Podatki w praktyce

Spadek

Podatek od spadku

Wysokość podatku od spadku ustala Urząd Skarbowy, na podstawie deklaracji, w której podatnik jedynie podaje informacje o dziedziczonym majątku. Organ skarbowy na podstawie:

  • Deklaracji SD-3 – wydaje decyzje w której ustala wysokość podatku
  • Deklaracji SD-Z2 – będąca podstawą stosowania zwolnienia nielimitowanego,

 

Formularz SMS Opis deklaracji
SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - Dz.U. 2011 Nr 216, poz. 1276 (załącznik 1)
SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych

 

Wartość naliczonego podatku zależy od tego czy podatnik korzysta z ulg i zwolnień. Jeżeli nie będzie on do nich uprawniony, stawka podatku zależy od grupy podatkowej. W konsekwencji zaliczenia go do jednej z grup – ustala się określony wymiar kwoty wolnej od podatku oraz odpowiednia wysokość stawki podatkowej.

 

Grupa Zalicza się do niej
I małżonka, zstępnych (w tym przysposobionych), wstępnych (w tym przysposabiających), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów
II zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców (w tym przysposabiających), zstępnych (w tym przysposobionych) i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych (w tym przysposobionych)
III innych nabywców

 

Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 9 637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7 276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4 902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

 

Kwoty nadwyżki zł Podatek wynosi
ponad do
1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej
  10 278 3%
10 278 20 556
308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10 278 zł
 
20 556  

822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20 556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej
  10 278 7%
10 278 20 556 719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10 278 zł  
20 556   1 644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20 556 zł
3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej
  10 278 12 %
10 278 20 556 1 233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10 278 zł
20 556   2 877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20 556 zł

 

Wysokość podatku wyznacza decyzja podatkowa. Płatność nastąpi zatem dopiero po jej doręczeniu podatnikowi. Podatek jest płatny w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

 

Bezpłatny pdf Opis broszury informacyjnej Ministerstwa Finansów

Zasady opodatkowania spadków i darowizn

 

Dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty. Informację tę przekazać musi również spadkobierca przy wypłacie należności w gotówce, przypadającej z tytułu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego.

Naruszenie tych zasad powoduje odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe solidarnie z podatnikiem do wysokości wypłaconych kwot.


Zbycie praw do spadku

Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku, notariusz może dokonać takiej czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 23-03-2012
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz