Wskaźniki

 

Odprawy pieniężne w 2016 i 2017 roku

Odprawy pieniężne w przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

Staż pracy pracownika Wysokość odprawy pieniężnej

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata*

1 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat*

2 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat*

3 - miesięczne wynagrodzenie

 

* Ustalając okres zatrudnienia pracownika należy wziąć pod uwagę art. 36 § 1(1) Kodeksu pracy mówiący, że jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Co więcej przy ustalaniu okresu zatrudnienia zastosowanie mają również zasady obowiązujące przy obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Uwaga!

Wypłata odprawy nie wynika bezpośrednio z przepisów prawa i nie każdy ma możliwość ją uzyskać. Odprawa wynikać może:

 • z umowy o pracę – zawartej z określonym pracowników, ewentualnie – z regulaminu wynagradzania, zakładowych lub ponadzakładowych przepisów prawa pracy,
 • z zasad rozwiązywania umów o pracę w ramach zwolnień grupowych . Te stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:
  •  10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,
  •  10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,
  •  30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

Odprawy pośmiertne 2017 i 2018 roku

W przypadku śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania po jego rozwiązaniu zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, rodzinie zmarłego przysługuje od pracodawcy odprawa pośmiertna. Wysokość odprawy uzależniona jest od okresu zatrudnienia zmarłego pracownika.

 

Staż pracy pracownika Wysokość odprawy pośmiertnej

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 10 lat*

1 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 10 do 15 lat*

3 - miesięczne wynagrodzenie

jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 15 lat*

6 - miesięczne wynagrodzenie

 

Odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż odprawa pośmiertna przysługująca pracownikowi. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.
 

* Ustalając okres zatrudnienia pracownika należy wziąć pod uwagę art. 36 § 1(1) Kodeksu pracy mówiący, że jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nie określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia.

Odprawy emerytalne 2017 i 2018 roku

Pracownik, który spełnił warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, ma prawo do uzyskania odprawy pieniężnej. Jej wysokość wskazuje poniższa tabela

 

Warunek otrzymania odprawy emerytalnej Wysokość odprawy emerytalnej

ustanie stosunku pracy pracownika w związku z przejściem na rentę lub emeryturę

1- miesięczne wynagrodzenie*

 

* Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa.

Podstawa prawna

 • Ustawa z 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.),
 • art. 93 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)
 • art. 92(1) § 1 oraz § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)

 


Komentarze

Autor: d.r (26-04-2017 11:50:06)
Temat: odprawy emerytalne
4 osobowa firma -sklep prywatny czy należy się odprawa emerytalna wszystkie warunki spełnione
Dodaj swój komentarz