ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PITy roczne 2008

PIT-37 on-line

Zobacz jak wysłac PIT przez internet - obejrzyj film

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2008r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Ulgi i odliczenia

Podatek zagraniczny

Podatnicy osiągają czasem dochody podlegające opodatkowaniu poza granicami Polski. W takim przypadku zdarza się, iż podatek dochodowy zapłacony za granicą mogą odliczyć w zeznaniu rocznym PIT.

Dochody podatników mogą być opodatkowane ze względu na to, że są uzyskiwane na terytorium państwa obcego, albo też gdy państwo to opodatkowuje taki dochód podatkiem u źródła ze względu na wypłacanie tego dochodu przez podatnika posiadającego w tym obcym państwie siedzibę (np. podatek u źródła od należności licencyjnych).

Opisane wyżej dochody mogą być w Polsce:

  • objęte umową międzynarodową w sprawie zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu:
    • jako dochody zwolnione z podatku dochodowego w Polsce;
    • jako dochody w Polsce opodatkowane;
  • nie objęte taką umową międzynarodową, a zatem opodatkowane w Polsce.

W przypadku, gdy dochody są w Polsce opodatkowane, zgodnie z umową międzynarodową albo z powodu jej braku, podatnicy mają prawo do odliczenia w Polsce podatku dochodowego zapłaconego za granicą.

Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Na przykład:

Jan Pitowski uzyskał w roku 2008 za granicą dochód 40'000 zł i w Polsce dochód 60'000 zł. Za granicą zapłacił podatek dochodowy 25'000 zl. W Polsce jego podatek wyniesie (przed zaokrągleniem) 25'966,45 zł.  Proporcjonalnie podatnik może odliczyć 40% podatku należnego, czyli 40% x 25'966,45 zł, czyli 10'386,58 zł. Pozostala część podatku zapłaconego za granicą "przepada" - tzn. będzie to podatek zapłacony dodatkowo.

Jednak w sytuacji, gdy zwykle jednak polskie podatki są wyższe od zagranicznych, podatnicy będą mogli odliczyć w większości wypadków całość podatku zagranicznego.

Odliczenia od dochodu mogą wpłynąć na ograniczenie odliczenia podatku zagranicznego.

Kurs

Podatek zapłacony za granicą, w walucie obcej, powinien zostać przeliczony na złotówki. Przepisy nie zawierają regulacji w tej kwestii. Zatem można przyjąć, następujące rozwiązanie:

W przypadku należności potrąconych przez płatnika (np. pracodawcę) zastosować można kurs, jaki stosujemy dla ustalenia wartości danego przychodu. Stosować więc należy w takich wypadkach kurs średni NBP z dnia uzyskania przychodu, chyba że podatnik otrzymał wynagrodzenie na polski rachunek bankowy - wówczas będzie to kurs z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut. A jeżeli bank, z którego usług korzysta podatnik, stosuje różne kursy walut obcych i nie jest możliwe dostosowanie tego kursu, wówczas stosować można  się kurs średni NBP z dnia uzyskania przychodu.

Na przykład:

Podatnik otrzymał 23 czerwca 2008 r. w gotówce 1000 euro wynagrodzenia za pracę. Potrącono mu 100 euro podatku dochodowego. Kurs średni NBP euro wyniósł tego dnia 3,3657, zatem wpłacony podatek to 336,57 zł.

Podatnik otrzymał 23 czerwca 2008 r. na polski rachunek bankowy w polskim banku 1000 euro wynagrodzenia za pracę, pomniejszone o 100 euro podatku dochodowego. Kurs kupa walut w tym banku wyniósł tego dnia 3,3400. Zatem wpłacony podatek do 334 zł.

Jeżeli podatek płacimy samodzielnie, to przeliczamy go wg kursu, za jaki kupiliśmy walutę, a jeżeli jej nie kupiliśmy - wg kursu średniego NBP.

Takie rozwiązanie wydaje się zrównoważone i nie powinno być kwestionowane przez organy podatkowe.

Dzień uzyskania przychodu to dzień powstania obowiązku podatkowego, najczęściej - ale nie zawsze (np. sprzedaż nieruchomości i ruchomości, działalność gospodarcza) - jest to dzień otrzymania pieniędzy czy pozostawienia ich do dyspozycji.

Zwrot podatku

W przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconego za granicą i odliczonego podatku w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymano zwrot, podatnik jest obowiązany doliczyć do podatku wg skali podatkowej (PIT-36, PIT-37) albo liniowego (PIT-36L), kwoty uprzednio odliczone.
Taka sytuacja może zdarzyć się w związku z zagranicznymi rozliczeniami rocznymi podatku, szczególnie, gdy rok podatkowy za granicą nie jest rokiem kalendarzowym, jak w Polsce.

Jeżeli podatek zagraniczny został wpłacony i uzyskany z powrotem w tym samym polskim roku podatkowym, podatnik nie ma prawa go odliczyć. Jeżeli podatek zagraniczny został wpłacony w danym polskim roku podatkowym, ale został zwrócony w roku następnym, ale przed złożeniem zeznania rocznego, podatnik może wg własnego wyboru:

  • odliczyć podatek w tym roku i doliczyć w następnym;
  • nie odliczać podatku w ogóle.
Oczywiście otrzymując zwrot podatku nie odliczonego (z powodu niekorzystnej proporcji czy z innego powodu) nic nie musimy robić, nie musimy doliczać.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 09-06-2008
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz