10 zł 22,86 zł -0,27 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł 10,75 zł 0,10 zł 10,80 zł 0,05 zł 10,68 zł -0,12 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł 4,68 zł 0,05 zł 4,70 zł 0,02 zł 4,65 zł -0,05 zł
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,66 zł 7,73 zł 0,07 zł 7,77 zł 0,04 zł 7,68 zł -0,09 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** 810,87 zł 818,17 zł 7,3 zł 821,45 zł 3,28 zł 811,60 zł -9,85 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** 1.352,74 zł 1.364,92 zł 12,18 zł 1370,38 zł 5,45 zł 1353,94 zł -16,44 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** 1.623,28 zł 1.637,89 zł 14,61* zł 1644,45 zł 6,56 zł 1624,72 zł -19,73 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** 3.097,68 zł 3.125,56 zł 27,88 zł 3138,07 zł 12,51 zł 3100,42 zł -37,65 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** 1.893,80 zł 1.910,85 zł 17,05 zł 1918,50 zł 7,65 zł 1895,48 zł -23,02 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** 2.394,29 zł 2.415,84 zł 21,55 zł 2425,51 zł 9,67 zł 2396,41 zł -29,10 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** 3.097,68 zł 3.125,56 zł 27,88 zł 3138,07 zł 12,51 zł 3100,42 zł -37,65 zł
przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** 1.623,28 zł 1.637,89 zł 14,61 zł 1644,45 zł 6,56 zł 1624,72 zł -19,73 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** 1.893,80 zł 1.910,85 zł 17,05 zł 1918,50 zł 7,65 zł 1895,48 zł -23,02 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** 2.394,29 zł 2.415,84 zł 21,55 zł 2425,51 zł 9,67 zł 2396,41 zł -29,10 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 1.893,80 zł 1.910,85 zł 17,05 zł 1918,50 zł

7,65 zł

1918,50 zł 0,00 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.394,29 zł 2.415,84 zł 21,55 zł 2425,51 zł

9,67 zł

2425,51 zł 0,00 zł
opłata targowa 757,79 zł 764,62 zł 6,83 zł 767,68 zł 3,06 zł 758,47
 zł
-9,21 zł
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach 2,17 zł 2,19 zł 0,02 zł 2,20 zł 0,01 zł 2,18 zł -0,02 zł
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,08 zł 3,11 zł 0,03 zł 3,13 zł 0,02 zł 3,10 zł -0,03 zł
opłata uzdrowiskowa 4,26 zł 4,30 zł 0,04 zł 4,32 zł 0,02 zł 4,27 zł -0,05 zł
posiadania psów 119,93 zł 121,01 zł 1,08 zł 121,50 zł 0,49 zł 120,05 zł -1,45 zł
opłata reklamowa x x x x x 2,50 zł dziennie + 20 groszy m2/dziennie zaczyna obowiązywać
od 11 września 2015

 

Podatki i opłaty lokalne 2015

7 sierpnia Minister Finansów podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych, które będą obowiązywały w 2015 roku.

 

Podatki lokalne 2013-2015
Podatek od: Stawka 2013 Stawka 2014 Wzrost 2013/2014 o: Stawka 2015 Wzrost 2014/2015 o:
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,88 zł 0,89 zł 0,01 zł 0,90 zł 0,01 zł
gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,51 zł 4,56 zł 0,05 zł 4,58 zł 0,02 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,45 zł 0,46 zł 0,01 zł 0,47 zł 0,01 zł
budynków mieszkalnych 0,73 zł 0,74 zł 0,01 zł 0,75 zł 0,01 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 22,82 zł 23,03 zł 0,21 zł 23,13 zł 0,10 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,65 zł 10,75 zł 0,10 zł 10,80 zł 0,05 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,63 zł 4,68 zł 0,05 zł 4,70 zł 0,02 zł
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,66 zł 7,73 zł 0,07 zł 7,77 zł 0,04 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** 810,87 zł 818,17 zł 7,3 zł 821,45 zł 3,28 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** 1.352,74 zł 1.364,92 zł 12,18 zł 1370,38 zł 5,45 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** 1.623,28 zł 1.637,89 zł 14,61* zł 1644,45 zł 6,56 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** 3.097,68 zł 3.125,56 zł 27,88 zł 3138,07 zł 12,51 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** 1.893,80 zł 1.910,85 zł 17,05 zł 1918,50 zł 7,65 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** 2.394,29 zł 2.415,84 zł 21,55 zł 2425,51 zł 9,67 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** 3.097,68 zł 3.125,56 zł 27,88 zł 3138,07 zł 12,51 zł
przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** 1.623,28 zł 1.637,89 zł 14,61 zł 1644,45 zł 6,56 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** 1.893,80 zł 1.910,85 zł 17,05 zł 1918,50 zł 7,65 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** 2.394,29 zł 2.415,84 zł 21,55 zł 2425,51 zł 9,67 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 1.893,80 zł 1.910,85 zł 17,05 zł 1918,50 zł

7,65 zł

autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.394,29 zł 2.415,84 zł 21,55 zł 2425,51 zł

9,67 zł

opłata targowa 757,79 zł 764,62 zł 6,83 zł 767,68 zł 3,06 zł
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach 2,17 zł 2,19 zł 0,02 zł 2,20 zł 0,01 zł
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 3,08 zł 3,11 zł 0,03 zł 3,13 zł 0,02 zł
opłata uzdrowiskowa 4,26 zł 4,30 zł 0,04 zł 4,32 zł 0,02 zł
posiadania psów 119,93 zł 121,01 zł 1,08 zł 121,50 zł 0,49 zł

 

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

Podatki i opłaty lokalne 2014

Ministerstwo Finansów opublikowało obwieszczenie z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 r. Obwieszczenie wskazuje nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów.

 

Podatki lokalne 2012-2014
Podatek od: Stawka 2012 Stawka 2013 Wzrost 2012/2013 o: Stawka 2014 Wzrost 2013/2014 o:
gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,84 zł 0,88 zł 0,04 zł 0,89 zł 0,01 zł
gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 4,33 zł 4,51 zł 0,18 zł 4,56 zł 0,05 zł
gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 0,43 zł 0,45 zł 0,02 zł 0,46 zł 0,01 zł
budynków mieszkalnych 0,70 zł 0,73 zł 0,03 zł 0,74 zł 0,01 zł
budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 21,94 zł 22,82 zł 0,86 zł 23,03 zł 0,21 zł
budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,24 zł 10,65 zł 0,41 zł 10,75 zł 0,10 zł
budynków związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 4,45 zł 4,63 zł 0,18 zł 4,68 zł 0,05 zł
budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,36 zł 7,66 zł 0,30 zł 7,73 zł 0,07 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie *** 779,68 zł 810,87 zł 31,19 zł 818,17 zł 7,3 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie *** 1.300,71 zł 1.352,74 zł 52,03 zł 1.364,92 zł 12,18 zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton *** 1.560,84 zł 1.623,28 zł 62,44* zł 1.637,89 14,61* zł
samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton *** 2.978,53 zł 3.097,68 zł 119,15 zł 3.125,56 zł 27,88 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton *** 1.820,96 zł 1.893,80 zł 72,84 zł 1.910,85 17,05 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie *** 2.302,20 zł 2.394,29 zł 92,09 zł 2.415,84 zł 21,55 zł
ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton *** 2.978,53 zł  3.097,68 zł 119,15 zł 3.125,56 zł 27,88 zł
przyczepy lub naczepy które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego *** 1.560,84 zł 1.623,28 zł 62,44 zł 1.637,89 zł 14,61 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie *** 1.820,96 zł 1.893,80 zł 72,84 zł 1.910,85 zł 17,05 zł
przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton *** 2.302,20 zł 2.394,29 zł 92,09 zł 2.415,84 21,55 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 miejsc 1.820,96 zł 1.893,80 zł 72,84 zł 1.910,85 zł 17,05 zł
autobusu, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 miejsc 2.302,20 zł 2.394,29 zł 92,09 zł 2.415,84 zł 21,55 zł
opłata targowa 728,64 zł 757,79 zł 29,15 zł 764,62 zł 6,83 zł
opata miejscowa w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach 2,08 zł 2,17 zł 0,09 zł 2,19 zł 0,02 zł
opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej 2,96 zł 3,08 zł 0,12 zł 3,11 zł 0,03 zł
opłata uzdrowiskowa 4,09 zł 4,26 zł 0,17 zł 4,30 zł 0,04 zł
posiadania psów 115,31 zł 119,93 zł 4,62 zł 121,01 zł 1,08 zł

 

***w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych załącznikiem do ustawy – zmianie uległy również te załączniki i kwoty minimalne podatku

 

Podatki i opłaty lokalne 2013

W obwieszczeniu z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587) znalazły się nowe, wyższe stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłat lokalnych: opłaty targowej, miejscowej, uzdrowiskowej i od posiadania psów. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 20 lipca 2012 roku wskaźnik ten w pierwszym półroczu 2012 r. wyniósł 104, czyli nastąpił 4% wzrost w stosunku do pierwszego półrocza 2011 r. W efekcie nastąpiło przeliczenie maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2013 rok.

 

<< sprawdź kwoty podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2013 roku

 

 

Podatki i opłaty lokalne 2012

Ministerstwo Finansów 20 października 2011 roku opublikowało obwieszczenia w sprawie:

które wprowadziły stawki obowiązujące w 2012 roku. Najdotkliwiej zmiany w 2012 roku odczują właściciele pojazdów wielkogabarytowych, właściciele ciągników i przyczep.

  • data utworzenia: 21-10-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz