ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-37 praca, zlecenie, dzieło, emerytury

Formularz PIT-37 wybiera podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej) i to wyłącznie za pośrednictwem płatników.

Warunkiem rozliczenia rocznego przy wykorzystaniu formularza PIT-37 (a nie PIT-36) jest:

 • brak działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych;
 • brak działów specjalnych produkcji rolnej;
 • brak dochodów małoletnich dzieci, które podatnik miałby obowiązek doliczyć do swoich dochodów;
 • brak odliczeń z tytułu strat;
 • dochody wyłacznie ze źródeł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca za granicą - PIT-36);
 • dochody wyłącznie za pośrednictwem płatników (podmiotów wypłacających dochody, zobowiązanych do wystawienia informacji podatkowej lub potrącenia zaliczki na podatek dochodowy).

PIT-37 będzie formularzem właściwym dla podatników uzyskujących w szczególności następujące dochody:

 • wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, pracy nakładczej, należności z umowy aktywizacyjnej;
 • emerytury i renty krajowe, również renty strukturalne i socjalne;
 • świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne;
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną;
 • zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego (np. chorobowe);
 • stypendia;
 • dochody z umowy zlecenia, o dzieło, kontraktu menedżerskiego, za zasiadanie w radzie nadzorczej, za działalność sportową;
 • dochody z praw autorskich i innych praw majątkowych;
 • świadczenia wypłacone z Funduszu Pracy czy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • należności za pracę tymczasowo aresztowanych i skazanychl
 • dochody z umowy aktywizacyjnej (umowa zlecenie na zatrudnienie w gospodarstwie domowym),

- jeżeli oczywiście podatnik nie zalicza się do wyjątków wymienionych wyżej.

Jeżeli podatnik osiągnął choć jeden rodzaj dochodów, który nie mieści się w PIT-37, wówczas wszystkie dochody opodatkowane według skali podatkowej powinien ująć w PIT-36 (PIT-37 już się wówczas nie składa).

Podatnik składający PIT-37 może być zobowiązany do złożenia oprócz PIT-37 również PIT-38 i PIT-28, w zależności od sytuacji.

PIT-37 i załączniki

Symbol Opis Bezpłatne
ręcznie 
Płatne SMS
drukujesz
PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) Objaśnienia
PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym Objaśnienia
PIT/2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (ulga na odsetki)
PIT/O Informacja o odliczenia od dochodu (przychodu) i od podatku Objaśnienia
NIP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej

Jak wypełnić PIT-37

Skala podatkowa.

Ulgi i odliczenia aktualnie obowiązujące.

Ulgi i odliczenia obowiązujące na zasadzie praw nabytych (kontynuacja ulg).

Ulga budowlana na zwrot VAT za materiały budowlane.

Rozliczenia preferencyjne małżonków.

Rozliczenia preferencyjne osób samotnie wychowujących dzieci.

Czy zamiast PIT-37 nie trzeba złożyć PIT-36?

Jakie obowiązki ma płatnik PIT i co zrobić, gdy nie przesłał informacji podatkowej.

Być może pracodawca powinien złożyć za podatnika PIT-40?

Gdzie i jak złożyć zeznanie roczne?

Jak dopłacić albo otrzymać zwrot podatku wynikającego z zeznania rocznego?

Pobierz formularze podatkowe albo program do wypełniania PITów.

Masz problem?

Zadaj pytanie naszej redakcji albo zamów opinię doradcy podatkowego.

Do złożenia zeznań PIT-37 niezbędne będą następujące dokumenty:

 • odpowiednie formularze podatkowe, oraz
 • informacje o dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek, PIT-11/8B, PIT-40A/11A, PIT-8G, PIT-8S itp.;
 • dowody poniesienia wydatków odliczanych od dochodu czy podatku. 

W urzędzie skarbowym należy złożyć jedynie formularze podatkowe (PIT z załącznikami). Wszelkie inne dokumenty należy zachować dla kontroli przez okres 7 lat.

Składając PIT-37 można skorzystać w 2007r. z następujących ulg i odliczeń:

Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit Zeznanie
Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne Bez limitu PIT-36 PIT-36L
PIT-37 PIT-28
Darowizny na cele pożytku publicznego 6% dochodu PIT-36 PIT-37
PIT-28
Darowizny na cele kultu religijnego
Darowizny na cele krwiodawstwa
Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła Bez limitu
Ulga rehabilitacyjna Opłacenie przewodników 2’280 zł
Utrzymanie psa przewodnika 2’280 zł
Leki zalecone przez specjalistę Nadwyżka ponad 100zł/m-c
Używanie samochodu osobowego 2’280 zł
Ulga rehabilitacyjna dla opiekuna  9’120 zł - limit dochodu osoby niepełnosprawnej
Ulga na prywatny Internet 760 zł
Nienależne świadczenia bez limitu
Strata 50% rocznie
100% w ciągu 5 lat
PIT-36 PIT-36L
PIT-37 PIT-38
PIT-28
Imienne bilety okresowe pracowników Więcej, niż zryczałtowane koszty ze stosunku pracy PIT-36 PIT-37
Kontynuujący sprzed 1997r. - duża ulga budowlana Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r. PIT-36 PIT-37
PIT-28
sprzed 1997r. - ulga remontowa 30% wydatków, nie więcej niż 11'340zł
sprzed 1997r. - kasa mieszkaniowa Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r.
sprzed 1997r. - budowlana na wynajem Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r.
sprzed 2007r. - budowlana odsetkowa Odsetki od kwoty do 189.000 zł
Odliczenia od podatku
Rodzaj Limit Zeznanie
Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% podstawy wymiaru PIT-36, PIT-36L
PIT-37, PIT-28
PIT-16A
Ulga prorodzinna 1145,08 zł na każde dziecko PIT-36, PIT-37
1% na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego z rocznego PIT PIT-36, PIT-36L
PIT-37, PIT-38
PIT-28
Kontynuujący sprzed 2002r. - duża ulga budowlana Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r. PIT-36, PIT-37
PIT-28
sprzed 2002r. - kasa mieszkaniowa 30% wydatków, nie więcej niż 11'340zł
sprzed 2006r. - ulga remontowa Niezrealizowane ulgi, wykazane w PIT za 2006r.
sprzed 2007r. - ulga na pomoc domową Składki ZUS społeczne osoby zatrudnionej, opłacone przez płatnika

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 07-08-2007
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz