PIT-y roczne 2017

PIT/D ulgi budowlane

Załącznik PIT/D składają wyłącznie osoby, które rozliczają nabyte w latach ubiegłych ulgi budowlane.


Uwaga: PIT/D nie jest w żaden sposób związany z tzw. zwrotem VAT za materiały budowlane. Jeżeli chcesz zwrotu VAT za materiały budowlane - wypełnić należy druk VZM-1.


Druk PIT/D składa się jako załącznik, nie należy go zatem wysyłać samodzielnie, bez deklaracji podatkowej. Jeżeli podatnik pominął druk, należy skorygować deklarację PIT, wykazać w niej konieczność załączenia PIT/D oraz wysłać łącznie z poprawnie wypełnioną deklaracją podatkową.

Jeżeli podatnik nabył w latach wcześniejszych prawo do ulgi odsetkowej, a odliczenia rozpoczyna dopiero w roku obecnym, z załącznikiem składa również PIT-2k.

Załącznik PIT/D przeznaczony jest dla osób rozliczających się na PIT-37, PIT-36 i PIT-28. Małżonkowie rozliczający się wspólnie składają 1 załącznik, jeżeli rozliczają się osobno – to także złożą tylko jeden załącznik. Separacja wyłącza stosowanie tej zasady – wówczas każdy z małżonków składa osobno załącznik PIT/D. Natomiast zawarcie umowy rozdzielności majątkowej małżeńskiej nie pozwala rozliczać się łącznie, ale małżonkowie składają jeden PIT/D, w którym wskazują zasady rozliczania poszczególnych ulg u obydwojga małżonków.

PIT/D nie składa się łącznie z PIT-36L i PIT-16A. Rozliczający się w formie podatku liniowego lub w formie karty podatkowej nie mają możliwości korzystać z ulg budowlanych.

 

Deklaracja Pobierz Opis deklaracji
PIT/D (26) Informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym

 

Wyjątkiem jest sytuacja, w której między małżonkami nastąpiła separacja. W tym przypadku małżonkowie złożą dwa odrębne załączniki, nawet jeśli inwestycji dokonują wspólnie, czy też nieruchomość została nabyta z ich majątku małżeńskiego objętego wspólnością majątkową w trakcie trwania małżeństwa. Po rozwodzie małżonkowie składają niezależnie 2 załączniki.

Na PIT/D ująć należy wydatki z tytułu:

  • ulgi odsetkowej – zarówno z tytułu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonych podatnikowi w latach 2002-2006 na cele mieszkaniowe, jak również odsetek od kredytu (pożyczki) refinansującej taki kredyt lub każdy kolejny kredyt refinansujący taki wydatek - do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt mieszkaniowy zawartej przed dniem 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.,
  • na kontynuację systematycznego gromadzenia oszczędności wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową,
  • na spłatę kredytu (pożyczki) z lat 1992-1993 na cele mieszkaniowe, otrzymane z zakładu pracy,
  • ulgi remontowej, jeżeli wydatki te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodzie lub podatku za lata wcześniejsze.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 11-10-2016
  • data modyfikacji: 11-12-2017
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Autor: Stanisław (08-02-2017 16:32:01)
Temat: Błędy w programie
Po wpisaniu w deklaracji PIT?o 6-ciu odbiorców wydruk obejmuje tylko 4 pozycje!!
Dodaj swój komentarz