Wskaźniki

 

ZUS

Ograniczenia składek ZUS - limity wymiaru

Składki na ubezpieczenie
Emerytalne i rentowe Chorobowe
Okres Limit roczny Okres Limit miesięczny
2017 127.890,00 zł I-XII 2017 10.657,50 zł
2018 133.290,00 zł I-XII 2018 11.107,50 zł

 

Co dalej ze zniesieniem limitu ograniczenia podstawy wymiaru składek ZUS?

Czy od 1 stycznia 2019 roku osoby najlepiej zarabiające będą płaciły składki ZUS od całości swoich dochodów, nawet po przekroczeniu trzydziestokrotności prognozowanego wynagrodzenia? Czy coś zmieni się po skierowaniu przez Prezydenta tej ustawy do Trybunału Konstytucyjnego?

Ograniczenie dobrowolnego chorobowego dotyczy m.in. prowadzących działalność gospodarczą, osób z nimi współpracujących czy zleceniobiorców.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz.887, z późn. zm.):
"Art. 19. 1. Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób, o których mowa w art. 6, 7 i 10, w danym roku kalendarzowym nie może być wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy, określonego w ustawie budżetowej, ustawie o prowizorium budżetowym lub ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone - z zastrzeżeniem ust. 2 i 9.

Art. 20.  2. Przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe oraz ubezpieczenie wypadkowe nie stosuje się ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1.

Art. 20. 3. i 4. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ogłasza kwotę 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, w formie komunikatu, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.


Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2016 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia z dnia 21 grudnia 2015 r. (M.P. z 2015 r. poz. 1292)

 


Komentarze

Autor: Kasia (14-04-2016 14:46:02)
Temat: Kwota brutto
Wszystkie obliczenia wykonuje się na kwotach brutto
Autor: Barbara Szlefarska (08-02-2016 09:32:00)
Temat: ograniczenie składek na ubezpieczenie emerytalne
czy ktoś mógłby wreszcie dodac czy kwota podlegająca ograniczeniu jest kwotą netto czy brutto???? nigdzie nie mogę znaleźć żadnej wzmianki
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz