Lista deklaracji
Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna >

Kadrowe

Formularze:
 1. Ankieta personalna dla kandydata na pracownika
 2. Dane osobowe
 3. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 4. Decyzja o udzieleniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego
 5. Decyzja o udzieleniu urlopu macierzyńskiego
 6. Decyzja o udzieleniu urlopu ojcowskiego
 7. Deklaracja członkowska
 8. Deklaracja przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo - Pożyczkowej
 9. Dziennik korespondencji
 10. Ewidencja pracowników, ewidencja pracowników młodocianych
 11. Ewidencja urlopów
 12. Ewidencja zatrudnienia
 13. Formularz zgłoszeniowy do pracy
 14. Informacja o składzie zarządu spółki
 15. Informacja o zatrudnieniu i ustaleniu wynagrodzenia
 16. Informacja o zwolnieniu w wyniku redukcji etatów
 17. Karta danych osobowych
 18. Karta ewidencji czasu pracy (miesięczna)
 19. Karta ewidencyjna korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
 20. Karta ewidencyjna niektórych uprawnień pracowników
 21. Karta informacyjna kandydata
 22. Karta obiegowa zmiany
 23. Karta przychodów pracownika (ewidencja wynagrodzeń pracownika)
 24. Karta stażu
 25. Karta urlopów
 26. Kontrakt menedżerski
 27. Kwestionariusz osobowy cudzoziemca
 28. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.
 29. Kwestionariusz osobowy dla pracownika - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 1a) Formularz obowiązuje od dnia 5 sierpnia 2009 r.
 30. Kwestionariusz osobowy kandydata do pracy - Dz.U. 2010 Nr 229, poz. 1500
 31. List polecający
 32. Lista obecności
 33. Oferta pracownika o rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem
 34. Ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników
 35. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie - Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r. Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. b‒d, f i g, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń...
 36. Orzeczenie lekarskie wydane na podstawie skierowania na badania lekarskie - Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.   Orzeczenie dotyczy przypadków wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 4 lit. a i e, tryb wydawania i przechowywania orzeczeń...
 37. Oświadczenie dla celów dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 38. Oświadczenie dla celów urlopu rodzicielskiego
 39. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej
 40. Oświadczenie o niepodejmowaniu działalności konkurencyjnej na danym obszarze
 41. Oświadczenie o odpowiedzialności materialnej
 42. Oświadczenie o zarobkach w ostatnim kwartale roku
 43. Oświadczenie pracownicy (matki lub opiekuna dziecka)
 44. Oświadczenie pracownika dotyczące przyjęcia odpowiedzialności za powierzone mu mienie
 45. Oświadczenie pracownika dotyczące utworów chronionych prawem autorskim
 46. Oświadczenie pracownika w sprawie stosowania podwyższonych kosztów uzyskania w związku z dojazdami do pracy
 47. Pismo o przyznanie dodatku funkcyjnego
 48. Pismo o przyznanie dodatku za znajomość języka obcego
 49. Pismo pracodawcy zawiadamiające pracownika o wygaśnięciu umowy o pracę
 50. Pismo w sprawie przyznania dodatku stażowego
 51. Podanie o pożyczkę
 52. Podziękowanie kandydatowi za udział w teście
 53. Poinformowanie kandydata o niespełnieniu wymogów do zatrudnienia na dane stanowisko
 54. Porozumienie o rozwiązaniu umowy o współpracy
 55. Porozumienie stron między pracownikiem a pracodawcą
 56. Potwierdzenie zmiany stanowiska - uposażenia
 57. Pozew o sprostowanie świadectwa pracy
 58. Prośba do wszystkich pracowników o zgłoszenie terminów planowanych urlopów
 59. Przedwstępna umowa o pracę
 60. Przykładowy wzór Regulamin Wynagradzania
 61. Przykładowy wzór umowy o samozatrudnienie
 62. Przyznanie obowiązków pracy
 63. Rachunek do umowy zlecenie - Automatyczne obliczenia wykonują się w formularzu excelowym   Zmiany dot. umów zlecenie w 2017 r:.   1. Stawki godzinowe dla zleceniobiorców - obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców, 2....
 64. Rejestr zatrudnionych pracowników
 65. Rozwiązanie stosunku pracy
 66. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 67. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z zachowaniem skróconego okresu wypowiedzenia - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 68. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia
 69. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 70. Rozwiązanie umowy o pracę za wzajemnym porozumieniem stron
 71. Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 72. Skierowanie na badania lekarskie (wstępne / okresowe / kontrolne) - Dz.U. 2016, poz. 2067 (załącznik 3a) Formularz obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2015 r.
 73. Skierowanie na badania profilaktyczne
 74. Skierowanie na badanie psychologiczne w celu wydania orzeczenia o braku lub istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy na danym stanowisku - Dz.U. 2010 Nr 131, poz. 888 (załącznik 1)
 75. Spis dokumentów w teczce
 76. Świadectwo pracy - Dz.U. 2017, poz. 1044 Formularz obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017 r.
 77. Udzielenie urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy
 78. Umowa o dzieło - Formularz umowy o dzieło bez rachunku
 79. Umowa o dzieło z rachunkiem
 80. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach pozaszkolnych
 81. Umowa o podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych
 82. Umowa o pracę - (na czas określony, nieokreślony, próbny) Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 83. Umowa o pracę na czas określony - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 84. Umowa o pracę na okres próbny - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 2 stycznia 2016 r.
 85. Umowa o pracę na zastępstwo
 86. Umowa o pracę nakładczą
 87. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (prace lekkie sezonowe i dorywcze)
 88. Umowa o pracę z pracownikiem młodocianym (przyuczenie do zawodu)
 89. Umowa o szkolenie i konsultacje
 90. Umowa o używanie samochodu osobowego do celów służbowych
 91. Umowa o używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
 92. Umowa o wspólnej odpowiedzialności materialnej
 93. Umowa o wykonanie zadania (usługi) w ramach grupowej organizacji pracy
 94. Umowa o zachowaniu poufności
 95. Umowa o zakazie konkurencji
 96. Umowa o zakazie konkurencji (po ustaniu stosunku pracy)
 97. Umowa o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy)
 98. Umowa Partnerska
 99. Umowa zlecenie
 100. Upomnienie pracownika z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
 101. Wniosek o dofinansowanie wypoczynku organizowanego we własnym zakresie
 102. Wniosek o przyznanie premii
 103. Wniosek o przyznanie zapomogi bezzwrotnej
 104. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego
 105. Wniosek o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 106. Wniosek o udzielenie pożyczki uzupełniającej ratalnej - krótkoterminowej
 107. Wniosek o udzielenie pożyczki z zakładowego funduszu śwadczeń socjalnych
 108. Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego przez pracodawcę
 109. Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego
 110. Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego
 111. Wniosek o udzielenie urlopu okolicznościowego
 112. Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego
 113. Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego
 114. Wniosek o wypłacenie gratyfikacji urlopowej
 115. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
 116. Wniosek o wypłatę nagrody
 117. Wniosek o wypłatę zaliczki na poczet wynagrodzenia
 118. Wniosek pracownika do pracodawcy o wypłacenie wynagrodzenia urlopowego przed rozpoczęciem urlopu
 119. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika
 120. Wypowiedzenie umowy o prowadzenie księgi handlowej
 121. Wypowiedzenie warunków pracy lub płacy przez pracodawcę
 122. Wypowiedzenie warunków umowy o pracę - Dz.U. 2017, poz. 894 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
 123. Wzór wniosku o przyznanie nagrody
 124. Załącznik do umowy o pracę dotyczący przeniesienia autorskich praw majątkowych
 125. Zaproszenie kandydata do udziału w teście
 126. Zapytanie o referencje kandydata do pracy
 127. Zaświadczenie o odbyciu stażu
 128. Zaświadczenie o zarobkach
 129. Zaświadczenie o zatrudnieniu
 130. Zawiadomienie o wygaśnięciu umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania
 131. Zawiadomienie zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę lub warunków pracy i płacy
 132. Zgłoszenie zapotrzebowania na wolne miejsca pracy
 133. Zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.