ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT roczny lekarza

Osoby zatrudnione w służbie zdrowia składają roczne rozliczenie podatkowe, którego zasady sporządzenia zależą od rodzaju umów, na podstawie których wykonują swój zawód. Typowymi podstawami są umowa o pracę oraz kontrakt (własna działalność), często również łączone z osobnymi umowami zlecenie. W zależności od zatrudnionego, rozliczenia dokonać można w określonym zakresie na PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-16A lub PIT-37. W każdym przypadku specyfika zatrudnienia decyduje o wyborze oraz metodzie wypełnienia deklaracji podatkowej.

Specyfika zawodów medycznych opiera się o łączenie zatrudnienia w kilku formach – często zatem w deklaracjach podatkowych niezbędne jest połączenie kilku źródeł przychodów. Zastosować należy pewne zasady ogólne:

 • W przypadku łączenia kilku praktyk indywidualnych – różne miejsca przyjmowania pacjentów nie ograniczają obowiązku wykazania całości przychodów w ramach jednego źródła – przychody pochodzą z działalności gospodarczej,
 • Nie można prowadzić działalności opodatkowanych liniowo (19%) oraz jednocześnie według skali podatkowej (18,32%), dopuszczalne jest łączenie działalności opodatkowanych liniowo lub według skali z firmą (sp. spółką cywilną lub jawną) opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Nie jest dopuszczalne uzyskiwać przychodów z umów zlecenie (działalność wykonywana osobiście) i jednocześnie prowadzić działalności gospodarczej w tym samym zakresie; zlecenie powinno wówczas zostać rozliczone jako przychód z prowadzonej firmy,
 • Nie jest dopuszczalne opodatkowanie się z małżonkiem lub jako samotny rodzic w przypadku, gdy u lekarza rozliczane są przychody z działalności gospodarczej prowadzonej ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych; rozliczenie wspólne nie jest możliwe również w przypadku gdy lekarz posiada przychody z wielu źródeł tj. ryczałtowo prowadzona firma wyłącza wspólne opodatkowanie również w zakresie pozostałych przychodów z pracy, zlecenia, wynagrodzeń za zarządzanie, za pozostawanie w składzie rad nadzorczych itd.,
 • W przypadku ryczałtu oraz podatku liniowego – ograniczone jest korzystanie z niektórych ulg podatkowych (m.in. z ulgi na dziecko),
 • Prowadzenie firmy - działalności medycznej – pozwala na korzystanie z ulgi podatkowej na badanie i rozwój (przy spełnieniu przesłanek jej stosowania).
   

 

Roczne rozliczenie działalności prowadzonej przez lekarzy prowadzone może być w oparciu o różne formy opodatkowania. Każda z nich powoduje specyficzne zasady rozliczania podatku.

 

Dochody lekarza rozlicz w bezpłatnym programie PIT 2017

Działalność medyczna (lecznicza) opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych rozliczać może wyłącznie osoba świadcząca usługi medyczne w ramach wykonywania wolnego zawodu tj. poprzez działalność wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu.

Wybór formy zryczałtowanej nie jest opłacalnym – podatek od realizowanych usług medycznych to 20% przychodu (bez obniżania go o koszty uzyskania przychodu), poza tym ogranicza dodatkowo rozliczenia wspólnie z małżonkiem lub jako samotny rodzic pozostałych aktywności lekarza, rozliczanych np. z tytułu umowy o pracę. Zaletą tej formy rozliczeń jest wyłącznie uproszczona forma księgowości w postaci ewidencji przychodów.

Lekarz, który wybrał formę ryczałtu, składa nie później niż z końcem stycznia deklaracje PIT-28.

 

Współpraca ze szpitalem – umowa o pracę, kontrakt medyczny

Lekarz podejmujący współpracę ze szpitalem z reguły opiera ją albo o umowę o pracę, albo o kontrakt w ramach którego rozliczenia opiera na działalności rozliczanej księgą przychodów i rozchodów płacąc podatek według zasad ogólnych (roczna deklaracja – PIT-36) albo podatek liniowy (roczna deklaracja PIT-36L). Rozliczenia podatkowe w przypadku kontraktu wyglądają następująco:

 • Podatnik do przychodów zalicza kwoty należne (choćby nie były faktycznie wypłacone) za dany rok kalendarzowy, o tym, jakiego rodzaju przychody uzyskuje lekarz decyduje zawarty kontrakt’ poza kontraktem do działalności gospodarczej wprowadzić należy również zarobione poza szpitalem kwoty z tytułu prywatnej praktyki medycznej,
 • Koszty uzyskania przychodów rozlicza co do zasady w dacie ich poniesienia, utożsamianej z datą wystawienia dokumentu księgowego, na podstawie którego je księguje,
 • Podatek, zarówno w PIT-36, jaki PIT-36L oblicza się:

- Ustalając wartość dochodu - dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków ( o ile taki spis z natury lekarz sporządza; jeśli praktyka medyczna opiera się wyłącznie o działalność usługową – wówczas nie ma takiego obowiązku), jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa,

- Ustalając zasadę rozliczenia – samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem (dotyczy wyłącznie PIT-36, opodatkowanie liniowe nie jest możliwe na zasadach łącznych),

- Odejmując od dochodu zapłacone za siebie i za osoby współpracujące składki ubezpieczeniowe oraz ulgi odliczane od dochodu (w przypadku PIT-36L będzie to wyłącznie ulga na badania i rozwój oraz składki na ubezpieczenie społeczne),

- Wyliczając podatek dla zaokrąglonej do pełnych złotych podstawy opodatkowania: dla PIT-36L – według stopy 19%, dla PIT-36 –według skali 18 lub 32% po odjęciu kwoty wolnej,

- Odliczając składki zdrowotne (7,75% podstawy ich obliczenia) oraz ulgi podatkowe (wyłącznie PIT-36).

 

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

 • data utworzenia: 18-01-2018
 • data modyfikacji: 07-03-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz