Rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Opodatkowanie małżeństwa

Małżeństwo a podatki

Zawarcie małżeństwa niesie swoje skutki w sferze majątkowej pomiędzy małżonkami. Ma swoje konsekwencje również w zakresie rozliczeń podatkowych i zasad opodatkowania zarówno podatkami dochodowymi, jak i innymi (np. od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych). Czy zatem, patrząc wyłącznie od strony podatkowej, warto zawrzeć małżeństwo?

Wspólne rozliczenie

Korzystne tylko w przypadku gdy

  • Jedno z małżonków nie zarabia w ogóle lub zarabia bardzo mało lub
  • Jedno z małżonków zarabia ponad 85.528 zł (kwota dochodu, czyli po odjęciu kosztów i ulg odliczanych od dochodu).

Podatek oblicza się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku ustalonego od połowy ich łącznych dochodów.

W konkubinacie jeden z małżonków mógłby wejść w drugi próg skali podatkowej (zarabiający stosunkowo dużo), a drugi nie skorzystać z całości lub części kwoty wolnej od podatku (zarabiający niewiele lub nie zarabiający w ogóle).

 

<< więcej o wspólnym rozliczaniu małżonków

 

Koszty autorskie, inne koszty uzyskania przychodów, zaliczki na podatek

Podatnik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo złożyć pracodawcy oświadczenie, że będzie rozliczał się wspólnie z małżonkiem, a za rok podatkowy przewidywane, określone w oświadczeniu:

  • dochody podatnika nie przekroczą górnej granicy pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej - zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i są dodatkowo pomniejszane za każdy miesiąc o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej;
  • dochody podatnika przekroczą górną granicę pierwszego przedziału skali, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej lub dochody małżonka mieszczą się w niższym przedziale skali, zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wynoszą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Wspólne rozliczenie nie wpłynie na ograniczenie 50% kosztów uzyskania przychodów powyżej wartości 42764 zł oraz na preferencje w rozliczaniu kosztów ryczałtowych 20% lub ryczałtu kosztów miesięcznego i rocznego.

 

<< koszty uzyskania przychodów - aktualne kwoty

 

Najem współwłasności małżeńskiej

Możliwe jest ustalenie rozliczenia całego przychodu z najmu u jednego z małżonków lub odpowiednio w proporcjach do współwłasności. W majątkowym ustroju współwłasności ustawowej uznaje się, że udziały są równe.

 

<< więcej o opodatkowaniu najmu

 

Darowizna na rzecz małżonka

O ile chodzi o łożenie na wspólne gospodarstwo – nie stanowi przedmiotu zainteresowania prawa podatkowego. Jeżeli natomiast jest ona darowizną do majątku odrębnego małżonki – jej zgłoszenie na druku SD-Z(2) w terminie 6 miesięcy oraz – w przypadku darowizny pieniężnej - udokumentowanie jej przekazania przelewem bankowym pozwala pozostać zwolnionym z opodatkowania.

 

<< więcej o opodatkowaniu darowizn

 

Spadek między małżonkami

W przypadku złożenia deklaracji SD-Z2 w terminie 6 miesięcy pozostanie on zwolniony z opodatkowania niezależnie od wartości spadku.

 

<< więcej o opodatkowaniu spadków

 

Pożyczka na rzecz małżonka

Możliwe jest zwolnienie pożyczki między małżonkami z opodatkowania pod warunkiem udokumentowania jej przekazania dowodem przelewu oraz złożenia deklaracji podatkowej.

 

<< więcej o opodatkowaniu pożyczek

 

Amortyzacja majątku małżonków

Możliwe jest wprowadzenie do działalności gospodarczej jako środka trwałego składnika majątku stanowiącego majątek wspólny. Możliwe jest również zaliczanie do kosztów majątku wspólnego nabytego przed dniem założenia działalności.

 

<< więcej o armotyzacji środków trwałych
w działalości gospodarczej

 

Osoba współpracująca

Koszty pracy małżonka w działalności gospodarczej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Składki ZUS opłacane za taką osobę są już uznawane za koszty podatkowe. Osoba współpracująca, nawet bezumownie musi być ubezpieczona w ZUS.

 

Rozwód lub umowa majątkowa małżeńska

Kwoty otrzymywane po rozwodzie pozostają zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym jako podział majątku wspólnego. Nie podlegają opodatkowaniu przychody z tytułu podziału wspólnego majątku małżonków w wyniku ustania lub ograniczenia małżeńskiej wspólności majątkowej oraz przychody z tytułu wyrównania dorobków po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonków lub śmierci jednego z nich.

Alimenty otrzymane na podstawie wyroku sądu lub ugody sądowej wolne są od podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 700 zł. Alimenty umowne nie podlegają pod to zwolnienie – uznać je należy wówczas za darowiznę miedzy osobami obcymi – do wartości 4902 zł (w przeciągu 5 lat) podlegają zwolnieniu z opodatkowania, ponad tę wartość – są opodatkowane.

 

Podmioty powiązane

Małżonków traktuje się jako podmioty powiązane, w związku z czym, szczególnie w relacjach biznesowych, transakcje między nimi zawierane, muszą być rozliczane na warunkach rynkowych. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko, że organ podatkowy, w czasie kontroli wezwie do ustalenia ceny warunków w wartościach rynkowych.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 20-01-2007
  • data modyfikacji: 07-01-2016


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj