Podatek VAT

Podatnicy VAT są obowiązani:

  • sporządzić spis z natury w terminie 14 dni, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, oraz 
  • zawiadomić o dokonanym spisie z natury, o ustalonej wartości i o kwocie podatku należnego naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia zakończenia tego spisu.

 

Po zamknięciu firmy nadal trzeba stosować NIP

 

Obowiązek podatkowy w omawianej sytuacji powstaje w dniu, w którym powinien być sporządzony spis z natury, nie później jednak niż 14. dnia, licząc od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Za to dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, pod warunkiem rozliczenia podatku od towarów objętych spisem z natury.

Rozliczenie oznacza zarówno zapłatę, jak i zgłoszenie kwoty do zwrotu gdy za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy, kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego.