Odpłatna służebność

Opodatkowaniu PCC podlega odpłatne ustanowienie służebności.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz właściciela innej nieruchomości (nieruchomości władnącej) prawem, którego treść polega bądź na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony w możności dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź też na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno wykonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władnącej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonywaniu własności (służebność gruntowa).
Nieruchomość można obciążyć na rzecz oznaczonej osoby fizycznej prawem, którego treść odpowiada treści służebności gruntowej (służebność osobista).

Podstawę opodatkowania przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego użytkowania, stanowi wartość świadczeń osoby, na rzecz której służebność ustanowiono, za okres, na jaki prawo to zostało ustanowione.

Jeżeli z treści czynności cywilnoprawnych wynika prawo żądania świadczeń, które nie mogą być oznaczone pod względem wielkości w chwili zawierania umowy, podstawę opodatkowania ustala się w miarę wykonywania świadczeń. Organ podatkowy może jednak, za zgodą stron, przyjąć do podstawy opodatkowania prawdopodobną sumę wszystkich świadczeń za okres trwania czynności

W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, podstawę opodatkowania może stanowić zgodnie z oświadczeniem (wyborem) podatnika:

  • wartość świadczeń za lat 10 albo
  • wartość świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy.

W przypadku zmiany umowy podstawę opodatkowania stanowi:

  • przy przedłużeniu okresu, na jaki zawarto umowę - wartość świadczeń ustalona według zasad opisanych wyżej;
  • przy podwyższeniu wartości świadczeń - różnica wartości świadczeń według zasad opisanych wyżej.

Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej (zawarcia umowy), chyba że dokonano wyboru ustalenia podstawy opodatkowania według wartości świadczeń należnych w miarę wykonywania umowy - wtedy odpowiednio z chwilą spełnienia świadczenia.

Obowiązek podatkowy ciąży na nabywającym prawo służebności.

Stawka podatku

Stawki PCC od odpłatnego ustanowienia służebności wynosi 1 %.