Aktualności podatkowe

13.09 Budżet a podatki

11 września 2007 r. we wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy budżetowej na rok 2008.

Deficyt budżetu państwa, zgodnie z projektem ustawy, w przyszłym roku ma wynieść nie więcej niż 28,16 mld zł. Jest to nieznaczne zmniejszenie w stosunku do 2007 r., które ma jednak spowodować utrzymanie kotwicy budżetowej poniżej poziomu 30 mld zł. Projekt ustawy budżetowej zakłada, że dochody budżetu państwa osiągną ok. 246,98 mld zł. Limit wydatków budżetu państwa wynosi 275,14 mld zł.

Minister finansów prognozuje, że w 2008 r. tempo wzrostu gospodarczego będzie wolniejsze niż w 2007 r. i wyniesie 5,5 proc. Mimo to średnie realne tempo wzrostu PKB w latach 2007-2008 wyniesie ok. 6 proc. i będzie wyższe niż potencjalne tempo wzrostu gospodarki.

Na poziom dochodów budżetu państwa w 2008 r. będą miały wpływ następujące czynniki:

  • wzrost PKB o 5,5 proc.;
  • wzrost spożycia o 5,1 proc.;
  • wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3 proc.;
  • wzrost zatrudnienia w gospodarce narodowej o 2 proc.;
  • realna dynamika wynagrodzeń w gospodarce narodowej - 3,6 proc.

Na prognozowane wielkości dochodów budżetu państw w 2008 r. istotny wpływ miał nie tylko rozwój gospodarczy, ale również planowane zmiany w systemie podatkowym. Do nich należą m.in.: dalsze obniżenie składki rentowej, waloryzacja kwot progów podatkowych, koszty uzyskania przychodu i tzw. kwoty wolnej od podatku PIT, podwyższenie kwoty ulgi podatkowej dla podatników posiadających dzieci, podwyższenie stawki podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe wynikające z konieczności spełnienia wymogów unijnych.

Struktura dochodów budżetu państwa przedstawia się następująco: 93 proc. dochody podatkowe, 7 proc. dochody niepodatkowe. Mają one łącznie wynieść 246,98 mld zł, czyli o 9,1 proc. nominalnie więcej niż w tym roku.

Minister finansów prognozuje, że dochody podatkowe w przyszłym roku wyniosą ponad 230,03 mld zł, czyli o 11,9 proc. nominalnie więcej niż w 2007 r. Relacja tych dochodów do PKB w 2007 r. wyniesie 17,8 proc., a w 2008 r. wzrośnie do poziomu 18,4 proc. Projekt ustawy budżetowej zakłada wzrost dochodów z podatku od towarów i usług nominalnie o 13,9 proc. do poziomu 111,7 mld zł. Dochody z akcyzy mają wzrosnąć nominalnie o 8,8 proc. i wyniosą 52,2 mld zł. Na zwiększenie dochodów wpłyną m.in. planowane podwyżki stawek akcyzy na wyroby tytoniowe o 23 proc., zwiększenie kwoty ulgi przysługującej od każdego litra biokomponentu dodanego do benzyny i oleju napędowego. Wzrosną także dochody z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych (o 15,5 proc. więcej niż w 2007 r. do poziomu 27,15 mld zł) i podatku dochodowego od osób fizycznych (o 8,5 proc. do poziomu 37,99 mld zł).

Od maja 2008 r. ma obowiązywać podatek tonażowy. Do budżetu może wpłynąć 400 tys. zł. Projekt budżetu zakłada natomiast zmniejszenie dochodów niepodatkowych, które mają osiągnąć 16,95 mld zł. Planowane przychody z prywatyzacji są szacowane na 2,3 mld zł, a dochody budżetowe z tytułu dywidend mają wynieść 2 mld zł.

W 2008 r. w stosunku do 2007 r. ponownie zostanie zwiększony udział gmin we wpływach z podatku PIT z 48,07 proc. do 48,34 proc. Jeżeli chodzi o podatek CIT resort finansów zaplanował zmniejszenie o 1,9 punktu procentowego udziału wielkości dochodów województw we wpływach z tego podatku. Wynika to z konieczności zmiany przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Konstytucyjny. Ustawowe ulgi w przewozach autobusowych nie będą finansowane z dochodów własnych województw.

W przyszłym roku udział wydatków budżetu państwa w PKB wyniesie 22 proc., co oznacza że nie uległ on zmianie w porównaniu do 2007 roku. Limit wydatków wynosi 275,14 mld zł i jest wyższy o 16,19 mld zł od zaplanowanego w ustawie budżetowej na 2007 r., co oznacza realny wzrost o 3,9 proc. W stosunku do 2007 r. zwiększą się realnie o 12,1 proc. wydatki prawnie zdeterminowane, które stanowią 70,6 proc. zaplanowanych wydatków. Wynika to m.in. ze wzrostu nakładów na obronę narodową, przywróceniem corocznej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych, zwiększeniem subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, zwiększeniem nakładów na programy wieloletnie, w tym modernizację służb mundurowych.

Na pozostałe wydatki zaplanowano 29,4 proc. środków przeznaczonych na 2008 r. W porównaniu do 2006 r. będzie ich realnie mniej o 11,7 proc. Obejmują one m.in. wynagrodzenia i wydatki rzeczowe w jednostkach budżetowych, dotacje dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz dotacje do podmiotów gospodarczych.

Źródło: KPRM

POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz