ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT roczny programisty

Programiści , informatycy graficy komputerowi - mają możliwość korzystać z szeregu udogodnień w rocznych rozliczeniach podatkowych. Ich kontakt z podatkami wynikać powinien ze specyfiki podejmowanej działalności – nie wszystkie aktywności można bowiem rozliczać w taki sam sposób i nie w każdej sytuacji – uzyskać korzystny efekt podatkowy.

W zależności od formy współpracy ze zatrudniającym ich podmiotem, programiści wybiorą odpowiadającą im formę rozliczeń podatku. Co do zasady programiści wybrać mogą rozliczenia bazujące o:

 • Umowę o pracę,
 • Działalność wykonywaną osobiście (skupia się ona głównie na umowach o dzieło lub zlecenie),
 • Samodzielną działalność gospodarczą.
   

Rozliczenia PIT za 2017 rok. Nie musisz już ręcznie liczyć należnego podatku bądź przysługującego zwrotu za 2017 rok


Nie musisz już samodzielnie rozliczać deklaracji PIT za 2017 rok. Wystarczy, że skorzystasz z bezpłatnego programu e-pity 2017, który zrobi to za Ciebie. [POBIERZ PROGRAM]
 

*Program rozliczy m.in. druki PIT-28, PIT-16A i PIT-19A, a także PIT-37, PIT-36L, PIT-36, PIT-39 i PIT-38, IFT-1R

 

Pierwsze dwie formy pozwalają na prostsze rozliczenie rocznej deklaracji podatkowej. Podatnik otrzymuje bowiem z tytułu zatrudnienia informację PIT-11, na której wskazane są kwoty, które przenosi do pól swojej deklaracji podatkowej. Niemniej jednak:

 • mogą występować różnice w kwotach wynagrodzeń wykazanych na PIT-11 oraz wartościach faktycznych wypłat, na które podatnik musi samodzielnie zwrócić uwagę i zadeklarować w rocznym PIT prawidłową kwotę wynagrodzenia (przychodu) – wówczas PIT-11 nie jest podstawą do sporządzenia rocznej deklaracji i albo podlega korekcie albo programista musi samodzielnie przygotować swój PIT, bez informacji z PIT-11,
 • mogą wystąpić w PIT-11 niezgodności co do kosztów uzyskania przychodów, które wpłyną na PIT roczny programisty – programista zastosować może koszty, które przysługują mu z tytułu umowy danego rodzaju, PIT-11 nie jest wówczas wyznacznikiem,
 • pobrane mogły być nieprawidłowe składki ZUS i zdrowotne (programista przepisuje je wówczas zgodnie z wartościami z PIT-11, czyli takimi, jakie zastosował płatnik).

 

Natomiast w przypadku samozatrudnienia (trzeciej z powyższych form) rozliczenie opiera się o fakturę programisty. Powoduje to, że zatrudniający (zlecający) nie wystawia programiście zestawienia rocznego przychodów, kosztów, zaliczek na podatek, nie pobiera zaliczek i składek ZUS, a programista odpowiedzialny jest za nie samodzielnie. Z końcem roku należy więc samodzielnie:

 • sporządzić spis z natury (jeśli przedmiotem działalności są wyłącznie usługi – spisu nie trzeba sporządzać),
 • przygotować PIT-4R (jeśli nie występuje zatrudnienie jakichkolwiek pracowników lub nie ma wypłat na rzecz osób trzecich z jakichkolwiek tytułów – PIT-4R nie trzeba przygotowywać),
 • przygotować deklarację podatkową PIT-28, PIT-36, PIT-36L.

 

Koszty uzyskania przychodów w działach IT

Podstawowa różnica, która odróżnia samo zatrudnienie od umów o pracę oraz działalności wykonywanej osobiście polega na innym podejściu do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykorzystywania lub rozporządzania tymi prawami (w tym udzielania licencji lub ich zbywania).

Do końca 2017 r. dopuszczalne jest korzystanie z podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do prac rozliczanych poprzez umowę o pracę, dzieło czy zlecenie w przypadku korzystania w ich prowadzeniu przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Powyższa zasada rodzi określone obowiązki na płatniku (zatrudniającym programistę) oraz na podatniku (rozliczającym swój roczny PIT, a mianowicie musza pamiętać o następujących zasadach:

 • Płatnik, a następnie podatnik powinien zdecydować, czy zlecone prace miały twórczy charakter - nie każda bowiem praca programisty, informatyka, grafika itd. daje podstawy do ustalenia 50% kosztów; samo zatrudnienie na stanowisku „programista” lub „grafik komputerowy” nie pozwala na korzystanie z takich kosztów podwyższonych; stanowisko menagera IT, zarządzającego IT, analityka danych, kontrolera sprzętu i serwisanta – nie pozwalają z reguły na korzystanie z praw autorskich o ile tylko nie wskazują na czynność takie prawa obejmujące; zawierana umowa musiałaby ewentualnie wskazywać czynności autorskie i skonkretyzowane wynagrodzenie za nie; zatem zarówno w umowie z osobą zatrudnioną przy działaniach twórczych, jak i poza nimi należy wyodrębnić poszczególne działania (czynności) – wypisując je w umowie, lub zleceniu konkretyzującym zamówienie oraz jednocześnie ustalić, w jakiej części czas poświęcany na realizacje przypisany będzie działalności twórczej, a w jakiej – czynnościom pozostałym (do której to części zastosowanie znajdą standardowe koszty, niższe niż autorskie),
 • W trakcie przebywania na urlopie chorobowym z wynagrodzeniem chorobowym lub następnie na zasiłku chorobowym, urlopie wychowawczym, opiekuńczym, wypoczynkowym, pobierania dni urlopu okolicznościowego – programista, który normalnie posiada 50% koszty uzyskania – za te dni swojej pracy – traci co do zasady prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,
 • Wszystkie świadczenia pozapłacowe (wynagrodzenie urlopowe, premie świąteczne, świadczenia okolicznościowe) – nie korzystają z podwyższonych kosztów autorskich,
 • Premie korzystają z kosztów autorskich tylko w przypadku, gdy są wynikiem prac twórczych, a zatem nie wynikają z ogólnej sytuacji zakładu, realizowanych umów, obrotów firmy etc. premie uznaniowe za wynik pracy twórczej, za szybkość prac, terminowość wykonanych działań twórczych pozwalają na zastosowanie kosztów podwyższonych,
 • Gdy przychód brutto po odjęciu składek emerytalnej, rentowej i chorobowej przekroczy 85528 zł i 50% koszty przekroczą 42764 zł, to pracownik IT od nadwyżki wynagrodzeń autorskich nie jest uprawniony do żadnych kosztów uzyskania przychodów; jeżeli zarabia u kilku pracodawców, ma prawo zgłosić im ten fakt co wpłynie na wartość zaliczki na podatek, natomiast jeśli nie zgłosi – sam w rocznej deklaracji musi ustalić prawidłowo limit kosztów autorskich, co w praktyce oznacza z reguły obowiązek dopłacenia podatku do końca kwietnia,
 • Limit 42764 zł kosztów dotyczy wszystkich umów objętych wykorzystywaniem praw autorskich, programista musi zatem sumować ich kwoty do jednej wspólnej „puli”,
 • Jeżeli programista najpierw uzyska wynagrodzenie za samo tworzenie utworu (zlecenie przygotowania go, za poprawki), a następnie za przeniesienie praw do niego, to z tytułu obu tych rozliczeń możliwe są podwyższone koszty autorskie (nie dotyczy to jednak umów o pracę, gdzie z zasady stworzony utwór przenoszony jest na pracodawcę już na podstawie wynagrodzenia wypłacanego z umowy o pracę),
 • Jeżeli wypłaty ponad 85528 zł dochodu wynikają z innych obowiązków niż prace twórcze – możliwe jest zastosowanie niższych, standardowych kosztów podatkowych (np. dla pracowników 111,25 zł miesięcznie, dla zleceniobiorcy 20% dochodu); prawo do ich występowania musi jednak wynikać z umowy lub przydzielonych obowiązków,
 • Koszty uzyskania programisty przyjmującego zlecenia z zagranicy mogą również być stosowane w wartości podwyższonej; w takim przypadku, rozliczając umowę zlecenie/dzieło, samodzielnie wpłaca on zaliczkę na podatek oraz samodzielnie ustala wartość przysługujących mu kosztów uzyskania przychodów.
 • Jeżeli podatnik ponosi koszty wyższe niż 50% - to może je samodzielnie wprowadzić do rocznej deklaracji PIT na podstawie posiadanych dokumentów (np. faktur zakupu sprzętu); płatnik nie ujmie takich wyższych niż 50% kosztów w PIT-11, więc wykazanie kosztów wyższych – spoczywa wyłącznie na zatrudnionym.

 

UWAGA!

W 2018 r. zmianie ulegają zasady rozliczania kosztów 50% uzyskania przychodów z praw autorskich. Programiści mają możliwość zastosować dwukrotnie wyższy limit – zamiast 42764 to 85528 zł kosztów autorskich (przychód po odjęciu składek ZUS może wynosić w ich przypadku 171056 zł). Część zawodów, które wykorzystują działalność twórczą, została kosztów podwyższonych pozbawiona. W przypadku zatrudniania w działach IT osób innych niż programiści – należy w stosunku do wynagrodzeń wypłacanych w 2018 r. szczegółowo ustalić, czy koszty podwyższone w ogóle będą mogły być zastosowane.

Wartość podatku opłacanego przez programistę w rocznej deklaracji PIT

W zależności od przyjętej formy opodatkowania, programista obowiązany będzie do zapłaty podatku według różnych zasad. Im wyższe są zarobki tym korzystniejsze podatkowo okazuje się przejście na działalność gospodarczą. Programista może:

 • Wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek wyniesie 17% od wartości przychodu po odjęciu składek ZUS i zdrowotnych i zastosowaniu części ulg podatkowych (brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów powoduje, że tę formę rozliczeń warto rozważyć na etapie rozwiniętej firmy, która nie podejmuje inwestycji i nie zamierza rozszerzać działalności); w takim przypadku programista składa do końca stycznia PIT-28,
 • Wybrać podatek liniowy – podatek wyniesie 19% dochodu (przychód minus koszty) po odjęciu składek ZUS, zdrowotnych, części ulg podatkowych; nie występuje prawo korzystania z kwoty zmniejszającej podatek; programista składa PIT-36L do końca kwietnia; opłacalność tej formy rozpoczyna się od dochodu w kwocie ok. 90.000 zł rocznie,
 • Wybrać podatek według skali – podatek wyniesie 18%, ale po przekroczeniu dochodu 85528 nadwyżkę opodatkuje 32% podatkiem, odejmować od przychodu można koszty uzyskania przychodów, wszelkie ulgi, kwotę zmniejszającą podatek (556,02) składki ZUS i zdrowotne.

 

Zlecenie lub dzieło a działalność programisty o takim samym przedmiocie

Programista nie możliwości, aby rozliczać osobno prowadzoną działalność gospodarczą a obok niej świadczyć w ramach działalności wykonywanej osobiście – usługi na podstawie zleceń lub dzieł. Powinien w takiej sytuacji cały swój przychód opodatkować jako pochodzący z działalności gospodarczej. Dotyczy to jednak wyłącznie umów o przedmiocie zbieżnym z prowadzoną działalnością gospodarczą (zbieżnych z PKD działalności). Możliwe jest natomiast łączenie umów o pracę i prowadzenia działalności gospodarczej oraz umów cywilnoprawnych dotyczących innego rodzaju aktywności, niż prowadzone przedsiębiorstwo. Te przychody nie wykluczają się i zostaną w rocznym PIT ujęte osobno (w osobnych wierszach).

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

 • data utworzenia: 18-01-2018
 • data modyfikacji: 18-01-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz