ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-y roczne 2011

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2011r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-y 2011 - wybór deklaracji

Zmiany w rozliczeniach PIT za 2011 r.

Najważniejszą zmianą w deklaracjach podatkowych PIT za rok 2011 składanych w 2012 r. jest niewątpliwie wpisywanie numeru PESEL zamiast numeru NIP. Na podstawie numeru NIP identyfikowani będą jedynie przedsiębiorcy. Obecnie identyfikatorem podatkowym jest:

  • numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług;
  • NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Stąd też tylko osoby prowadzące działalność gospodarczą lub będący zarejestrowani dla celów podatku VAT na rocznych deklaracjach podatkowych podadzą numer NIP (jest to jedna z pierwszych pozycji deklaracji, na samej górze strony nr 1). Pozostali podadzą jedynie swój numer PESEL i nie wpisują już podawanego dotychczas numeru NIP.

 

Łatwiej o ulgę internetową

Uproszczeniu ulega rozliczenie ulgi internetowej. Nie ma obecnie obowiązku udowadniania, że z sieci korzystało się w miejscu zamieszkania. Na zmianie skorzystają podatnicy użytkujący sieci bezprzewodowe w telefonach, sieci typu wire-less, czy użytkownicy przenośnych modemów podłączanych np. do laptopów.

Ułatwieniu podlega również system dokumentowania wydatków, uprawniających do ulg podatkowych, w szczególności nie występuje już konieczność posiadania faktury za Internet.

 

Inne ulgi

W przypadku krwiodawców – wystarczające będzie zaświadczenie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz jego oddziałów terenowych, oddziałów Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Centrum Krwiodawstwa i krwiolecznictwa MSWiA o ilości oddanej nieodpłatnie krwi.

Rozszerzeniu podlega zakres korzystania z ulgi rehabilitacyjnej. Odliczenia dokonają osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I i II grupy inwalidztwa z tytułu posiadania psa asystującego – do wartości 2280 zł rocznie, bez konieczności dokumentowania tych wydatków. Podatnik musi pamiętać jednak, by pies posiadał certyfikat psa asystującego. Wydatki na inne psy nie podlegają odliczeniu.

Zmianie uległ katalog osób rozliczających się jako samotnie wychowujące dzieci. Za 2011 r. rozliczenia takiego dokonać mogą rodzice lub opiekunowie prawni:

  • którzy w roku podatkowym 2011 pozostawali panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci lub

  • którzy pozostawali w związku małżeńskim, jeżeli ich małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

Z rozliczenia nie skorzystają już samotnie wychowujący, prowadzący wspólne gospodarstwo domowe lub wychowujący dziecko wspólnie z innym rodzicem.

W związku ze zmianą zasad ustalania przychodu wyrażonego w walutach obcych, inaczej niż do tej pory wyglądać będzie również rozliczenie podatników zarobkujących za granicą lub dokonujących odliczeń składek ZUS opłacanych poza terytorium Polski.

 

Limity ulg i odliczeń na 2011

Ministerstwo Finansów zamieściło już zestawienie limitów odliczeń w podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących w 2011 r. (na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

 

Drobne umowy

Ogranicza się również ilość drobnych umów rozliczanych ryczałtem 18% przychodów. Tylko nieliczne drobne umowy będą rozliczane za podatnika przez pracodawcę ryczałtowo, bez pomniejszania ich o koszty uzyskania. Dotychczasowy limit 200 zł miesięcznie został bowiem zastąpiony limitem 200 zł pochodzącym od jednego płatnika, niezależnie od ilości miesięcy, przez które uzyskano wynagrodzenie do tej wartości. O ile dotychczas w teorii można było rozliczyć tak rocznie kwotę do 1200 zł, zawierając kolejne umowy zlecenie, czy też wydłużyć czas trwania umowy na okres dłuższy niż miesiąc (np. dwa miesiące) i rozliczyć takie umowy ryczałtem nawet, gdy kwota była wyższa), tak teraz rocznie kwota ta wynosi faktycznie 200 zł z każdej umowy.

Doprecyzowaniu uległa zasada rozliczania kwot zwracanych podatnikowi, które wcześniej zostały odliczane w ramach ulg. Jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

W roku 2011 nie należy już przekazywać studentom informacji na druku PIT-8S, lecz informację o wypłaconym stypendium znajdzie się na druku PIT-8C. Zmianie ulega też katalog zwolnień z podatku dochodowego od stypendiów. Likwidacji uległo zwolnienie pomocy materialnej przyznawanej na podstawie przepisów o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (teoretycznie od 1 października 2011, biorąc pod uwagę roczne ustalanie praw do zwolnień podatkowych – zwolnienie powinno obowiązywać do końca roku w niezmienionym zakresie lub konsekwencje zmian nie powinny wpływać na prawo do zwolnienia do końca roku). Zmianie uległ również limit zwolnienia stypendiów przyznawanych przez organy samorządu terytorialnego i organizacje pożytku publicznego – obecnie wynosi 3800 zł rocznie (a do 2011 r. 380 zł miesięcznie).

PIT-y 2011 to kolejny rok stosowania sieci Internet do wysłania deklaracji rocznej bezpośrednio z komputera.

Dnia 1 stycznia 2012 roku wyrzucić można deklaracje za rok 2005. Zobowiązania podatkowe wynikające z deklaracji PIT za 2005 r. ulegają bowiem przedawnieniu.

W 2012 r. deklarację ryczałtowe złożyć należy do 31 stycznia 2012 r. (wtorek) a deklaracje roczne rozliczane liniowo lub według skali do 30 kwietnia 2012 r. (poniedziałek). Terminy składania zeznań nie przesuwają się (nie występują w dniach wolnych od pracy) i wypadają w datach wskazanych ustawowo.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 26-08-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz