Lista deklaracji
Rozlicz PIT za 2015 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Urząd Skarbowy

Formularze:
 1. Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
 2. Książka kontroli skarbowej
 3. Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego
 4. Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej sprzedaży ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym
 5. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 6. Oświadczenie o rozliczeniu podatkowym
 7. Oświadczenie o wyborze (rezygnacji z) opodatkowania w formie podatku liniowego
 8. Oświadczenie w sprawie przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w 2006 roku na cele mieszkaniowe - dotyczy tylko sprzedaży nieruchomości nabytych przed 31.12.2006 rokiem
 9. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 10. Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej
 11. Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej (Do Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 12. Pismo przewodnie do składanej korekty deklaracji
 13. Podanie o zwrot nadpłaty podatku
 14. Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego - Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636
 15. Potwierdzenie statusu podmiotu gospodarczego
 16. Prośba o umorzenie podatku od darowizny
 17. Prośba o zwrot nadpłaty
 18. Protokół licytacyjnej sprzedaży ruchomości
 19. Protokół odbioru dokumentu - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 20. Protokół o stanie majątkowym w związku z egzekucją należności pieniężnych prowadzoną na podstawie tytułów wykonawczych
 21. Protokół udaremnienia egzekucji
 22. Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej / zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 23. Protokół zajęcia i odbioru ruchomości - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 24. Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 25. Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 4)
 26. Sprawozdanie z kontroli pracy poborcy skarbowego
 27. Wezwanie do zapłaty z tytułu prowadzenia księgi handlowej
 28. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 3)
 29. Wniosek o odroczenie terminu płatnosci podatku
 30. Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 31. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminudo wniesienia odwołania
 32. Wniosek o przyznanie dodatku pieniężnego dla emeryta lub rencisty
 33. Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nauki zawodu
 34. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zaległości podatkowej
 35. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
 36. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji przez Urząd Skarbowy
 37. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych
 38. Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w toczącym się postępowaniu
 39. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego
 40. Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku
 41. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
 42. Wniosek w sprawie stwierdzenia nadpłaty
 43. Wniosek w sprawie wcześniejszego zwrotu nadpłaty
 44. Wniosek w trybie art. 14 § 4 Ordynacji podatkowej
 45. Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund - (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)
 46. Wyjaśnienie w sprawie straty z działalności gospodarczej
 47. Wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
 48. Wzór identyfikatora serwisanta kas - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 6)
 49. Wzór skargi na bezczynność organu odwoławczego
 50. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
 51. Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku (przedsiębiorcy)
 52. Zawiadomienie o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów
 53. Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 1)
 54. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 55. Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 56. Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 57. Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego
 58. Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 59. Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 60. Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 61. Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę - Dz.U. 2015, poz. 2310 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r.
 62. Zawiadomienie o zmianie pobierania przez Urząd Skarbowy zobowiązań pieniężnych w wyniku egzekucji administracyjnej
 63. Zawiadomienie o zmianie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego - Dz.U. 2003 Nr 175, poz. 1698
 64. Zawiadomienie w sprawie zajęcia emerytury - renty
 65. Zawiadomienie w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej
 66. Zeznanie podatkowe o nabyciu majątku
 67. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 2)
 68. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis główny danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 5)
 69. Zmiana zajęcia wynagrodzenia za pracę
 70. Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przez Urząd Skarbowy

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.

Prowadzenie firmy może być proste?

Postaw na program, który dostosujesz do siebie

Stwórz swój własny zestaw modułów i nie przepłacaj!

Poznaj szczegóły >>>