Lista deklaracji

Rozlicz się z PIT.pl

Rozlicz podatek PIT za 2013 rok z PIT.pl

Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Na stronach PIT.pl mogą Państwo w szybki i łatwy sposób pobrać wybrany przez siebie formularz.
Większość formularzy w formacie PDF   przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Formaty formularzy wykonane są w wersji aktywnej ( np. obliczenia w plikach EXCELOWYCH wykonują się automatycznie) można wypełniać na komputerze oraz zapisywać na dysku twardym w celu wielokrotnego użycia.

Nowość: przy wyborze płatności on-line niższa cena!

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Ministerstwo Finansów

Formularze:
 1. Dokument dostawy wyrobów węglowych w formie uproszczonej - Dz.U. 2013, poz. 196 (załącznik 1b)
 2. Dyspozycja przekazania środków w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 443 (3)
 3. Dyspozycja utworzenia depozytu terminowego - Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 443 (1)
 4. Dyspozycja wcześniejszego rozwiązania depozytu terminowego - Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 443 (2)
 5. Dyspozycja wcześniejszego zwrotu środków przekazanych w zarządzanie terminowe - Dz.U. 2011 Nr 81, poz. 443 (4)
 6. Ewidencja przekazanych lub otrzymanych informacji w sprawach zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1726 (załącznik 2)
 7. Formularz zgłoszenia podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru - Dz.U. 2010 Nr 125, poz. 846
 8. Informacja o zamierzonej produkcji alkoholu etylowego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 8)
 9. Karta kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 1076 (załącznik 3)
 10. Karta kupażu lub wytwarzania wyrobu winiarskiego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 15)
 11. Karta przebiegu gotowania warki - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 12)
 12. Księga kontroli alkoholu etylowego powrotnego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 4)
 13. Księga kontroli obrotu alkoholem etylowym i jego skażenia - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 2)
 14. Księga kontroli obrotu alkoholem etylowym w magazynie - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 5)
 15. Księga kontroli produkcji i rozchodu alkoholu etylowego w gorzelni - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 9)
 16. Księga kontroli produkcji i rozlewu napojów spirytusowych - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 7)
 17. Księga kontroli przerobu alkoholu etylowego na ocet - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 3)
 18. Księga kontroli przychodu i rozchodu piwa - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 13)
 19. Księga kontroli rektyfikacji i odwadniania alkoholu etylowego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 6)
 20. Księga kontroli rozlewu wyrobów winiarskich - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 16)
 21. Księga rewizyjna magazynu alkoholu etylowego - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 10)
 22. Metryczka nastawu - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 14)
 23. Metryka sprawy - Dz.U. 2012, poz. 246
 24. Oświadczenie mieszkaniowe - Dz.U. 2010 Nr 202, poz. 1338
 25. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - Dz.U. 2010 Nr 238, poz. 1581
 26. Plan działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 1)
 27. Protokół kontroli rodzaju paliwa używanego do napędu pojazdu mechanicznego przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 2)
 28. Protokół kontroli rodzaju paliwa znajdującego się w zbiorniku pojazdu lub innego środka przewozowego - Dz.U. 2009 Nr 191, poz. 1482
 29. Protokół nalewu alkoholu etylowego do naczyń służących do transportu - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 11)
 30. Protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 1)
 31. Protokół zatrzymania osoby przez kontrolę skarbową - Dz.U. 2011 Nr 152, poz. 899 (załącznik 1)
 32. Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 4)
 33. PzS - Przyjęcie alkoholu etylowego (półproduktu) z zewnątrz - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 18)
 34. Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe - Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2012 r. Dz.U. 2011 Nr 293, poz. 1726 (załącznik 3)
 35. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do krajowych przewozów pasażerskich - Dz.U. 2013, poz. 1695
 36. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2013, poz. 717 (załącznik 1)
 37. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2013, poz. 717 (załącznik 3)
 38. Rozliczenie dotacji przedmiotowej do usług pocztowych - Dz.U. 2013, poz. 717 (załącznik 2)
 39. Rozliczenie dotacji przedmiotowych - Dz.U. 2010 Nr 166, poz. 1123
 40. Sprawozdanie o sposobie rozpoznania wniosków o ukaranie wniesionych do komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2012, poz. 157 (załącznik 1)
 41. Sprawozdanie z działalności rzecznika dyscypliny finansów publicznych - Dz.U. 2012, poz. 157 (załącznik 2)
 42. Sprawozdanie z wykonania planu działalności najważniejszych celów do realizacji dla działu/działów administracji rządowej - Dz.U. 2010 Nr 187, poz. 1254 (załącznik 2)
 43. Świadectwo zawodowe - Dz.U. 2013, poz. 175 (załącznik 2)
 44. Upoważnienie do uzyskania dostępu do danych osobowych - Dz.U. 2010 Nr 205, poz. 1360
 45. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 3)
 46. Wniosek o odzyskanie należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 3)
 47. Wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężnych skierowany do podmiotu z państw trzecich - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 4)
 48. Wniosek o powiadomienie kierowanym do państw trzecich dotyczącym należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 2)
 49. Wniosek o udzielenie informacji kierowanej do państw trzecich dotyczącej należności pieniężnych - Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 1)
 50. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym umorzono zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłaty prolongacyjne w kwocie przewyzszającej 5 000 zł. - Dz.U. 2010 Nr 22, poz. 112
 51. Wzór identyfikatora serwisanta kas - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 6)
 52. WzS - Wydanie alkoholu etylowego (półproduktu) na zewnątrz - Dz.U. 2014, poz. 349 (załącznik 17)
 53. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 2)
 54. Zapytanie o informacje z rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 2)
 55. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych będących przedmiotem oferty publicznej, na podstawie którego KNF dokonuje wpisu do ewidencji - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 1)
 56. Zawiadomienie, dotyczące papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu - Dz.U. 2013, poz. 987 (załącznik 2)
 57. Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 1)
 58. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 2)
 59. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis główny danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 5)
 60. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2012, poz. 155 (załącznik 1)
 61. Zgłoszenie osoby podlegającej wpisowi do rejestru prowadzonego przez Główną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych - Dz.U. 2013, poz. 933 (załącznik 1)
 62. Zgłoszenie przywozu do kraju / wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych - Dz.U. 2013, poz. 1084
 63. ZTW-1 Zaktualizowany tytuł wykonawczy - Stosowany przy występowaniu do państwa członkowskiego lub państwa trzeciego z wnioskiem o dochodzenie należności pieniężnych Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 5)
 64. ZTW-2 Zagraniczny tytuł wykonawczy - Stosowany w egzekucji należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 6)  
 65. ZZ-Z Zarządzenie zabezpieczenia - Stosowane przy zabezpieczeniu należności pieniężnych państw członkowskich lub państw trzecich Dz.U. 2013, poz. 1356 (załącznik 7)

Grupa Bankier.pl Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.


Komentarze

Autor: kramer (16-04-2014 23:15:50)
Temat: NOWI przedsiebiorcy
czy kalkulator \"Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)\" pawidłowo oblicza skladke mozliwa do odliczniea za ZUS ub. zdrowotne dla NOWYCH przedsiebiorcow?...pokaż całą treść
czy kalkulator \"Zaliczka miesięczna na podatek według zasad ogólnych (skala podatkowa 18% i 32%)\" pawidłowo oblicza skladke mozliwa do odliczniea za ZUS ub. zdrowotne dla NOWYCH przedsiebiorcow? bo chyba niezwiń
Autor: Grzegorz Skrzeczek (16-04-2014 18:59:11)
Temat: Rozliczenie pitu za rok 2013
Wg komputera.
Autor: Administrator (14-04-2014 09:57:07)
Temat: do Piotr Bieńkowski
Panie Piotrze prosimy o kontakt bezpośrednio z producentem formularzy. On najszybciej udzieli pomocy. Podajemy numer telefonu: 22 257 81 40
Autor: Piotr Bieńkowski (14-04-2014 09:46:05)
Temat: Rozjeżdża się
Kupiłem formularz, ale na ekranie wszystkie kratki do zaznaczania x-em się poprzesuwały. Mogę przesłać screena jak dostanę adres e-mail.
Autor: PIT.pl (07-04-2014 08:48:15)
Temat: do Mirek
Proszę o kontakt z biurem obsługi pod numerem telefonu 22 257 81 40. Postaramy się pomóc....pokaż całą treść
Proszę o kontakt z biurem obsługi pod numerem telefonu 22 257 81 40. Postaramy się pomóc. zwiń
Autor: Mirek (05-04-2014 15:52:29)
Temat: Deklaracje
Dwa SMS-y zostały wysłane a hasła jak nie było tan i nie ma.
Autor: Zygmunt WARDA (04-04-2014 13:50:58)
Temat: Aktywne formularze CIT- 8
Są bardzo poręcznymi dokumentami, za których darmowe udostępnienie dziękuje. z poważaniem Z. Warda...pokaż całą treść
Są bardzo poręcznymi dokumentami, za których darmowe udostępnienie dziękuje. z poważaniem Z. Warda zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz