ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

Płatnik PIT

PIT-4R i PIT-11

Od 2007 r. nie ma już formularza o symbolu PIT-8B (czy inaczej PIT-11/8B). Płatnicy wystawiają w to miejsce jedynie PIT-11. Od 2007 r. nie ma już obowiązku wystawiania comiesięcznych deklaracji o pobranych i odprowadzanych do urzędu skarbowego zaliczkach.

W to miejsce wchodzi jednak PIT-4R, czyli zbiorcza roczna forma dawnej miesięcznej deklaracji PIT-4.

PIT-4R

Deklarację PIT-4R składają:

 • zakłady pracy;
 • gospodarstwa domowe zatrudniające osoby do pomocy (umowa aktywizacyjna);
 • podmioty wypłacające wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (w szczególności z umów zlecenia i umów o dzieło);
 • podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych (w tym praw autorskich);
 • komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd.;
 • inni płatnicy, w tym organy rentowe, np. wypłacający emerytury, renty (płatnicy wymienieni w art.33-35 ustawy o PIT).  

Deklarację roczną PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) płatnicy przesyłają w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym zaliczki pobrano. PIT-4R należy przesłać do urzędu skarbowego właściwego według:

 • miejsca zamieszkania płatnika - osoby fizycznej, albo
 • siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby - gdy płatnik nie jest osobą fizyczną.

PIT-4R to jakby odpowiednik poprzednio obowiązującej deklaracji miesięcznej PIT-4, tyle że ujmujący odprowadzone zaliczki w okresie rocznym.

Warto dodać, że następujący płatnicy:

 • podmioty wypłacające wynagrodzenia za działalność wykonywaną osobiście (w szczególności z umów zlecenia i umów o dzieło);
 • podmioty wypłacające należności z tytułu praw majątkowych (w tym praw autorskich);
 • komornicy sądowi lub podmioty niebędące następcą prawnym zakładu pracy, przejmujące jego zobowiązania wynikające ze stosunku służbowego, stosunku pracy itd.;

nie mają obowiązku wyjaśniania w PIT-4R różnicy pomiędzy zaliczką pobraną od podatnika (osoby zatrudnionej) a wpłaconą do urzędu skarbowego - poz. 177 deklaracji PIT-4R. Nie muszą po prostu tej pozycji wypełniać, ustawa tego nie nakazuje (ale mogą to zrobić).

Pobierz formularz PIT-4R

Do kiedy musisz złożyć? Gdzie musisz złożyć? Formularze
Druki bezpłatne do ręcznego wypełnienia Druki płatne SMS  wypełniasz i drukujesz
Do 31 stycznia 2008r. Urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby 

PIT-11

Informację roczną PIT-11 (informacja roczna o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) płatnicy - ci sami, którzy składają PIT-4R - przesyłają w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym zaliczki pobrano. PIT-11 należy przesłać do:

 • do podatnika, oraz
 • do urzędu skarbowego właściwego według:
  • miejsca zamieszkania podatnika - w przypadku polskich rezydentów podatkowych (osób objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym), albo
  • właściwości w sprawach opodatkowania osób zagranicznych - w przypadku podatników nie będących polskimi rezydentami podatkowymi (objętymi ograniczonym obowiązkiem podatkowym).

Pobierz formularz PIT-11

Do kiedy musisz złożyć? Gdzie i komu musisz złożyć? Formularze
Druki bezpłatne do ręcznego wypełnienia Druki płatne SMS  wypełniasz i drukujesz
Do 29 lutego 2008r. Urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatników (pracowników, zatrudnionych) albo właściwy dla opodatkowania osób zagranicznych
Pracownik, zatrudniony, zleceniobiorca, autor itp.

Wcześniejsze terminy przesłania

W przypadku, gdy gospodarstwo domowe rozwiąże umowę aktywizacyjną, ma obo obowiązek przesłać do urzędu skarbowego PIT-4R w terminie do dnia ustawnia obowiązku poboru zaliczek - czyli najpóźniej w dniu potrącenia ostatniej zaliczki, a jeżeli po jej potrąceniu jeszcze trwa wykonywanie umowy (np. wynagrodzenie zostało wypłacone z góry) - najpóźniej w ostatnim dniu wykonywania umowy.

Pozostali płatnicy z wyjątkiem komorników sądowych i podmiotów niebędących następcą prawnym zakładu pracy, w przypadku, gdy zakończą oni działalność przed końcem stycznia roku następnego, mają obowiązek przesłać PIT-4R najpóźniej w ostatnim dniu jej wykonywania. Wyżej wymienieni komornicy i następcy prawni mają termin zawsze do końca stycznia.

Gospodarstwa domowe, komornicy i następcy prawni składają PIT-11 zawsze do końca stycznia.

W przypadku zakładów pracy, organów rentowych i innych płatników wymienionych w art.33-35 ustawy o PIT, gdy obowiązek poboru zaliczek ustał w ciągu roku, PIT-11 należy przesłać w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrana została ostatnia zaliczka.

Płatnicy wypłacający należności z tytułu działalności wykonywanej osoboście oraz za prawa majątkowe, w razie zaprzestania przez nich prowadzenia działalności przed końcem lutego roku następującego po roku podatkowym, mają obowiązek przekazania PIT-11 najpóźniej w dniu zaprzestania działalności.

Uwaga ! Czy wiesz, że nie możesz tego złożyć w urzędzie?

W przypadku podstawowych terminów złożenia PIT-4R i PIT-11, z wyjątkiem:

 • art.39 ust.1 (PIT-11 od zakładów pracy, organów rentowych i innych płatników z art.35 ustawy o PIT), oraz
 • art.42e ust.6 ustawy o PIT (PIT-11 komorników i podmiotów niebędących następcami prawnymi),

zarówno deklarację PIT-4R, jak i informację PIT-11, płatnicy mają obowiązek przesłać, a nie złożyć. Oznacza to, że zgodnie z obowiązującym prawem płatnicy nie mają prawa złożyć tych dokumentow w biurze podawczym urzędu skarbowego.

Taka interpretacja wynika z zasadniczej różnicy pomiędzy zwrotem "przesłać", wykorzystanym w przepisach kreujących obowiązek składania PIT-4R oraz PIT-11 (art.35a ust.4a i 5, art.38 ust.1a, art.42 ust.1a i ust.2 pkt 1, art.42e ust.5 ustawy o PIT), a zwrotami:

 • "przekazać", wykorzystanymi w przepisach kreujących przyspieszone terminy składania (art.35a ust.4b, art.38 ust.1b, art.42 ust.3 ustawy o PIT), oraz w odniesieniu do PIT-11 zakładów pracy, organów rentowych, innych płatników, komorników i podmiotów niebędących następcami prawnymi (art.39 ust.1 i art. 42e ust.6 ustawy o PIT)
 • "składać", wykorzystanym w innych przepisach (np. art.45 ust.1 i 1a ustawy o PIT).

Przesłanie to szczególna forma złożenia deklaracji, wykluczająca możliwość złożenia jej przez płatnika bezpośrednio w biurze podawczym urzędu. Wysłać można kurierem, pocztą, drogą elektroniczną itp. Przekazać czy złożyć można w jakikolwiek sposób. Są to regulacje szczegółowe i uchylają ogólnie obowiązujące przepisy w tym zakresie.

Takie regulacje obowiązują od momentu wprowadzenia podatku dochodowego od osob fizycznych w 1992 r. Jednak praktyka wskazuje, że urzędy skarbowe przyjmują PIT-4R oraz PIT-11 (wcześniej PIT-4, PIT-11/8B). 

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 11-12-2007
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz