Lista deklaracji
Rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

ZUS

Formularze:
 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 2. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 3. E 102 - Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek
 4. E 103 - Korzystanie z prawa wyboru
 5. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 6. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
 7. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 16a)
 8. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
 9. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2016, poz. 222 (załącznik 16b)
 10. Informacja w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE
 11. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
 12. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
 13. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE art. 12.1. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
 14. Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik do „Informacji w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie artykułu 13.1 Rozporządzenia Parlamentu...
 15. Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe
 16. Oświadczenie o przekazywaniu składki do Otwartego Funduszu Emerytalnego albo zewidencjonowaniu składki na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - Dz.U. 2015, poz. 1600
 17. Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej
 18. Podanie do pracodawcy o uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia druku RP-7
 19. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek - (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561
 20. US-2 Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach. Aktywny PDF (formularz umożliwia zapisanie na dysku wraz z danymi)
 21. US-8 - Wniosek o uporządkowanie danych zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego
 22. Wniosek do ZUS o wyjaśnienie nieprawidłowości przekazanych środków Otwartego Funduszu Emerytalnego
 23. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS
 24. Wniosek o rentę socjalną - Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656
 25. Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS
 26. Wniosek o udzielenie informacji o skutkach w sferze ubezpieczeń społecznych
 27. Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de minimis/pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację/pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
 28. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
 29. Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej
 30. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 31. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy
 32. Wniosek o wyjaśnienie braku dokonania wpłat przez Urząd Skarbowy do Otwartego Funduszu Emerytalnego
 33. Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości związanych ze stwierdzeniem braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym
 34. ZAS-12 - Zaświadczenie płatnika składek o dacie dostarczenia zaświadczenia lekarskiego ZUS ZLA przez ubezpieczonego oraz o trwaniu ubezpieczenia chorobowego/wypadkowego
 35. ZUS-EWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 36. ZUS E-22a Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny
 37. ZUS E-22 Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego) - (wersja nieobowiązująca)
 38. ZUS E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych
 39. ZUS E-25 Imienny wykaz wydanych legitymacji
 40. ZUS FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich Formularz obowiązujący od dnia 26 stycznia 2016 r.
 41. ZUS KOA - Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
 42. ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego Formularz obowiązujący od dnia 22.07.2015 r.
 43. ZUS Kp-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
 44. ZUS N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 45. ZUS N-9A - Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego
 46. ZUS N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie
 47. ZUS Np-7 - Oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego Formularz obowiązuje od dnia 4 lutego 2016 r.
 48. ZUS PEL - Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 49. ZUS RD-3 - Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
 50. ZUS Rp-12 - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne Formularz obowiązuje od dnia 27.10.2015 r.
 51. ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego/zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 52. ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
 53. ZUS Rp-18 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych Formularz obowiązuje od dnia 27.10.2015 r.
 54. ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 55. ZUS Rp-1E - Wniosek o emeryturę
 56. ZUS Rp-1R - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy Formularz obowiązujący od dnia  27.10.2015 r.
 57. ZUS Rp-1 Epom - Wniosek o emeryturę pomostową Formularz obowiązuje od dnia 27.10.2015 r.
 58. ZUS Rp-26 - Wniosek o świadczenie przedemerytalne Formularz obowiązujący od dnia 22.07.2015 r.
 59. ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia  22.07.2015 r.
 60. ZUS Rp-2b - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną Formularz obowiązujący od dnia 22.07.2015 r.
 61. ZUS Rp-2 Wniosek o rentę rodzinną - (aktywny PDF z możliwością zapisania danych)
 62. ZUS Rp-3 - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.
 63. ZUS Rp-3a - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (wersja dwujęzyczna stosowana w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą)
 64. ZUS Rp-6Z - Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych AKTYWNY WZÓR PDF
 65. ZUS Rp-6 Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
 66. ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 67. ZUS Rp-8 Zeznanie świadka
 68. ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
 69. ZUS Rw-3 Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
 70. ZUS Rw-73 - Oświadczenie o osiąganiu przychodu
 71. ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Formularz obowiązujący od dnia 4 lutego 2016 r.
 72. ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 73. ZUS Z-15 - Oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego Obowiązujący od dnia 4 lutego 2016 r.
 74. ZUS Z-28a Zaświadczenie o obowiązkowym/o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym/ubezpieczeniu wypadkowym
 75. ZUS Z-28 Zaświadczenie o obowiązkowym/o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym/ubezpieczeniu wypadkowym
 76. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - Formularz ZUS Z-3a obowiązujący od dnia 4 lutego 2016 r.
 77. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - Formularz ZUS Z-3b obowiązujący od dnia 4 lutego 2016 r.  
 78. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - Formularz ZUS Z-3 obowiązujący od dnia 4 lutego 2016 r.
 79. ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 80. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika
 81. ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.

Prowadzenie firmy może być proste?

Postaw na program, który dostosujesz do siebie

Stwórz swój własny zestaw modułów i nie przepłacaj!

Poznaj szczegóły >>>