Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

ZUS

Formularze:
 1. A1 - Zaświadczenie o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej
 2. E 101 - Zaświadczenie dotyczące ustawodawstwa właściwego
 3. E 102 - Przedłużenie okresu oddelegowania lub prowadzenia działalności na własny rachunek
 4. E 103 - Korzystanie z prawa wyboru
 5. E 124 - Wniosek o zasiłek pogrzebowy
 6. E 207 - Informacje dotyczące przebiegu ubezpieczenia osoby ubezpieczonej
 7. Informacja miesięczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 16a)
 8. Informacja o rachunku bankowym / zmianie rachunku bankowego w celu przekazania świadczeń przez ZUS
 9. Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej - AKTYWNY FORMAT PDF . Wzór obowiązujący od 1 listopada 2013 r. Dz.U. 2014, poz. 1844 (załącznik 16b)
 10. Informacja w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE
 11. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która normalnie wykonuje działalność na własny rachunek w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - działalność na własny rachunek w kilku państwach. Aktywny PDF (formularz umożliwia zapisanie na dysku wraz z danymi)
 12. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie art. 13.1 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) Nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach
 13. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla osoby prowadzącej w Polsce działalność gospodarczą na własny rachunek, która przenosi działalność czasowo na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE - Wniosek o zaświadczenie A1 - przeniesienie działalności na własny rachunek
 14. Informacja w celu wydania zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym dla pracownika delegowanego na terytorium innego Państwa Członkowskiego UE art. 12.1. Rozporządzenia Parlamentu i Rady (WE) nr 883/2004 - Wniosek o zaświadczenie A1 - pracownik delegowany
 15. Oświadczenie o miejscu zamieszkania - załącznik do „Informacji w celu poświadczenia dokumentu o ustawodawstwie właściwym dla osoby, która wykonuje pracę najemną w dwóch lub kilku Państwach Członkowskich UE na podstawie artykułu 13.1 Rozporządzenia Parlamentu...
 16. Oświadczenie o opłaceniu sładki na ubezpieczenie chorobowe
 17. Oświadczenie płatnika - przedsiębiorcy o niekorzystaniu z pomocy publicznej
 18. Podanie do pracodawcy o uzyskanie informacji niezbędnych do wypełnienia druku RP-7
 19. Polecenie przelewu/wpłata do ZUS - Należności z tytułu składek - (objaśnienia w pliku PDF) - Dz.U. 2009 Nr 202, poz. 1561
 20. Wniosek do ZUS o wyjaśnienie nieprawidłowości przekazanych środków Otwartego Funduszu Emerytalnego
 21. Wniosek o odroczenie terminu płatności składek do ZUS
 22. Wniosek o rentę socjalną - Dz.U. 2003 nr 170 poz. 1656
 23. Wniosek o rozłożenie na raty składek ZUS
 24. Wniosek o udzielenie informacji o skutkach w sferze ubezpieczeń społecznych
 25. Wniosek o układ ratalny z tytułu składek stanowiących pomoc de minimis/pomoc indywidualną przeznaczoną na restrukturyzację/pomoc indywidualną przeznaczoną na naprawę szkód wyrządzonych przez klęski żywiołowe lub inne nadzwyczajne zdarzenia
 26. Wniosek o umorzenie należności z tytułu składek - abolicja matki
 27. Wniosek o wydanie książki inwalidy wojennego/wojskowego - legitymacji osoby represjonowanej
 28. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
 29. Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie ubezpieczenia z tytułu zatrudnienia / współpracy
 30. Wniosek o wyjaśnienie braku dokonania wpłat przez Urząd Skarbowy do Otwartego Funduszu Emerytalnego
 31. Wniosek o wyjaśnienie przyczyn nieprawidłowości związanych ze stwierdzeniem braku należnej składki na rachunku w Otwartym Funduszu Emerytalnym
 32. ZUS-EWN Wniosek płatnika składek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek
 33. ZUS E-22a Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla członków rodziny
 34. ZUS E-22 Wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika (ubezpieczonego) - (wersja nieobowiązująca)
 35. ZUS E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych
 36. ZUS E-25 Imienny wykaz wydanych legitymacji
 37. ZUS FZLA - Wniosek w sprawie upoważnienia do wystawiania zaświadczeń lekarskich
 38. ZUS KOA - Zgłoszenie korekty okresów podlegania ubezpieczeniom społecznym i/lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
 39. ZUS Kp-1 - Wniosek o ustalenie kapitału początkowego
 40. ZUS Kp-3 - Wniosek o ponowne ustalenie kapitału początkowego
 41. ZUS N-10 Wywiad zawodowy dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego
 42. ZUS N-9A - Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego
 43. ZUS N-9 Zaświadczenie o stanie zdrowia dla celów świadczeń z ubezpieczenia społecznego wydane przez lekarza prowadzącego leczenie
 44. ZUS Np-7 - Oświadczenie do celów świadczenia rehabilitacyjnego Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 5)
 45. ZUS PEL - Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 46. ZUS RD-3 - Wniosek o rozliczenie konta płatnika składek
 47. ZUS Rp-12 - Wniosek o nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 48. ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta – rencisty – osoby uprawnionej do renty socjalnej – świadczenia przedemerytalnego/zasiłku – nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego
 49. ZUS Rp-15 - Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątkowym i o sytuacji materialnej
 50. ZUS Rp-18 - Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych
 51. ZUS Rp-1a - Wniosek o ponowne ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy
 52. ZUS Rp-1E - Wniosek o emeryturę
 53. ZUS Rp-1R - Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy
 54. ZUS Rp-1 Epom - Wniosek o emeryturę pomostową
 55. ZUS Rp-26 Wniosek o świadczenie przedemerytalne
 56. ZUS Rp-2a - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną - (aktywny PDF z możliwością zapisania danych)
 57. ZUS Rp-2b - Załącznik do wniosku o rentę rodzinną - (aktywny PDF z możliwością zapisania danych)
 58. ZUS Rp-2 Wniosek o rentę rodzinną - (aktywny PDF z możliwością zapisania danych)
 59. ZUS Rp-3 - Poświadczenie dalszego istnienia prawa do pobierania świadczeń.
 60. ZUS Rp-3a - Poświadczenie życia i zamieszkania emeryta lub rencisty (wersja dwujęzyczna stosowana w odniesieniu do osób zamieszkałych za granicą)
 61. ZUS Rp-6Z - Informacja dodatkowa dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych AKTYWNY WZÓR PDF
 62. ZUS Rp-6 Informacja dotycząca okresów składkowych i nieskładkowych
 63. ZUS Rp-7 - Zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 64. ZUS Rp-8 Zeznanie świadka
 65. ZUS Rp-9 Oświadczenie wnioskodawcy w sprawie braku dokumentów
 66. ZUS Rw-3 Wniosek w sprawie wypłaty części renty rodzinnej
 67. ZUS Rw-73 - Oświadczenie o osiąganiu przychodu
 68. ZUS Z-10 - Oświadczenie w związku z roszczeniem o zasiłek chorobowy/świadczenie rehabilitacyjne Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 4)
 69. ZUS Z-12 Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego
 70. ZUS Z-15 - Oświadczenie do celów wypłaty zasiłku opiekuńczego Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 6)
 71. ZUS Z-28a Zaświadczenie o obowiązkowym/o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym/ubezpieczeniu wypadkowym
 72. ZUS Z-28 Zaświadczenie o obowiązkowym/o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym/ubezpieczeniu wypadkowym
 73. ZUS Z-3a Zaświadczenie płatnika składek - Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 2)
 74. ZUS Z-3b Zaświadczenie płatnika składek - Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 3)
 75. ZUS Z-3 Zaświadczenie płatnika składek - Dz.U. 2014, poz. 1594 (załącznik 1)
 76. ZUS ZRU - Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej
 77. ZUS ZZP - Zgłoszenie zapytania płatnika
 78. ZUS ZZU - Zgłoszenie zapytania ubezpieczonego

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.