Lista deklaracji
Rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Finansów

Formularze:
 1. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej - Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)
 2. Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 3)
 3. Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 1)
 4. Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 2)
 5. Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2014, poz. 1864 (załącznik 4)
 6. Formularz identyfikacyjny instytucji obowiązanej - GIIF - Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 3)
 7. Formularz zgłoszenia podmiotu do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dz.U. 2015, poz. 922
 8. Formularz zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru - Dz.U. 2010 Nr 125, poz. 846
 9. Informacja dotycząca stosunku podległości służbowej pracowników izby skarbowej oraz Biura Krajowej Informacji Podatkowej - Dz.U. 2015, poz. 1935
 10. Informacja o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 8)
 11. Karta kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 1076 (załącznik 3)
 12. Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 15)
 13. Karta przebiegu gotowania warki - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 12)
 14. Karta transakcji - GIIF - Dz.U. 2003 nr 101 poz. 935 (załącznik 1)
 15. Księga kontroli alkoholu etylowego powrotnego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 4)
 16. Księga kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 2)
 17. Księga kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 5)
 18. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelni - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 9)
 19. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 7)
 20. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 3)
 21. Księga kontroli przychodu i rozchodu piwa - Dz.U. 2014, poz. 1660
 22. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 6)
 23. Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 16)
 24. Księga rewizyjna magazynu alkoholu etylowego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 10)
 25. Lista podmiotów wchodzących w skład konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 2)
 26. Metryczka nastawu - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 14)
 27. Metryka sprawy - Dz.U. 2012, poz. 246
 28. Obliczenie kwoty dotacji przedmiotowej do posiłków sprzedawanych w barach mlecznych - Dz.U. 2015, poz. 461 (załącznik 2)
 29. Oświadczenie mieszkaniowe - Dz.U. 2010 Nr 202, poz. 1338
 30. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1581
 31. Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)
 32. Protokół kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 2)
 33. Protokół kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego - Dz.U. 2009 Nr 191, poz. 1482
 34. Protokół nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 11)
 35. Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 1)
 36. Protokół zatrzymania osoby przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 1)
 37. Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 4)
 38. PzS - Przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 18)
 39. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich - Dz.U. 2015, poz. 2177
 40. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2014, poz. 1038 (załącznik 2)
 41. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2014, poz. 1038 (załącznik 1)
 42. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych - Dz.U. 2015, poz. 570 (załącznik 2)
 43. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych podlegających ustawowemu zwolnieniu z opłat pocztowych - Dz.U. 2015, poz. 570 (załącznik 1)
 44. Rozliczenie dotacji przedmiotowych - Dz.U. 2010 Nr 166, poz. 1123
 45. Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2012, poz. 157 (załącznik 1)
 46. Sprawozdanie w zakresie adekwatności kapitałowej konglomeratu finansowego - Dz.U. 2014, poz. 595 (załącznik 1)
 47. Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2012, poz. 157 (załącznik 2)
 48. Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)
 49. Świadectwo zawodowe - Dz.U. 2013, poz. 175 (załącznik 2)
 50. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych - Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360
 51. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 3)
 52. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 3)
 53. Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 4)
 54. Wniosek o powiadomienie kierowanym do państw trzecich dotyczącym należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 2)
 55. Wniosek o udzielenie informacji kierowanej do państw trzecich dotyczącej należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 1)
 56. Wniosek o zapewnienie finansowania/dofinansowania realizacji przedsięwzięcia z budżetu państwa - Dz.U. 2015, poz. 1532
 57. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyzszającej 5 000 zł. - Dz.U. 2010 Nr 22, poz. 112
 58. Wzór identyfikatora serwisanta kas - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 6)
 59. WzS - Wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 17)
 60. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 2)
 61. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 2)
 62. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, na podstawie którego KNF dokonuje wpisu do ewidencji - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 1)
 63. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 2)
 64. Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 1)
 65. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 2)
 66. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis główny danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 5)
 67. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 1)
 68. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 1)
 69. Zgłoszenie przywozu do kraju / wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych - Dz.U. 2014, poz. 1068
 70. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)
 71. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 6)  
 72. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 7)

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.