Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Na stronach PIT.pl mogą Państwo w szybki i łatwy sposób pobrać wybrany przez siebie formularz.
Większość formularzy w formacie PDF   przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Formaty formularzy wykonane są w wersji aktywnej ( np. obliczenia w plikach EXCELOWYCH wykonują się automatycznie) można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia.

Nowość: przy wyborze płatności on-line niższa cena!

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

ZUS

Formularze:
 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 2. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 3. E 102 - Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek
 4. E 103 - Korzystanie z prawa wyboru
 5. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 6. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
 7. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1101 (załącznik 9)
 8. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
 9. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2013, poz. 1101 (załącznik 10)
 10. Informacja w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE
 11. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach. Aktywny PDF (formularz umożliwia zapisanie na dysku wraz z danymi)
 12. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
 13. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
 14. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE art. 12.1. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
 15. Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik do „Informacji w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie artykułu 13.1 Rozporządzenia Parlamentu...
 16. Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe
 17. Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej
 18. Podanie do pracodawcy o uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia druku RP-7
 19. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek - (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561
 20. Wniosek do ZUS o wyjaśnienie nieprawidłowości przekazanych środków Otwartego Funduszu Emerytalnego
 21. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS
 22. Wniosek o rentę socjalną - Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656
 23. Wniosek o udzielenie informacji o skutkach w sferze ubezpieczeń społecznych
 24. Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de minimis/pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację/pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
 25. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
 26. Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej
 27. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 28. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy
 29. Wniosek o wyjaśnienie braku dokonania wpłat przez Urząd Skarbowy do Otwartego Funduszu Emerytalnego
 30. Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości związanych ze stwierdzeniem braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym
 31. Wzór oświadczenia (ulga z tytułu wychowania dzieci)
 32. ZUS E-22a Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny
 33. ZUS E-22 Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego) - (wersja nieobowiązująca)
 34. ZUS E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych
 35. ZUS E-25 Imienny wykaz wydanych legitymacji
 36. ZUS FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
 37. ZUS KOA - Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
 38. ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
 39. ZUS Kp-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
 40. ZUS N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 41. ZUS N-9A - Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego
 42. ZUS N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie
 43. ZUS Np-7 - Oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 5)
 44. ZUS PEL - Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 45. ZUS RD-3 - Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
 46. ZUS Rp-12 - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 47. ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego/zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 48. ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
 49. ZUS Rp-18 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
 50. ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 51. ZUS Rp-1E - Wniosek o emeryturę
 52. ZUS Rp-1R - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
 53. ZUS Rp-1 Epom - Wniosek o emeryturę pomostową
 54. ZUS Rp-26 Wniosek o świadczenie przedemerytalne
 55. ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną - (aktywny PDF z możliwością zapisania danych)
 56. ZUS Rp-2b - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną - (aktywny PDF z możliwością zapisania danych)
 57. ZUS Rp-2 Wniosek o rentę rodzinną - (aktywny PDF z możliwością zapisania danych)
 58. ZUS Rp-3 - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.
 59. ZUS Rp-3a - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (wersja dwujęzyczna stosowana w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą)
 60. ZUS Rp-6Z - Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych AKTYWNY WZÓR PDF
 61. ZUS Rp-6 Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
 62. ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 63. ZUS Rp-8 Zeznanie świadka
 64. ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
 65. ZUS Rw-3 Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
 66. ZUS Rw-73 - Oświadczenie o osiąganiu przychodu
 67. ZUS S-72b - Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 68. ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 4)
 69. ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 70. ZUS Z-15 - Oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 6)
 71. ZUS Z-28a Zaświadczenie o obowiązkowym/o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym/ubezpieczeniu wypadkowym
 72. ZUS Z-28 Zaświadczenie o obowiązkowym/o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym/ubezpieczeniu wypadkowym
 73. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 2)
 74. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 3)
 75. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 1)
 76. ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 77. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika
 78. ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.