Podatki w praktyce

Czynności cywilne PCC

Płatnik podatku

Nie zawsze obowiązek zapłaty podatku ciąży na podatniku lub podatnikach. Czasami w ich miejsce podatek opłaca płatnik, którym jest notariusz.

Notariusz płaci podatek nie tylko w przypadku, gdy ustawa, np. kodeks cywilny, uzależnia skuteczność i ważność czynności prawnej od zastosowania formy notarialnej, ale również w przypadku, gdy podatnik decyduje się na zastąpienie standardowej formy czynności prawnej formą pewniejszą, np. gdy wprowadza w miejsce umowy pisemnej – umowę w formie aktu notarialnego.

Notariusz obowiązany jest pobrać podatek wyłącznie w przypadku zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. W przypadku zachowania formy pisemnej z tzw. podpisami poświadczonymi notarialnie (podpis notarialnie pewny) – nie staje się on płatnikiem podatku, a w konsekwencji obowiązek uiszczenia podatku spoczywa nadal na podatnikach.

Notariusz ma obowiązek:

 • ustnie pouczyć podatników o:
 • skutkach przewidzianych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 410 i Nr 215, poz. 1355) w razie podania nieprawdy lub zatajenia prawdy, przez co podatek narażony jest na uszczuplenie;  
 • przysługującym organowi podatkowemu prawie do określenia, podwyższenia lub obniżenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej;  
 • ciążącym na nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu czynności cywilnoprawnej przez organ podatkowy.  
 • prowadzić rejestr podatku; 
 • wpłacić pobrany podatek na rachunek organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika według ustalonego wzoru wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom (PCC-2),
 • przekazywać, w terminie, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na siedzibę płatnika odpisy sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności cywilnoprawnych stanowiących przedmiot opodatkowania.

Uwaga !

Jeżeli podatek pobiera notariusz – nie trzeba składać już deklaracji PCC-3.

Płatnicy obowiązani są uzależnić dokonanie czynności cywilnoprawnej od uprzedniego zapłacenia podatku. Podatek jest świadczeniem dodatkowym, zatem notariusz nie może pobrać go np. z deponowanej sumy pieniędzy. Musi go uzyskać dodatkowo poza czynnością, w związku z którą wykonuje czynności notarialne.

Notariusze, jako płatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych dokonywanych w formie aktu notarialnego, określają w treści sporządzanych aktów notarialnych podstawę prawną i sposób obliczenia podatku, a gdy czynność cywilnoprawna jest zwolniona z podatku - zamieszczają podstawę prawną zwolnienia.

Sporządzają oni również informację o kwocie pobranego podatku, należnego poszczególnym gminom, z uwzględnieniem zasad przekazywania wpływów z tego podatku.

Rejestr notarialny podatku

 Rejestr podatku powinien zawierać następujące rubryki:  

 1. liczbę porządkową;  
 2. datę sporządzenia aktu notarialnego;  
 3. numer repertorium A;  
 4. datę wpisania do rejestru aktu notarialnego;  
 5. imię i nazwisko albo nazwę lub firmę podatnika;  
 6. numer identyfikacji podatkowej (jeżeli podatnik go posiada);  
 7. miejsce zamieszkania (siedzibę) podatnika;  
 8. zwięzłe określenie treści czynności;  
 9. wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej;  
 10. miejsce położenia nieruchomości stanowiącej przedmiot tej czynności (miejscowość, gmina, powiat, województwo);  
 11. stawkę podatku;  
 12. kwotę pobranego podatku;  
 13. uwagi.  

W rejestrze podatku płatnicy:  

 • podsumowują kwoty podatku pobranego w każdym miesiącu, za jaki dokonywane jest rozliczenie podatku z organem podatkowym, oraz wyodrębniają kwoty podatku pobranego od umowy spółki kapitałowej i jej zmiany;
 •  odnotowują w rubryce „uwagi” kwoty podatku przekazanego na rachunek bankowy organu podatkowego, datę wpłaty i okres, którego wpłata dotyczy.  

Zamiast rejestru notariusz może prowadzić repertorium przewidziane przepisami o prowadzeniu ksiąg notarialnych oraz przekazywaniu na przechowanie dokumentów. Musi ono wówczas zawierać wszystkie wskazane powyżej informacje właściwe dla rejestru.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-12-2011
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: Ewa Tomkiewicz (20-07-2017 07:15:17)
Temat: Numer konta na jaki trzeba wpłacić podatek
Wypełniłam druk PCC-3 w sprawie umowy sprzedaży udziałów w projekcie Biała Podlaska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie. Proszę o podanie numeru konta w Urzędzie Skarbowym Wołomin...pokaż całą treść
Wypełniłam druk PCC-3 w sprawie umowy sprzedaży udziałów w projekcie Biała Podlaska Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie. Proszę o podanie numeru konta w Urzędzie Skarbowym Wołomin na jakie nalezy dokonać zapłaty za tę czynność cywilno-prawną. Mój adres e-mail: etomkiewicz@tw.waw.pl zwiń
Autor: kupujacy (15-07-2014 12:52:46)
Temat: podatek pcc
mam pytanie czy Notariusz w akcie notarialny może napisać płace za mieszkanie 220 tys zł kwota do opodatkowania podatkiem PCC 290 tys zł
Autor: kupujacy (15-07-2014 11:58:58)
Temat: podatek pcc
mam pytanie czy Notariusz w akcie notarialny może napisać płace za mieszkanie 220 tys zł kwota do opodatkowania podatkiem PCC 290 tys zł
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz