ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT roczny radnego

Osoba pełniąca funkcje radnego, a także inne funkcje z tytułu powołania, uzyskuje szczególnego rodzaju dochody, dla których zastosować należy niższe niż standardowe koszty uzyskania. Jednocześnie jednak znaczna część wynagrodzeń nie musi być rozliczana i nie trzeba ich ujmować na rocznej deklaracji PIT.

Zgodnie z ustawą budżetową, wysokość diety radnego gminy, powiatu i województwa ustala się w formie uchwały, z tym że wysokość diet nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie półtorakrotności kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określonej w ustawie budżetowej. Powoduje to, że dlatego diety radnego gminy, będące półtorakrotnością kwoty bazowej, w 2017 r. nie mogą przekroczyć 2 684,13 zł. Faktyczna wartość diety:

 • radnego gminy wynosi:

o w gminach o populacji powyżej 100 tys. mieszkańców – 100% tej kwoty,

o od 15 tys. do 100 tys. mieszkańców, do 75 % tej kwoty,

o poniżej 15 tys. mieszkańców - do 50% tej kwoty,

 • radnego powiatu wynosi:

o w powiatach, których populacja liczy powyżej 120 tys. mieszkańców – 100% tej kwoty,

o od 60 tys. do 120 tys. mieszkańców – 85% tej kwoty,

o poniżej 60 tys. mieszkańców – 75% tej kwoty,

 • radnego województwa wynosi do 100% tej kwoty.

 

Dochody z tytułu powołania rozlicz w bezpłatnym programie PIT 2017

 

Świadczenia bez PIT (nie należy ujmować w deklaracji rocznej PIT)
Rodzaj Podróż krajowa Podróż zagraniczna

Diety

30 zł

Uzależniona od kraju docelowego (np. USA – 59 USD, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 39 EUR, UK – 35 GPB); Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety.

Inne wydatki

Opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej.

Nocleg

Do 600 zł (dowód wydatku) lub ryczałt 45 zł

Uzależniony od kraju docelowego (np. USA – 200-350 USD, UK – 200 GPB, ZEA – 200 EUR) lub ryczałt – 25% diety

Dojazdy miejscowe

6 zł

Ryczałt – 1 dieta

Pobyt w szpitalu

Brak

25% diety, zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.

Podróże

W wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje; możliwe jest korzystanie z prywatnego samochodu osobowego, motocykla – przysługuje wówczas zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.

 

Radnym przysługuje ponadto zwrot kosztów podróży służbowych do wysokości wskazanych w przepisach o podróżach służbowych pracowników samorządowych. Ich wysokość zależy od długości i rodzaju podróży.

 

Zasady zwolnień podatkowych radnych

Gmina co do zasady nie zatrudnia radnych na podstawie umów cywilnoprawnych, stąd wynagrodzenie wypłacane jest z tytułu pełnienia tzw. obowiązków społecznych i obywatelskich.

 

Radny może w 2017 r. liczyć na następujące zwolnienia podatkowe:

 • diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich (są to kwoty diet za odbywane posiedzenia oraz zwrot kosztów stawiennictwa na posiedzeniach) - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 2280 zł;
 • zwrot kosztów odbywanych podróży służbowych do wysokości wskazanej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju.

 

Od 2018 r. limit zwolnienia diet dla osób pełniące funkcje radnych wynosi 3000 zł. Oznacza to, że z tytułu diet wypłaconych lub postawionych do dyspozycji radnego w 2018 r. wyniesie 3000 zł nawet jeśli dotyczą one okresu 2017 r. Ujęte one zostaną już w informacji podatkowej z gminy za 2018 r. Natomiast wypłaty z 2017 r.

 

Informacja PIT dla radnego z gminy

Mimo nawet całkowitego zwolnienia z podatku, gmina ma obowiązek przedstawić radnemu informację PIT-11 z załącznikiem PIT/R. W obu dokumentach wykazana musi być kwota diety, przy czym na dokumencie PIT-11 kwoty do opodatkowania nie wystąpią – będą równe 0 zł. Całość wypłacanej diety, obejmujące również kwoty zwolnione, trafia natomiast do PIT/R.

Gmina nie może wystawić samego PIT/R, tzn. dokument powinien być wysyłany łącznie z PIT-11. W PIT-11 wskazywana jest natomiast wyłącznie kwota przychodów wskazanych w wierszu e części D PIT/R.

 

Koszty uzyskania przychodów oraz składki ZUS radnego

Radny z tytułu diet niezwolnionych z opodatkowania ma prawo rozliczać koszty uzyskania przychodu w kwocie w wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, i nie mogą one przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednej podstawy prawnej ujmującej koszty podatkowe w tej wysokości.

Radny nie podlega ubezpieczeniu ZUS z tytułu pobierania diet, nie są za niego również opłacane składki na ubezpieczenie zdrowotne. W efekcie płatnik (gmina, powiat, województwo) nie będzie zobowiązany do pomniejszenia kwoty dochodu i podatku o składki ubezpieczeniowe.

 

Roczna deklaracja PIT radnego

Jeżeli radny nie posiada innych źródeł przychodów złożyć powinien PIT-37 wskazując przychody z tytułu wykonywania czynności radnego w wierszu 3 części C.1 – przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenie).

W przypadku, gdy uzyskiwali oni również inne przychody z tej grupy, powinni sumować poszczególne pola i wykazywać je łącznie. Nie można jednak odliczać kosztów ustalanych procentowo lub ustalanych w wartościach faktycznie poniesionych od kosztów, jakie ustalane są ryczałtem (tak jak to ma miejsce w przypadku radnych).

 

W ramach wiersza3 części C.1. należy wskazać łącznie wszystkie kwoty przychodów z tytułów tzw. działalności wykonywanej osobiście , tj. m.in. z:

 • przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 • przychody z działalności duchownych, osiągane z innego tytułu niż umowa o pracę;
 • przychody z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 • przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek (m.in. radni),
 • przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej;
 • przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 • przychody otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych;
 • przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

o osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

o właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej;

 • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Kwoty przychodów opodatkowanych (czyli wykazanych w PIT-11 do opodatkowania, które pominięto na PIT/R, stanowiących nadwyżkę ponad kwoty zwolnione z PIT) rozlicza się według skali podatkowej stosując 18 lub 32% stawkę podatku oraz kwotę wolną od podatku.

 

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

 • data utworzenia: 05-03-2018
 • data modyfikacji: 05-03-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz