Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

Pomoc eksperta

System podatkowy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Odsetki od wypłaty emerytury w zaniżonej wartości przychodem emeryta - 2011.07.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB2/415-196/11-2/AK

Należne odsetki z tytułu pobierania emerytury w zaniżonej wysokości nie korzystają ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3b oraz art. 21 ust. 1 pkt 95 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji wypłata odsetek stanowi przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

 

Prawo podatnika do zwrotu różnicy podatkowej w ciągu 60 dni - 2011.05.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP2/443-14/11-2/BM

Zgodnie z art. 87 ust. 1 i ust. 2 ustawy, podatnikowi przysługuje prawo do zwrotu na rachunek bankowy w terminie 60 dni różnicy między kwotą podatku naliczonego a łączną wartością podatku należnego ze znakiem (-), wynikającej z deklaracji podatkowej za dany okres, w którym rozliczono przedmiotowe faktury korygujące. Należy również zaznaczyć, iż jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, to zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

 

Odsetki od pożyczki spółce a przychód - 2011.01.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-980/10-2/EC

Odsetki z tytułu pożyczek udzielonych przez podatnika spółce nie będą dla podatnika przychodem, tytułem nieodpłatnego świadczenia w części odpowiadającej udziałowi podatnika w zysku spółki. Nie będzie można mówić zatem o uzyskaniu przez tego wspólnika przychodu "z tytułu otrzymanych nieodpłatnych świadczeń", bowiem spółka nie jest podatnikiem podatku dochodowego, a wspólnik - w sensie podatkowym - "świadczył usługę samemu sobie’’.

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Zaokrąglenia od 1 stycznia 2006r. - 2005.10.07

SP1/694/8012-132/2334/05/AA

Od 1 stycznia 2006r. podstawy opodatkowania, kwoty podatków, odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, oprocentowanie nadpłat oraz wynagrodzenia przysługujące płatnikom lub inkasentom zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. Zaokrąglania podstaw opodatkowania i kwot podatków nie stosuje się do opłaty skarbowej oraz opłat, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj