Pytania czytelników:

PIT-11 rozliczenie roczne

Do końca stycznia roku podatkowego (w tym roku wyjątkowo do 1 lutego) do Urzędu Skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania płatnika, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, do Urzędu Skarbowego właściwego według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby - należy złożyć PIT-4R. Do końca lutego (w tym roku wyjątkowo do 1 marca) do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pracownika dostarczyć należy PIT-11. Pracownik natomiast do końca lutego powinien otrzymać PIT-11 (Odpowiedź nr 28268).

Dodajmy i podkreślmy jeszcze raz, że płatnicy zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu umowy o dzieło zlecenie, o pracę itp. zobowiązani są przesyłać do urzędu skarbowego oraz na adres miejsca zamieszkania podatnika imienne informacje o wysokości dochodu (PIT-11) do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Obowiązek ten po stronie zleceniodawcy nie wystąpi, gdy czynności wykonywane będą w ramach działalności gospodarczej wykonującego (Odpowiedź nr 23392).

Termin końca lutego jest terminem ustawowym, przy czym ważne jest, by pracodawca posiadał potwierdzenie przesłania informacji, zarówno do urzędu, jak i do pracownika.

Obowiązek ten występuje również w przypadku, gdy informację pracownikowi przekazuje się osobiście. W takim przypadku dla celów dowodowych zespół PIT.pl sugeruje,  żeby pracownik potwierdził na piśmie odbiór PIT-11. Płatnik sporządza i przekazuje informację PIT-11 w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Informację taką należy sporządzić w trzech egzemplarzach. Po jednym egzemplarzu przekazujemy podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania pracownika - podatnika, natomiast trzeci egzemplarz zostawiamy w aktach pracownika (Odpowiedź nr 28348).

Nie ma natomiast problemu z przesłaniem do jednego urzędu jednym listem poleconym kilku informacji, dotyczących kilku pracowników. Można wówczas wysłać jedną przesyłkę poleconą. Nie ma konieczności, by PIT-11 do urzędu był odrębnie wysyłany w stosunku do każdego zatrudnionego. Potwierdzeniem w stosunku do wszystkich deklaracji będzie dowód nadania pocztowego (Odpowiedź nr 28349).

O właściwości urzędu skarbowego podatnika decyduje miejsce jego pobytu jeżeli nie ma on miejsca zamieszkania na terytorium Polski. Miejscem zamieszkania jest miejsce, w którym podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu. Zameldowanie czasowe nie będzie świadczyło o właściwości urzędu skarbowego. Czasowość przeczy bowiem chęci pobytu stałego. Właściwym będzie zatem urząd skarbowy miejsca stałego zameldowania podatnika. W obu przypadkach zaliczki liczone były właściwie. Niemniej - w drugim przypadku doszło do niedopełnienia obowiązku meldunkowego (formalnie zatem koszty liczone są tak, jakby pracownik dojeżdżał do pracy z miejsca zameldowania).

Problem z ustaleniem takiego miejsca przesłania PIT-11 dotyczył podatniczki, która zadała następujące pytanie: „Do jakiego urzędu skarbowego powinnam wysłać PIT-11 pracownika, który tymczasowo jest zameldowany w Sopocie, a adres stałego zameldowania ma w Koszalinie? Przez cały rok liczyłam mu k.u.p. 108,50 miesięcznie z tytułu tymczasowego meldunku w miejscu zakładu pracy, a dokładniej pracownik mieszka na terenie zakładu pracy wynajmując mieszkanie zakładowe. I drugie pytanie, kolejny pracownik zameldowany jest na stałe w Gdańsku, a mieszka bez tymczasowego meldunku na terenie zakładu w Sopocie, jemu z kolei liczyłam podwyższone k.u.p. (135,63zł). W takim wypadku wydaje mi się, że PIT 11 powinien zostać wysłany do US w Gdańsku.”, (Odpowiedź nr 15884).

Płatnicy mają problemy nie tylko z samym przesyłaniem deklaracji, ale również z treścią PIT-11. Wskażmy w tym zakresie tylko najczęstsze problemy.

Do takich zaliczają się przede wszystkim trudności z kwotami wypłacanymi pracownikom na koniec roku. Gdy praca wykonana była w grudniu, ale wypłata wynagrodzenia i zapłata zaliczki do Urzędu Skarbowego nastąpiła w styczniu, należy zastosować zasadę, że za wynagrodzenie uważa się kwoty faktycznie wypłacone pracownikowi. PIT-11 za 2009 r. nie obejmie zatem kwoty wypłaconej w styczniu 2010 r. (Odpowiedź nr 28322).

Jeżeli problemem jest umieszczenie w PIT-11 świadczenia urlopowego, to stwierdzić należy, że podstawą wypłaty jest stosunek pracy - zatem wartość świadczenia należy ująć w poz. 36-39 deklaracji PIT-11 (Odpowiedź nr 16435).

Ważnym jest również, że obecnie podatek z tytułu zlecenia do 200 zł będzie obliczany od wartości uzyskanego przychodu bez uwzględniania kosztów jego uzyskania oraz składek ZUS. Podatnik nie będzie przychodu po zakończeniu roku rozliczał w deklaracji PIT, a płatnik sporządzał PIT-11.

Inne problemy występujące w czasie wypełniania PIT-11 można prześledzić i rozwiązać korzystając z usługi e-porady.pit.pl – a w wyszukiwarce porad wpisując „pit-11”.

Dodajmy jeszcze, że jeżeli pracownik został zatrudniony dwa razy przez pracodawcę w tym samym roku, to oba zatrudnienia należy traktować jako odrębne. Skoro zgodnie z prawem pracownik otrzymał PIT-11 za pierwszy okres zatrudnienia, bowiem w związku z przerwą w zatrudnieniu ustał obowiązek poboru zaliczek, to do końca lutego wystawić należy PIT-11 jedynie za drugi okres zatrudnienia, nie za pełny rok (Odpowiedź nr 2775). Jeżeli nastąpiła kontynuacja zatrudnienia u pracodawcy na podstawie stosunku pracy i zlecenia – wystarczy wyłącznie jeden PIT-11 (Odpowiedź nr 28087).

Jeżeli zaliczki zostały wpłacone prawidłowo, to opóźnienie w przekazaniu podatnikowi PIT-11 nie  powinno być podstawą do nałożenia kary pieniężnej. Karze podlega bowiem wyłącznie płatnik, który pobranego podatku nie wpłaca w terminie na rzecz właściwego organu, bądź nie pobiera należnego podatku oraz jeżeli nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej (Odpowiedź nr 5565).

Przygotował: Piotr Szulczewski, redaktor PIT.pl

Opracował: Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki
na bazie www.e-porady.pit.pl

Data publikacji: 11.02.2010