Lista deklaracji

Aktywne formularze

Excel, Word, Adobe

Większość formularzy w formacie PDF przeznaczonych jest tylko do wydruku i można je pobierać bezpłatnie z serwisu. Aktywne formularze w formacie excel dokonujące samodzielnych wyliczeń są odpłatne. Cena uzależniona jest od dokonanej w dalszych krokach formy płatności.

Poniższy plik stanowi treść cyfrową. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) konsument ma prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej treści cyfrowych w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Wyjątkowo w przypadku, gdy plik (treść cyfrowa) na żądanie konsumenta zostaje przesłany przed upływem 14 dni od zawarcia umowy, konsument traci prawo do odstąpienia od umowy.

Informujemy, że dokonując zamówienia wyrażacie Państwo zgodę na niezwłoczne przesłanie pliku, co wiąże się
z utratą prawa do odstąpienia od umowy.

Jak skorzystać?

Użyj wyszukiwarki, aby znaleźć potrzebny Ci dokument lub wybierz dokument z listy kategorii.
Jeżeli nie znajdujesz potrzebnego formularz w naszej bazie, bardzo proszę napisz do nas na bok@signform.pl – przygotujemy go dla Ciebie nieodpłatnie.
Wyszukiwarka:
Jesteś w:  Strona główna > Urzędowe >

Urząd Skarbowy

Formularze:
 1. Korekta zeznania oraz wniosek o stwierdzenie nadpłaty podatku
 2. Książka kontroli skarbowej
 3. Odwołanie od decyzji Urzędu Skarbowego
 4. Oferta dotycząca przyjęcia do komisowej sprzedaży ruchomości zajętych w postępowaniu egzekucyjnym
 5. Oświadczenie / Zawiadomienie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz sposobu wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
 6. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej
 7. Oświadczenie o rozliczeniu podatkowym
 8. Oświadczenie o wyborze (rezygnacji z) opodatkowania w formie podatku liniowego
 9. Oświadczenie w sprawie przeznaczenia przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych nabytych w 2006 roku na cele mieszkaniowe - dotyczy tylko sprzedaży nieruchomości nabytych przed 31.12.2006 rokiem
 10. Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej
 11. Pismo procesowe pełnomocnika strony skarżącej (Do Naczelnego Sądu Administracyjnego)
 12. Pismo przewodnie do składanej korekty deklaracji
 13. Podanie o zwrot nadpłaty podatku
 14. Polecenie przelewu / wpłaty na rachunek organu podatkowego - Dz.U. 2008 Nr 236, poz. 1636
 15. Potwierdzenie statusu podmiotu gospodarczego
 16. Prośba o zwrot nadpłaty
 17. Prośba o umorzenie podatku od darowizny
 18. Protokół licytacyjnej sprzedaży ruchomości
 19. Protokół o stanie majątkowym w związku z egzekucją należności pieniężnych prowadzoną na podstawie tytułów wykonawczych
 20. Protokół odbioru dokumentu - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 7) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 21. Protokół udaremnienia egzekucji
 22. Protokół z czynności odczytania zawartości pamięci fiskalnej kasy rejestrującej - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 4)
 23. Protokół zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej / zawiadomienie o zajęciu prawa własności przemysłowej - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 8) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 24. Protokół zajęcia ruchomości - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 11) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 25. Protokół zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 4) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 26. Sprawozdanie z kontroli pracy poborcy skarbowego
 27. Wezwanie do zapłaty z tytułu prowadzenia księgi handlowej
 28. Wniosek / Korekta o zwrot podatku VAT / Application/Adjustment for VAT refund - (Formularz z objaśnieniami w pliku PDF) Dz.U. 2014, poz. 1860 (załącznik 2)
 29. Wniosek o dokonanie odczytu pamięci fiskalnej kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 3)
 30. Wniosek o odroczenie terminu płatnosci podatku
 31. Wniosek o ograniczenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
 32. Wniosek o przywrócenie uchybionego terminudo wniesienia odwołania
 33. Wniosek o przyznanie dodatku pieniężnego dla emeryta lub rencisty
 34. Wniosek o przyznanie ulgi z tytułu nauki zawodu
 35. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku / zaległości podatkowej
 36. Wniosek o umorzenie zaległości podatkowej
 37. Wniosek o wpis do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych - Dz.U. 2018, poz. 678 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 38. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji przez Urząd Skarbowy
 39. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych
 40. Wniosek o wyłączenie pracownika z udziału w toczącym się postępowaniu
 41. Wniosek o wznowienie postępowania podatkowego
 42. Wniosek o zmianę wpisu do rejestru pośredniczących podmiotów tytoniowych - Dz.U. 2018, poz. 678 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r.
 43. Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobrania podatku
 44. Wniosek o zwrot nadpłaty podatku
 45. Wniosek w sprawie stwierdzenia nadpłaty
 46. Wniosek w sprawie wcześniejszego zwrotu nadpłaty
 47. Wniosek w trybie art. 14 § 4 Ordynacji podatkowej
 48. Wyjaśnienie w sprawie straty z działalności gospodarczej
 49. Wzór Centralnego Rejestru Zastawów Skarbowych
 50. Wzór identyfikatora serwisanta kas - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 6)
 51. Wzór skargi na bezczynność organu odwoławczego
 52. Zaświadczenie o niezaleganiu z zapłatą zobowiązań podatkowych i nie prowadzenia wobec składającego wniosku egzekucji administracyjnej z tytułu należności niepodatkowych
 53. Zaświadczenie o rejestracji podatnika podatku (przedsiębiorcy)
 54. Zawiadomienie o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów
 55. Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 1)
 56. Zawiadomienie o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 5) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 57. Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 10) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 58. Zawiadomienie o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 59. Zawiadomienie o zajęciu rachunku bankowego
 60. Zawiadomienie o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 2) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 61. Zawiadomienie o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 9) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 62. Zawiadomienie o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 3) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 63. Zawiadomienie o zajęciu wynagrodzenia za pracę - Dz.U. 2016, poz. 1339 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 8 września 2016 r.
 64. Zawiadomienie o zmianie pobierania przez Urząd Skarbowy zobowiązań pieniężnych w wyniku egzekucji administracyjnej
 65. Zawiadomienie o zmianie właściwości Naczelnika Urzędu Skarbowego - Dz.U. 2003 Nr 175, poz. 1698
 66. Zawiadomienie w sprawie zajęcia emerytury - renty
 67. Zawiadomienie w sprawie zawieszenia działalności gospodarczej
 68. Zeznanie podatkowe o nabyciu majątku
 69. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 2)
 70. Zgłoszenie/Aktualizacja przez podmiot prowadzący serwis kas lub prowadzący serwis główny danych dotyczących kasy - Dz.U. 2013, poz. 363 (załącznik 5)
 71. Zmiana zajęcia wynagrodzenia za pracę
 72. Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji przez Urząd Skarbowy

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.