Podatkowe

  W celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na podstawie art. 14 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniam.

  Podobnie, jak w latach ubiegłych, również w 2003 r. dla wszystkich podatników podatku dochodowego - osób fizycznych - podstawową formą opodatkowania podatkiem dochodowym są zasady ogólne.

  Przepis art. 9a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm.) przewiduje możliwość wyboru innej formy opodatkowania tylko dla podatników osiągających przychody z dwóch źródeł, tj. pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 10 ust. 1 pkt 3) i najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze (...), z wyjątkiem najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 6).

  Zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy podatnicy osiągający przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 (pozarolnicza działalność gospodarcza), są opodatkowani na zasadach określonych w ustawie, chyba że we właściwym urzędzie skarbowym złożą w formie pisemnej wniosek lub oświadczenie o zastosowanie form opodatkowania określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym. Tak więc możliwość skorzystania z opodatkowania w formie ryczałtu dotyczy wyłącznie tych podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (a nie ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z późn. zm.). W tym miejscu konieczne jest zwrócenie uwagi, że od 1 stycznia 2003 r. na użytek ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych działalność gospodarczą zdefiniowano jako działalność w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem działalności, o której mowa w art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Art. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawiera katalog przychodów osiąganych z działalności wykonywanej osobiście, określonej w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy. Wśród nich są również przychody z tytułu osobiście wykonywanej działalności na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze.

  Analizując powyższe należy uznać, że na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wyboru jednej z form opodatkowania, tj. zasad ogólnych, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, bądź karty podatkowej, mogą dokonać jedynie ci podatnicy, którzy prowadzą, pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Skoro więc osoby wykonujące działalność osobiście na podstawie kontraktu menedżerskiego lub umów o podobnym charakterze nie wykonują pozarolniczęj działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie mogą skorzystać z możliwości wyboru innej formy opodatkowania i złożyć oświadczenia o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dochody tych osób podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach, tj. przy zastosowaniu skali podatkowej, jako przychody z działalności wykonywanej osobiście, określone w art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj