Oświadczenie o wyborze formy opodatkowania

Jeżeli rozpoczynasz działalność gospodarczą, wówczas oświadczenie o wyborze formy opodatkowania powinieneś złożyć przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (nie później niż przed uzyskaniem pierwszego przychodu z działalności). Jeżeli takiego oświadczenia nie złożysz, wówczas zastosowanie znajdą zasady ogólne.

Jeżeli kontynuujesz działalność gospodarczą, wówczas możesz zmienić zasady opodatkowania ze skutkiem od nowego roku podatkowego poprzez złożenie oświadczenia o wyborze formy opodatkowania do 20 stycznia tego nowego roku podatkowego. Jeżeli takiego oświadczenia nie złożysz, wówczas zastosowanie znajdą zasady stosowane przez Ciebie w poprzednim roku podatkowym (automatyczna kontynuacja).
Jednakże podatnicy podatku tonażowego dokonują wyboru zasad opodatkowania raz na kilka lat (nie mniej, niż na 5 lat). Jeżeli po upływie okresu opodatkowania podatkiem tonażowym nie złożą do 20 stycznia nowego roku oświadczenia o wyborze podatku tonażowego na następny okres ponad 5-cioletni albo o wyborze innych zasad opodatkowania, zastosowanie znajdzie podatek tonażowy przez okres 5 lat.

 

Forma Opis Bezpłatne
ręcznie
Płatne SMS 
drukujesz
Podanie Oświadczenie o wyborze form opodatkowania:
  • zasad ogólnych;
  • podatku liniowego;
  • ryczałtu ewidencjonowanego;
  • podatku tonażowego.
-  
PIT-16 Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16

Inne oświadczenia o wyborze zasad opodatkowania

W przypadku wyboru uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy oświadczenie w tym zakresie składa się również do 20 lutego. Jeżeli w poprzednim roku podatnik korzystał z tej formy wpłacania zaliczek, to raz wybrane zasady są kontynuowane w roku następnym, nie trzeba składać kolejnego oświadczenia. Jeżeli podatnik chciałby zrezygnować z uproszczonej formy wpłacania zaliczek - powinien złożyć w tym samym terminie, do 20 stycznia - oświadczenia o rezygnacji.

Każdego roku powinni jednak składać stosowne oświadczenia małżonkowie chcący, aby ich przychody (dochody) z najmu opodatkowane były tylko u jednego z nich - podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych albo ryczałtem ewidencjonowanym. Nie złożenie oświadczenia w terminie powoduje obowiązek rozliczenia przychodu (dochodu) przez oboje z małżonków. Oświadczenie to złożyć należy do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany przychód z najmu. Może to być zatem i grudzień, jeżeli pierwszy przychód z najmu otrzymano w listopadzie.