ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT roczny księdza

Osoby duchowne mają ograniczone obowiązki w stosunku do organów podatkowych. Tym niemniej mogą one być zobowiązane do rozliczenia przychodów pochodzących z działalności duszpasterskiej czy to na PIT-19A, czy to na PIT-37. Mogą one również podlegać obowiązkowi rozliczania podatków z innych tytułów i wówczas tak jak inni podatnicy – muszą wykazywać przychody i składać deklaracje podatkowe PIT.

 

Kościoły korzystają z szeregu udogodnień podatkowych. Nie dotyczą one jednak wynagrodzeń otrzymywanych przez osoby duchowne od parafian z tytułu świadczeń kościelnych, tym niemniej podatek opłacany przez takie osoby jest zryczałtowany i nie jest uzależniony bezpośrednio od wartości uzyskanych przychodów z działalności duszpasterskiej. W efekcie duchowni nie płacą podatku z tytułu uzyskiwanych przychodów, lecz podatek stały ryczałt uzależniony od pełnionej funkcji oraz wielkości parafii.

Dochody osoby duchownej rozlicz w bezpłatnym programie PIT 2017

Podatek oblicza się na podstawie decyzji wydawanej przez naczelnika urzędu skarbowego po zgłoszeniu wykonywania funkcji duszpasterskiej, w terminie 14 dni od jej rozpoczęcia. Decyzja wskazuje (ustala) wysokość kwartalnego ryczałtu, odrębnie na każdy rok podatkowy.

Ostatecznie podatek należy zapłacić w deklaracji PIT-19A nie później niż 20 dnia po każdym kwartale, obniżając go o wartość zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z przepisami o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych bezpośrednio przez osobę duchowną w kwartale, za jaki uiszczany jest ryczałt, o ile składka ta nie została odliczona od podatku dochodowego. Kwota zmniejszenia, o którą zmniejsza się stawkę ryczałtu od przychodów osób duchownych, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, określonej w odrębnych przepisach. W deklaracji PIT-19A nie należy deklarować podatku – zarówno należnego, jak i opłaconego, a jedynie wartość odliczonej składki. Ze względu na to, że odliczenie jest prawem, a nie obowiązkiem, duchowny może nie odliczać w trakcie roku w ogóle składki zdrowotnej. Zarówno jeżeli zdecyduje się na odliczenie składki, jak i wówczas gdy odliczenia nie zastosowałby musi przygotować PIT-19A.

 

Z końcem roku duchowny wypełnia deklarację PIT-19A w której deklaruje odliczaną składkę. PIT-19A składać należy do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. W razie:

 • rozpoczęcia wykonywania funkcji w ciągu kwartału, stawkę ryczałtu za okres od dnia rozpoczęcia wykonywania funkcji do końca kwartału ustala się za każdy dzień w wysokości 1/90 części stawki kwartalnej.
 • przerwy w wykonywaniu funkcji trwającej dłużej niż jeden miesiąc i zawiadomienia o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego w ciągu trzech dni od dnia rozpoczęcia przerwy, kwartalną stawkę ryczałtu zmniejsza się w powyższy sposób o każdy dzień przerwy trwającej ponad miesiąc; jeżeli przerwa trwa mniej niż miesiąc – zmniejszenie podatku nie jest możliwe.

 

Wysokość podatku zależna jest od funkcji, jaką pełni dany duchowny:

 • wikariusze lub inni duchowni pełniący czasowo funkcje proboszczów opłacają ryczałt według stawek określonych w tabeli nr 1,
 • osoby duchowne kierujące jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację w wydzielonej części parafii (wikariaty eksponowane, kuracje, lokacje itd.) opłacają ryczałt według stawek określonych w tabeli nr 1, właściwych dla liczby mieszkańców tej części parafii. Proboszcz parafii opłaca w takim przypadku ryczałt według stawki odpowiadającej liczbie mieszkańców, zmniejszonej o liczbę mieszkańców wydzielonej części parafii,
 • rektorzy i inne osoby duchowne kierujące jednostkami kościelnymi posiadającymi samodzielną administrację bez wydzielonej części parafii opłacają ryczałt według stawek określonych w tabeli nr 2, dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1000 do 3000, w zależności odsiedziby kierowanej jednostki lub miejsca zatrudnienia.
 • osoby duchowne niepełniące funkcji proboszczów, wikariuszy i rektorów, które osiągają przychody z misji, rekolekcji oraz innych posług religijnych, jeżeli zawiadomią naczelnika urzędu skarbowego o osiąganiu takich przychodów, opłacają ryczałt według stawek określonych w tabeli nr 2 dla parafii o liczbie mieszkańców powyżej 1000 do 3000, w zależności od miejsca zamieszkania.

 

TABELA nr 1

 

W parafiach o liczbie mieszkańców Stawka w złotych
powyżej Do

 

1 000

257

1 000

2 000

292

2 000

3 000

316

3 000

4 000

344

4 000

5 000

374

5 000

6 000

408

6 000

7 000

443

7 000

8 000

479

8 000

9 000

516

9 000

10 000

560

10 000

12 000

608

12 000

14 000

661

14 000

16 000

717

16 000

18 000

777

18 000

20 000

840

20 000

 

911

 

 

TABELA NR 2

 

W parafiach o liczbie mieszkańców Jeżeli siedziba parafii znajduje się
powyżej do na terenie gminy
lub miasta o liczbie
mieszkańców
do 5000
w mieście o liczbie mieszkańców
powyżej 5000 do 50 000 powyżej 50 000
stawki w złotych

 

1 000

83

164

235

1 000

3 000

235

247

247

3 000

5 000

247

259

271

5 000

8 000

252

271

277

8 000

10 000

259

283

290

10 000

 

271

290

299

 

 

* Liczbę mieszkańców przyjmuje się według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy, za który opłacany jest ryczałt, według danych właściwych organów administracji miast i gmin, prowadzących ewidencje ludności.

 

 

PIT-36 osoby duchownej zamiast ryczałtu

Osoby duchowne mogą zrzec się opodatkowania w formie ryczałtu za dany rok podatkowy, do dnia 20 stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim w przypadku rozpoczęcia pełnienia tych funkcji w ciągu roku podatkowego, i opłacać za ten rok podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

W takim przypadku wypełniać należy PIT-36 na podstawie KPiR uwzględniającej przychody i koszty duchownego. Kwoty wykazać należy w wierszu 3 części C.1. PiT-36 (dzielność wykonywana osobiście).

 

Pozostała działalność osób duchownych w rocznych deklaracjach PIT

Duchowni uzyskują oprócz standardowych zarobków, również innego rodzaju zyski – nie są w tym zakresie zwolnieni z opodatkowania, muszą je rozliczać na takich samych zasadach, jak inni podatnicy. W szczególności składający PIT-19A:

 • Duchowni zatrudnieni w szkołach na etacie lub na podstawie umowy cywilnoprawnej wypełniają deklarację PIT- powinni wykazać na PIT-37 kwoty na podstawie PIT-11 przedstawionego im przez płatnika,
 • Duchowni posiadający inwestycje kapitałowe – zobowiązani są do rozliczenia się z nich na PiT-38,
 • Osoby uzyskujące wynagrodzenia z praw autorskich do publikacji – wykazują je na PIT-37 lub PIT-36 (w zależności od tego, czy samodzielnie opłacają zaliczkę na podatek czy też zaliczkę tę opłaca za nie nabywca lub korzystający z ich praw),
 • Duchowni posiadający przychody z najmu, dzierżawy i umów podobnych – wypełnić winny PiT-36 (przy zastosowaniu do tego rodzaju źródeł przychodów zasady ogólne) lub PIT-28 (przy wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych).

 

Prawa i przywileje podatkowe kościołów i duchownych a deklaracje PIT

Kościoły posiadają szereg ułatwień i zwolnień podatkowych, które jednak tylko w części wpływają na roczne deklaracje osób duchownych.

 

Rodzaj przywileju podatkowego duchownych i kościelnych osób prawnych Wykazanie w deklaracji PIT Wpływ na rozliczenie duchownego

nabywanie i zbywanie rzeczy i praw majątkowych przez kościelne osoby prawne w drodze czynności prawnych oraz spadkobrania, zapisu i zasiedzenia jest zwolnione od podatku od spadków i darowizn oraz opłaty skarbowej, jeżeli ich przedmiotem są:

 • rzeczy i prawa nieprzeznaczone do działalności gospodarczej;
 • sprowadzane z zagranicy maszyny, urządzenia i materiały poligraficzne oraz papier.

 

Nie podlega wykazaniu w deklaracji PIT

Bez wpływu

Darowizny na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą są wyłączone z podstawy opodatkowania darczyńców podatkiem dochodowym i podatkiem wyrównawczym, jeżeli kościelna osoba prawna przedstawi darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz - w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność. W odniesieniu do darowizn na inne cele mają zastosowanie ogólne przepisy podatkowe.

Wykazywane w deklaracji darczyńcy, w załączniku PIT/O

Bez wpływu, darowizny przekazywane są na działalność niegospodarczą, są zwolnione z opodatkowania.

Zwolnienie kościelnych osób prawnych od opodatkowania z tytułu przychodów ze swojej działalności niegospodarczej; nie mają obowiązku prowadzenia dokumentacji wymaganej przez przepisy o zobowiązaniach podatkowych.

Nie podlega wykazaniu w deklaracji PIT

Bez wpływu

Zwolnienie dochodów z działalności gospodarczej kościelnych osób prawnych oraz spółek, których udziałowcami są wyłącznie te osoby w części, w jakiej zostały przeznaczone w roku podatkowym lub w roku po nim następującym na cele kultowe, oświatowo-wychowawcze, naukowe, kulturalne, działalność charytatywno-opiekuńczą, punkty katechetyczne, konserwację zabytków oraz na inwestycje sakralne

Nie podlega wykazaniu w deklaracji PIT

Bez wpływu

zwolnienie od opodatkowania i od świadczeń na fundusz gminny i fundusz miejski, od nieruchomości lub ich części:

 • na cele niemieszkalne, z wyjątkiem części zajmowanej na wykonywanie działalności gospodarczej,
 • na cele mieszkalne duchownych i członków zakonu, jeżeli:

1) są one wpisane do rejestru zabytków;

2) służą jako internaty przy szkołach i seminariach duchownych, domy zakonów kontemplacyjnych, domy formacyjne zakonów i domy księży emerytów (sióstr emerytek);

3) znajdują się w budynkach kurii diecezjalnych i biskupich, zakonnych zarządów generalnych i prowincjalnych w Sekretariacie Prymasa Polski i w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski.

Nie podlega wykazaniu w deklaracji PIT

Bez wpływu

 

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

 • data utworzenia: 05-03-2018
 • data modyfikacji: 05-03-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz