Podatki w praktyce

Czynności cywilne PCC

PCC a odpłatne użytkowanie

Rzecz można obciążyć prawem do jej używania i do pobierania jej pożytków (użytkowanie). Jeżeli natomiast użytkowanie obejmuje pieniądze lub inne rzeczy oznaczone tylko co do gatunku (czyli nieskonkretyzowane co do określonej rzeczy), użytkownik staje się z chwilą wydania mu tych przedmiotów ich właścicielem. Po wygaśnięciu użytkowania obowiązany jest do zwrotu według przepisów o zwrocie pożyczki (użytkowanie nieprawidłowe).  

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobiera się z tytułu ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego. Użytkowanie nieodpłatne nie podlega podatkowi, nawet jeśli po stronie użytkownika powstanie z tego tytułu tzw. przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń na jego rzecz.

Obowiązek podatkowy ciąży przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego na użytkowniku. Oddający rzecz lub prawo w użytkowanie nie jest obciążony podatkiem od czynności cywilnoprawnych, niemniej jeżeli użytkowanie jest odpłatne musi rozważyć możliwość rozliczenia przychodu z tego tytułu.

Podstawą opodatkowania przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego jest wartość świadczeń użytkownika za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą zawarcia umowy. Nie ma znaczenia moment płatności za poszczególne okresy użytkowania rzeczy lub prawa. Podatek płatny jest w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeżeli z treści umowy użytkowania wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jednak, za zgodą podatnika, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną wartość wszystkich świadczeń za okres trwania czynności.

W przypadku zawarcia umów, na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem podatnika: 

  • wartość świadczeń za lat 10 albo 
  • wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy. 

W przypadku zmiany umów, podstawę opodatkowania stanowi: 

  • przy przedłużeniu okresu, na jaki zawarto umowę - wartość świadczeń ustalona według zasad przewidzianych powyżej;
  • przy podwyższeniu wartości świadczeń - różnica wartości świadczeń według zasad przewidzianych powyżej.

Podatek wynosi od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności - 1 %.

Stawka podatku wynosi jednak 20 %, jeżeli przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy ustanowienia użytkowania nieprawidłowego albo zmiany umowy, a należny podatek od tych czynności nie został zapłacony. Zatem powołanie się na zawarcie umowy użytkowania (ale zwykłego, a nie nieprawidłowego) nie może spowodować podwyższenia stawki podatku i sankcji w tej postaci z tego tytułu.

 

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 02-12-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz