ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT roczny programisty

Programiści , informatycy graficy komputerowi - mają możliwość korzystać z szeregu udogodnień w rocznych rozliczeniach podatkowych. Ich kontakt z podatkami wynikać powinien ze specyfiki podejmowanej działalności – nie wszystkie aktywności można bowiem rozliczać w taki sam sposób i nie w każdej sytuacji – uzyskać korzystny efekt podatkowy.

W zależności od formy współpracy ze zatrudniającym ich podmiotem, programiści wybiorą odpowiadającą im formę rozliczeń podatku. Co do zasady programiści wybrać mogą rozliczenia bazujące o:

 • Umowę o pracę,
 • Działalność wykonywaną osobiście (skupia się ona głównie na umowach o dzieło lub zlecenie),
 • Samodzielną działalność gospodarczą.
   

 

Pierwsze dwie formy pozwalają na prostsze rozliczenie rocznej deklaracji podatkowej. Podatnik otrzymuje bowiem z tytułu zatrudnienia informację PIT-11, na której wskazane są kwoty, które przenosi do pól swojej deklaracji podatkowej. Niemniej jednak:

 • mogą występować różnice w kwotach wynagrodzeń wykazanych na PIT-11 oraz wartościach faktycznych wypłat, na które podatnik musi samodzielnie zwrócić uwagę i zadeklarować w rocznym PIT prawidłową kwotę wynagrodzenia (przychodu) – wówczas PIT-11 nie jest podstawą do sporządzenia rocznej deklaracji i albo podlega korekcie albo programista musi samodzielnie przygotować swój PIT, bez informacji z PIT-11,
 • mogą wystąpić w PIT-11 niezgodności co do kosztów uzyskania przychodów, które wpłyną na PIT roczny programisty – programista zastosować może koszty, które przysługują mu z tytułu umowy danego rodzaju, PIT-11 nie jest wówczas wyznacznikiem,
 • pobrane mogły być nieprawidłowe składki ZUS i zdrowotne (programista przepisuje je wówczas zgodnie z wartościami z PIT-11, czyli takimi, jakie zastosował płatnik).

 

Natomiast w przypadku samozatrudnienia (trzeciej z powyższych form) rozliczenie opiera się o fakturę programisty. Powoduje to, że zatrudniający (zlecający) nie wystawia programiście zestawienia rocznego przychodów, kosztów, zaliczek na podatek, nie pobiera zaliczek i składek ZUS, a programista odpowiedzialny jest za nie samodzielnie. Z końcem roku należy więc samodzielnie:

 • sporządzić spis z natury (jeśli przedmiotem działalności są wyłącznie usługi – spisu nie trzeba sporządzać),
 • przygotować PIT-4R (jeśli nie występuje zatrudnienie jakichkolwiek pracowników lub nie ma wypłat na rzecz osób trzecich z jakichkolwiek tytułów – PIT-4R nie trzeba przygotowywać),
 • przygotować deklarację podatkową PIT-28, PIT-36, PIT-36L.

 

Programisto rozlicz swój PIT w bezpłatnym programie PIT 2017

Koszty uzyskania przychodów w działach IT

Podstawowa różnica, która odróżnia samo zatrudnienie od umów o pracę oraz działalności wykonywanej osobiście polega na innym podejściu do kosztów uzyskania przychodów z tytułu wykorzystywania lub rozporządzania tymi prawami (w tym udzielania licencji lub ich zbywania).

Do końca 2017 r. dopuszczalne jest korzystanie z podwyższonych, 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do prac rozliczanych poprzez umowę o pracę, dzieło czy zlecenie w przypadku korzystania w ich prowadzeniu przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Powyższa zasada rodzi określone obowiązki na płatniku (zatrudniającym programistę) oraz na podatniku (rozliczającym swój roczny PIT, a mianowicie musza pamiętać o następujących zasadach:

 • Płatnik, a następnie podatnik powinien zdecydować, czy zlecone prace miały twórczy charakter - nie każda bowiem praca programisty, informatyka, grafika itd. daje podstawy do ustalenia 50% kosztów; samo zatrudnienie na stanowisku „programista” lub „grafik komputerowy” nie pozwala na korzystanie z takich kosztów podwyższonych; stanowisko menagera IT, zarządzającego IT, analityka danych, kontrolera sprzętu i serwisanta – nie pozwalają z reguły na korzystanie z praw autorskich o ile tylko nie wskazują na czynność takie prawa obejmujące; zawierana umowa musiałaby ewentualnie wskazywać czynności autorskie i skonkretyzowane wynagrodzenie za nie; zatem zarówno w umowie z osobą zatrudnioną przy działaniach twórczych, jak i poza nimi należy wyodrębnić poszczególne działania (czynności) – wypisując je w umowie, lub zleceniu konkretyzującym zamówienie oraz jednocześnie ustalić, w jakiej części czas poświęcany na realizacje przypisany będzie działalności twórczej, a w jakiej – czynnościom pozostałym (do której to części zastosowanie znajdą standardowe koszty, niższe niż autorskie),
 • W trakcie przebywania na urlopie chorobowym z wynagrodzeniem chorobowym lub następnie na zasiłku chorobowym, urlopie wychowawczym, opiekuńczym, wypoczynkowym, pobierania dni urlopu okolicznościowego – programista, który normalnie posiada 50% koszty uzyskania – za te dni swojej pracy – traci co do zasady prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów,
 • Wszystkie świadczenia pozapłacowe (wynagrodzenie urlopowe, premie świąteczne, świadczenia okolicznościowe) – nie korzystają z podwyższonych kosztów autorskich,
 • Premie korzystają z kosztów autorskich tylko w przypadku, gdy są wynikiem prac twórczych, a zatem nie wynikają z ogólnej sytuacji zakładu, realizowanych umów, obrotów firmy etc. premie uznaniowe za wynik pracy twórczej, za szybkość prac, terminowość wykonanych działań twórczych pozwalają na zastosowanie kosztów podwyższonych,
 • Gdy przychód brutto po odjęciu składek emerytalnej, rentowej i chorobowej przekroczy 85528 zł i 50% koszty przekroczą 42764 zł, to pracownik IT od nadwyżki wynagrodzeń autorskich nie jest uprawniony do żadnych kosztów uzyskania przychodów; jeżeli zarabia u kilku pracodawców, ma prawo zgłosić im ten fakt co wpłynie na wartość zaliczki na podatek, natomiast jeśli nie zgłosi – sam w rocznej deklaracji musi ustalić prawidłowo limit kosztów autorskich, co w praktyce oznacza z reguły obowiązek dopłacenia podatku do końca kwietnia,
 • Limit 42764 zł kosztów dotyczy wszystkich umów objętych wykorzystywaniem praw autorskich, programista musi zatem sumować ich kwoty do jednej wspólnej „puli”,
 • Jeżeli programista najpierw uzyska wynagrodzenie za samo tworzenie utworu (zlecenie przygotowania go, za poprawki), a następnie za przeniesienie praw do niego, to z tytułu obu tych rozliczeń możliwe są podwyższone koszty autorskie (nie dotyczy to jednak umów o pracę, gdzie z zasady stworzony utwór przenoszony jest na pracodawcę już na podstawie wynagrodzenia wypłacanego z umowy o pracę),
 • Jeżeli wypłaty ponad 85528 zł dochodu wynikają z innych obowiązków niż prace twórcze – możliwe jest zastosowanie niższych, standardowych kosztów podatkowych (np. dla pracowników 111,25 zł miesięcznie, dla zleceniobiorcy 20% dochodu); prawo do ich występowania musi jednak wynikać z umowy lub przydzielonych obowiązków,
 • Koszty uzyskania programisty przyjmującego zlecenia z zagranicy mogą również być stosowane w wartości podwyższonej; w takim przypadku, rozliczając umowę zlecenie/dzieło, samodzielnie wpłaca on zaliczkę na podatek oraz samodzielnie ustala wartość przysługujących mu kosztów uzyskania przychodów.
 • Jeżeli podatnik ponosi koszty wyższe niż 50% - to może je samodzielnie wprowadzić do rocznej deklaracji PIT na podstawie posiadanych dokumentów (np. faktur zakupu sprzętu); płatnik nie ujmie takich wyższych niż 50% kosztów w PIT-11, więc wykazanie kosztów wyższych – spoczywa wyłącznie na zatrudnionym.

 

UWAGA!

W 2018 r. zmianie ulegają zasady rozliczania kosztów 50% uzyskania przychodów z praw autorskich. Programiści mają możliwość zastosować dwukrotnie wyższy limit – zamiast 42764 to 85528 zł kosztów autorskich (przychód po odjęciu składek ZUS może wynosić w ich przypadku 171056 zł). Część zawodów, które wykorzystują działalność twórczą, została kosztów podwyższonych pozbawiona. W przypadku zatrudniania w działach IT osób innych niż programiści – należy w stosunku do wynagrodzeń wypłacanych w 2018 r. szczegółowo ustalić, czy koszty podwyższone w ogóle będą mogły być zastosowane.

Wartość podatku opłacanego przez programistę w rocznej deklaracji PIT

W zależności od przyjętej formy opodatkowania, programista obowiązany będzie do zapłaty podatku według różnych zasad. Im wyższe są zarobki tym korzystniejsze podatkowo okazuje się przejście na działalność gospodarczą. Programista może:

 • Wybrać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – podatek wyniesie 17% od wartości przychodu po odjęciu składek ZUS i zdrowotnych i zastosowaniu części ulg podatkowych (brak możliwości rozliczania kosztów uzyskania przychodów powoduje, że tę formę rozliczeń warto rozważyć na etapie rozwiniętej firmy, która nie podejmuje inwestycji i nie zamierza rozszerzać działalności); w takim przypadku programista składa do końca stycznia PIT-28,
 • Wybrać podatek liniowy – podatek wyniesie 19% dochodu (przychód minus koszty) po odjęciu składek ZUS, zdrowotnych, części ulg podatkowych; nie występuje prawo korzystania z kwoty zmniejszającej podatek; programista składa PIT-36L do końca kwietnia; opłacalność tej formy rozpoczyna się od dochodu w kwocie ok. 90.000 zł rocznie,
 • Wybrać podatek według skali – podatek wyniesie 18%, ale po przekroczeniu dochodu 85528 nadwyżkę opodatkuje 32% podatkiem, odejmować od przychodu można koszty uzyskania przychodów, wszelkie ulgi, kwotę zmniejszającą podatek (556,02) składki ZUS i zdrowotne.

 

Zlecenie lub dzieło a działalność programisty o takim samym przedmiocie

Programista nie możliwości, aby rozliczać osobno prowadzoną działalność gospodarczą a obok niej świadczyć w ramach działalności wykonywanej osobiście – usługi na podstawie zleceń lub dzieł. Powinien w takiej sytuacji cały swój przychód opodatkować jako pochodzący z działalności gospodarczej. Dotyczy to jednak wyłącznie umów o przedmiocie zbieżnym z prowadzoną działalnością gospodarczą (zbieżnych z PKD działalności). Możliwe jest natomiast łączenie umów o pracę i prowadzenia działalności gospodarczej oraz umów cywilnoprawnych dotyczących innego rodzaju aktywności, niż prowadzone przedsiębiorstwo. Te przychody nie wykluczają się i zostaną w rocznym PIT ujęte osobno (w osobnych wierszach).

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

 • data utworzenia: 18-01-2018
 • data modyfikacji: 07-03-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz