ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT roczny członka zarządu

Opodatkowanie wynagrodzenie członków zarządów polskich podmiotów zależne jest od podstawy, na jakiej czynności są wykonywane. Uchwała powołująca może bowiem określić, zgodnie z umową spółki lub innego podmiotu, oraz na podstawie przepisów prawa, wypłatę wynagrodzenia zarówno na podstawie powołania, jak również na podstawie umów o pracę czy umów zlecenie.

Wynagrodzenie dzielone jest bardzo często na kilka zmiennych. Oprócz podstawowej kwoty wypłacanej przez zarządzany podmiot, członkowie zarządu otrzymują premię za efekt, diety z tytułu uczestnictwa w zgromadzeniach zarządu jak również wynagrodzenie za czynności menedżerskie, własnej działalności, Często również członkowie zarządu posiadają określone prawa do udziałów w zarządzanym podmiocie, korzystają też z opcji na udziały i prawa do zysku spółki. Każdy z tych elementów podlega innemu rozliczenie i ujęciu w rocznych deklaracjach podatkowych.

 

Dochody członka zarządu rozlicz w bezpłatnym programie PIT 2017

Prawo nie zabrania łączenia przez członków zarządu przychodów z tytułu wykonywania tej funkcji z innymi tytułami uzyskiwania przychodów z tego podmiotu. Możliwe jest zatem by doszło do wpłaty wynagrodzenia członkowi zarządu (na podstawie powołania, umowy o pracę, umowy zlecenie) oraz jednocześnie:

 • wykonywania czynności na podstawie umowy cywilnoprawnej na rzecz spółki,
 • zawarcia umowy menedżerskiej ze spółką w stosunku do części czynności,
 • wykonywania umowy o pracę, zlecenie czy dzieło na rzecz spółki,
 • świadczenie usług w ramach prywatnej działalności gospodarczej.

Nie można natomiast wykonywać czynności zarządczych (jako członek zarządu) równolegle na podstawie dwóch lub kilku umów – np. część na podstawie powołania a część na podstawie umowy zlecenie, dzieło, działalności menedżerskiej czy własnej działalności.

 

Podstawowe wynagrodzenie członka zarządu - powołanie

Podstawowe wynagrodzenie wypłacane może być na podstawie uchwały powołującej członka zarządu. W takim przypadku wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce na podstawie powołania na mocy uchwały nie stanowi tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS. Jednocześnie odliczane są koszty uzyskania przychodów w kwocie ryczałtowej:

 • wynoszą 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednej umowy,
 • nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednej umowy.

 

Powyższe przychody i koszty wskazuje się w wierszu 3 części C.1 – „przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenie)”.

Istotne jest, by koszty uzyskania przychodów w ramach działalności wykonywanej osobiście dzielić na odpowiednie tytuły, z których przychody pochodzą. Nie można zatem w ramach tej grupy ustalać wysokich kosztów – faktycznie poniesionych udokumentowanych dowodami ich wystąpienia, a także straty z umowy zlecenie czy dzieło łączyć z przychodami członka zarządu. Każdy tytuł posiada własne rozliczenie i musi być osobno ustalany.

Przychody te łączy się s poszczególnych pozycjach deklaracji z pozostałymi przychodami z działalności wykonywanej osobiście.

 

Podatek ustala się według skali podatkowej i wynosi on:

 

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad Do

 

85 528

18%

minus kwota zmniejszająca podatek

85 528

 
15 395 zł 04 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Umowa cywilnoprawna z członkiem zarządu

W tym przypadku umowy cywilnoprawne dotyczące zarządzania traktuje się jako rozliczane w ramach działalności wykonywanej osobiście – a zatem uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze. W efekcie nie należy do nich stosować 20% kosztów podatkowych, a jedynie koszty zryczałtowane:

1) 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł, 2) nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

 

Nie mogą być one jednocześnie podwyższane w przypadku ich ponoszenia w wyższej kwocie. Nie przysługują również w kwocie wyższej w przypadku dojazdów do siedziby spółki.

 

Członek zarządu może jednak zawrzeć również umowy cywilnoprawne - zlecenie i o dzieło ze spółką – o przedmiocie innym niż zarządzanie. W takich umowach ich rozliczenie uprawnia do zastosowania standardowych kosztów uzyskania:

1) z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód;

2) w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

 

Przychody z umów zlecenie dotyczących zarządzania, jak i z umów pozostałych należy łącznie wykazać w rocznej deklaracji PIT. Przychody, koszty, dochód i pobraną zaliczkę wykazać należy w wierszu 3 części C.1 „przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenie)”.

Gdyby zdarzyło się, że umowy cywilnoprawne dają wyższe koszty niż przychód, to nie należy łączyć źródeł ze sobą (osobno rozliczać należy umowy zlecenie, osobno – kontrakty i umowy o zarządzanie). Nie można rozliczać straty z umowy cywilnoprawnej z przychodem z umowy o zarządzanie.

 

Umowa o pracę z członkiem zarządu

W przypadku zawarcia umowy o pracę członek zarządu rozlicza standardowo zarobki pracownicze, tzn. przysługują mu koszty uzyskania przychodów 111,25 zł miesięcznie, nie więcej niż 1335 zł rocznie. Ma możliwość odliczać od dochodu opłacane składki ZUS, a od podatku – składki na ubezpieczenie zdrowotne. Opodatkowany jest wówczas według skali podatkowej.

Przychody, koszty, dochód i pobraną zaliczkę wykazać należy w wierszu 1 części C.1.

 

Kontrakt menedżerski z członkiem zarządu

Umowy o zarządzanie rozliczane są jako przychody z działalności wykonywanej osobiście i obejmują całość przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze i obejmuje również przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

Uzyskane wynagrodzenie wykazać należy w części 3 części C1 PIT-37 „przychody z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w art. 13 ustawy (w tym umowy o dzieło i zlecenie)”. W przypadku kontraktu, koszty podatkowe nie mogą przekroczyć:

1) 111 zł 25 gr miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1335 zł,

2) nie mogą przekroczyć łącznie 2002 zł 05 gr za rok podatkowy, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.

 

Wynagrodzenia pochodzące z kontraktu obejmują nie tylko podstawową kwotę z umowy, ale również świadczenia pozapłacowe (m.in. opiekę medyczną, ubezpieczenie, pakiety sportowe). Jeżeli menager otrzymuje sprzęt do realizowania zadań służbowych – jego wartość nie stanowi przychodu. W przypadku jednak, gdy sprzęt może być wykorzystywany prywatnie – wówczas ustalany powinien być z tego tytułu przychód podatkowy.

Przychody z kontraktu wykazać należy w wierszu 3 części C.1 deklaracji PIT-37.

 

Działalność gospodarcza członka zarządu

Przychody z umowy o zarządzenie (lub umów podobnych) zawarta w ramach prywatnej działalności gospodarczej musi zostać rozliczona w zakresie podatkowym jako działalność wykonywana osobiście. Członek zarządu nie może zatem:

 • zastosować do wynagrodzenia 19% stawki podatkowej,
 • zastosować podwyższonych, rzeczywiście ponoszonych kosztów uzyskania przychodu, rozliczanych dokumentami potwierdzającymi ich poniesienie.

 

Dopuszczalne jest, by członek zarządu prowadził własną działalność gospodarczą i w jej ramach zawierał innego rodzaju umowy niż o zarządzanie ze spółką lub podmiotem, w których zarządzie działa. W efekcie w zakresie tego rodzaju przychodów popularnymi są umowy o:

 • usługi doradztwa merytorycznego (zgodnie z przedmiotem funkcjonowania firmy),
 • usługi consultingowe - finansowe,
 • usługi consultingu i zaplecza HR, PR, IT,
 • działania marketingowe i reklamowe,
 • przygotowywanie raportów i analiz oraz prospektów podjętych działań.

 

Działalność gospodarcza opodatkowana może być na PIT-36, PIT-36L (popularna w tym przypadku, ze względu na niższy podatek liniowy), PIT-28. Natomiast usługi, które zakwalifikowane zostaną jako zarządcze – rozliczyć należy jako działalność wykonywana osobiście. Podmiot zarządzany musi w takim przypadku rozliczyć się z tych przychodów na PIT-37 (a jeśli posiada również inne źródła opodatkowane według skali podatkowej – na PIT-36).

 

Świadczenia dodatkowe – diety, składniki majątku firmowego, programy motywacyjne

Podstawowym świadczeniem są diety wypłacane z tytułu pobytu na zebraniach zarządu. Diety takie podlegają zwolnieniu z podatku wyłącznie do wysokości ustalonej ustawą – 30 zł za dzień, a w przypadku delegacji zagranicznych – są one ustalane odrębnie dla każdego kraju delegacji. Diety wypłacane ponad tę wartość dolicza się do przychodu i wykazuje w ramach źródła, którego dotyczą (nie należy traktować ich jako innych źródeł przychodów, o ile wynikają z pełnienia roli członka zarządu na podstawie powołania czy umowy).

 

Świadczenia bez PIT (nie należy ujmować w deklaracji rocznej PIT)
Rodzaj Podróż krajowa Podróż zagraniczna

Diety

30 zł

Uzależniona od kraju docelowego (np. USA – 59 USD, Zjednoczone Emiraty Arabskie – 39 EUR, UK – 35 GPB); Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety.

Inne wydatki

Opłaty za bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe oraz inne niezbędne wydatki wiążące się bezpośrednio z odbywaniem podróży krajowej lub podróży zagranicznej.

Nocleg

Do 600 zł (dowód wydatku) lub ryczałt 45 zł

Uzależniony od kraju docelowego (np. USA – 200-350 USD, UK – 200 GPB, ZEA – 200 EUR) lub ryczałt – 25% diety

Dojazdy miejscowe

6 zł

Ryczałt – 1 dieta

Pobyt w szpitalu

Brak

25% diety, zwrot udokumentowanych niezbędnych kosztów leczenia za granicą.

Podróże

W wysokości udokumentowanej biletami lub fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu, wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami, z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje; możliwe jest korzystanie z prywatnego samochodu osobowego, motocykla – przysługuje wówczas zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu.

 

W przypadku ponoszenia wydatków związanych z delegacją – członek zarządu pozostaje zwolniony z podatku z tytułu zwrotu świadczeń, ale do wysokości ustalanych przepisami prawa. Przekroczenie limitów automatycznie generuje po stronie członka zarządu przychód.

Jeżeli członek zarządu posługuje się kartą kredytową spółki część świadczeń może opłacać w imieniu spółki i w związku z tym nie będą one doliczane do jego przychodu. Podobnie przychodu nie stanowi korzystanie z firmowego sprzętu (samochód, laptop, telefon) do celów służbowych.

 

Do przychodów zaliczyć należy natomiast użytek prywatny sprzętu służbowego. W szczególności wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

1) 250 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;

2) 400 zł miesięcznie - dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

 

W przypadku świadczeń motywacyjnych, jak opcje na udziały, czy też objęcia udziałów –przychód nie występuje. Natomiast członek zarządu zbywający posiadane udziały zobowiązany jest z tego tytułu rozliczyć przychód (na deklaracji PIT-38). Uzyskiwana dywidenda z tytułu posiadania udziałów lub inne prawa do zysku opodatkowane będą natomiast ryczałtowo po stronie spółki i nie wymagają ujęcia w rocznych deklaracjach podatkowych.

 

adw. Łukasz Wieszczeczyński
Kancelaria TWZ
Tabędzka – Wieszczeczyński – Zagierska

 • data utworzenia: 05-03-2018
 • data modyfikacji: 05-03-2018
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz