ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-36 działalność gospodarcza

Formularz PIT-36 wybiera podatnik, który uzyskał dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), a które nie mieszczą się w PIT-37:

 • dochody z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych;
 • dochody z działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych;
 • dochody z najmu lub dzierżawy opodatkowanych na zasadach ogólnych;
 • inne dochody uzyskane bez pośrednictwa płatników:
  • ze stosunku pracy z zagranicy;
  • z emerytur i rent zagranicznych;
  • z działalności wykonywanej osobiście (m.in. artystycznej, literackiej, sportowej, umów zlecenia, o dzieło, kontraktów menedżerskich) - jeżeli płatnik nie był zobowiązany do pobrania zaliczki na podatek, co występuje najczęściej przy zatrudnieniu przez podmioty zagraniczne oraz przy wykonywaniu usług w niewielkim zakresie na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej;
  • z tzw. przychodów z innych źródeł (zasiłki z ZUS, nagrody, świadczenia promocyjne, część napiwków, itd.).

PIT-36 będzie również formularzem właściwym, jeżeli:

 • podatnik jest zobowiązany do doliczenia do swojego dochodu dochodów małoletnich dzieci;
 • podatnik odlicza stratę z lat ubiegłych;
 • podatnik odprowadza podatek od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Jeżeli podatnik osiąga takie właśnie dochody, nawet w połączeniu z dochodami opodatkowanymi wg skali, gdzie podatek odprowadził płatnik (np. pracodawca), to ujmuje wszystkie te dochody w zeznaniu rocznym PIT-36.

Podatnik składający PIT-36 może być zobowiązany do złożenia oprócz PIT-36 również PIT-38 i PIT-28, w zależności od sytuacji.

PIT-36 i załączniki

Symbol Opis Bezpłatne
ręcznie
Płatne SMS
drukujesz
PIT-36 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) Objaśnienia
PIT/B Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej
PIT/D Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym Objaśnienia
PIT/2K Oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (ulga na odsetki)
PIT/O Informacja o odliczenia od dochodu (przychodu) i od podatku Objaśnienia
PIT/M Informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców
PIT/Z Informacja o wysokości dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia na podstawie art.44 ust.7a ustawy
PIT/ZG Informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym
NIP-1 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
NIP-3 Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej

Jak wypełnić PIT-36

Skala podatkowa.

Ulgi i odliczenia aktualnie obowiązujące.

Ulgi i odliczenia obowiązujące na zasadzie praw nabytych (kontynuacja ulg).

Ulga budowlana na zwrot VAT za materiały budowlane.

Rozliczenia preferencyjne małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

Jak uwzględnić w zeznaniu rocznym dochody dzieci?

Zamknięcie roku w firmie.

Jakie obowiązki ma płatnik PIT i co zrobić, gdy nie przesłał informacji podatkowej.

Jak rozliczyć dochody zagraniczne, przychody z najmu, ze sprzedaży nieruchomości?

Gdzie i jak złożyć zeznanie roczne?

Jak dopłacić albo otrzymać zwrot podatku wynikającego z zeznania rocznego?

Pobierz formularze podatkowe albo program do wypełniania PITów.

Masz problem?

Zadaj pytanie naszej redakcji albo zamów opinię doradcy podatkowego.

Do złożenia zeznań PIT-36 niezbędne będą następujące dokumenty:

 • odpowiednie formularze podatkowe PIT, oraz
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów zawierająca rozliczenie zamkniętego roku podatkowego, albo sprawozdanie finansowe, jeżeli prowadzisz pełną księgowość;
 • informacje o dochodach i potrąconych zaliczkach na podatek, PIT-11, PIT-8G, PIT-40A/11A, PIT-8S;
 • dowody zapłaty podatku osobiście przez podatnika;
 • dowody poniesienia wydatków odliczanych od dochodu czy podatku i inne dokumenty związane z ulgami, imienne bilety miesięczne (pracownicy).

W urzędzie skarbowym należy złożyć jedynie formularze podatkowe (PIT z załącznikami). Wszelkie inne dokumenty należy zachować dla kontroli przez okres 7 lat (firmy przechowują niektóre dokumenty dłużej).

Składając PIT-36 można skorzystać w 2007r. z następujących ulg i odliczeń:

Odliczenia od dochodu
Rodzaj Limit Zeznanie
Składki ZUS na ubezpieczenie społeczne Bez limitu PIT-36 PIT-36L
PIT-37 PIT-28
Darowizny na cele pożytku publicznego 6% dochodu PIT-36 PIT-37
PIT-28
Darowizny na cele kultu religijnego
Darowizny na cele krwiodawstwa
Darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze na rzecz Kościoła Bez limitu
Ulga rehabilitacyjna Opłacenie przewodników 2’280 zł
Utrzymanie psa przewodnika 2’280 zł
Leki zalecone przez specjalistę Nadwyżka ponad 100zł/m-c
Używanie samochodu osobowego 2’280 zł
Ulga rehabilitacyjna dla opiekuna  9’120 zł - limit dochodu osoby niepełnosprawnej
Ulga na prywatny Internet 760 zł
Nienależne świadczenia bez limitu
Nowe technologie 50% wydatków PIT-36
Strata 50% rocznie
100% w ciągu 5 lat
PIT-36 PIT-36L
PIT-37 PIT-38
PIT-28
Imienne bilety okresowe pracowników Więcej, niż zryczałtowane koszty ze stosunku pracy PIT-36 PIT-37
Kontynuujący sprzed 1997r. - duża ulga budowlana Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r. PIT-36 PIT-37
PIT-28
sprzed 1997r. - ulga remontowa 30% wydatków, nie więcej niż 11'340zł
sprzed 1997r. - kasa mieszkaniowa Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r.
sprzed 1997r. - budowlana na wynajem Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r.
sprzed 2007r. - budowlana odsetkowa Odsetki od kwoty do 189.000 zł
Odliczenia od podatku
Rodzaj Limit Zeznanie
Składka ZUS na ubezpieczenie zdrowotne 7,75% podstawy wymiaru PIT-36, PIT-36L
PIT-37, PIT-28
PIT-16A
Ulga prorodzinna 1145,08 zł na każde dziecko PIT-36, PIT-37
Zapłacony za granicą podatek Nie więcej, niż polski podatek przypadający 
proporcjonalnie na dochód zagraniczny
PIT-36, PIT-36L
PIT-28, PIT-38
1% na rzecz organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego z rocznego PIT PIT-36, PIT-36L
PIT-37, PIT-38
PIT-28
Kontynuujący sprzed 2002r. - duża ulga budowlana Niezrealizowane ulgi wykazane w PIT za 2006r. PIT-36, PIT-37
PIT-28
sprzed 2002r. - kasa mieszkaniowa 30% wydatków, nie więcej niż 11'340zł
sprzed 2004r. - ulga uczniowska Kwota wg decyzji
Max. 4'852,51 zł (nauka do 24 m-cy), 8'087,52 zł (nauka pow. 24 m-cy)
sprzed 2006r. - ulga remontowa Niezrealizowane ulgi, wykazane w PIT za 2006r.
sprzed 2007r. - ulga na pomoc domową Składki ZUS społeczne osoby zatrudnionej, opłacone przez płatnika

Artur M. Brzeziński

 • data utworzenia: 07-08-2007
 • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz