Interpretacje podatkowe 2017

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej:

ORD-IN i ORD-IN/A

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej:

ORD-OG i ORD-OG/A

PIT-y roczne w interpretacjach

Odliczenie straty w PIT

Dochód wykazany w rocznym zeznaniu podatkowym podlega obniżeniu o wartość straty wykazanej przez podatnika we wcześniejszych deklaracjach podatkowych. Nie wszystkie zasady są jednak na tyle jasne, by odliczenie strat nie budziło żadnych kontrowersji. 

Zasada ogólna mówi, że o wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, można obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% kwoty tej straty.

Przede wszystkim aby odliczyć stratę za ubiegły rok od dochodu w roku następnym lub w latach przyszłych, należy najpierw złożyć zeznanie roczne, w którym strata ta zostanie wykazana (Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 lipca 2002 r., sygn. akt I SA/Łd 1362/2000). Dodajmy, że nie ma przeciwwskazań, by stratę wykazać jako korektę zeznania podatkowego za dany rok.

Kwota straty musi natomiast pochodzić z tytułu działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznej, przy czym nie może pochodzić z działalności zwolnionej. W rozliczeniu rocznym nie uwzględnia się bowiem przychodów oraz kosztów ich uzyskania ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku.

Zatem osiągnięty dochód nie podlega opodatkowaniu, a poniesiona strata na działalności statutowej nie może obniżać dochodów wolnych od podatku, a także dochodów z działalności opodatkowanej osiągniętych w następnych latach podatkowych. W sytuacji, gdy strata zostanie poniesiona na działalności, z której dochody nie są zwolnione z podatku, rozliczenie straty jest możliwe (Izba Skarbowa w Łodzi, II-2/4218-0019/07/Int, 2007-09-06).

Wreszcie rozliczenie straty możliwe jest w ramach źródła przychodów. A zatem strata z działalności gospodarczej, jak również koszty w ramach tej działalności ponoszone, nie mogą być odliczane w ramach innego źródła, np. w ramach najmu prywatnego.

Dodajmy, że rozliczenie ma zastosowania do strat:

• strat z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów i innych rzeczy, jeżeli odpłatne zbycie na następuje w ramach działalności gospodarczej,

• ze źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego.

Nie ma natomiast przeszkód, aby podatnik w danym roku podatkowym w ramach tego samego źródła przychodów (w ramach którego stratę można odliczać) uzyskał i stratę, i dochód. W takim wypadku strata ulega potrąceniu z dochodem już w danym roku podatkowym i w efekcie tego do zeznania rocznego wpisujemy mniejszy dochód (dochód pomniejszony o stratę) czy też nawet stratę (gdy strata z jednej transakcji była wyższa, niż dochód z innej).

Takie skompensowanie dochodu i straty nie stanowi odliczenia straty, ale jest realizowane po prostu przez wpisanie odpowiedniej kwoty łącznej jako dochód (ewentualnie stratę) w zeznaniu rocznym. Dotyczy to takich sytuacji, jak prowadzenie działalności gospodarczej indywidualnie i w spółce cywilnej, w ramach tych samych zasad opodatkowania (Urząd Skarbowy Łódź-Śródmieście, 23 stycznia 2006r., I-1/413/60/4/2006/ZL). Podatnik który zlikwidował działalność, w której wykazał stratę a później rozpoczął nową działalność może odliczyć od dochodu z tej działalności poprzednio wykazaną stratę ze zlikwidowanej działalności (Urząd Skarbowy w Kartuzach, 31 października 2005r., DF/415-48/05/JM).

Firmy, które nie chcą czekać z odliczeniem straty na koniec roku, mogą rozliczyć ja w trakcie roku podatkowego. Wynika tak z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie z 17 czerwca 2008 r. (nr IP-PB3-423-598/08/MŚ). Możliwe jest więc ujmowanie straty zarówno w zeznaniu rocznym, jak i zaliczkowo, w trakcie roku. W przypadku, gdy podatnik pomimo dokonywania odliczania części straty z lat ubiegłych w trakcie roku podatkowego z dochodu bieżącego (zaliczkowo), w ostatecznym rozliczeniu za ten rok podatkowy nie osiągnął dochodu, lecz stratę, w związku z czym nie będzie mógł skorzystać z odliczenia, nie traci kwoty straty, którą „zaliczkowo” odliczył. Kwota straty, która ostatecznie nie została uwzględniona w zeznaniu rocznym może być odliczona w kolejnych latach podatkowych (Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, 5 maja 2004 r. nr PUS.I/423/47/2004).

Wspólne zeznanie małżonków pozwala na rozliczanie straty. Od dochodu małżonka ze stosunku pracy nie może zostać jednak odliczona strata drugiego małżonka z innego źródła dochodów, np. działalności gospodarczej, w składanym wspólne zeznaniu rocznym (Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany, 31 sierpnia 2006r., 1432/IPdg2/415/428/106/98/2006). Nie jest także możliwe skompensowanie dochodu jednego z małżonka ze stratą drugiego z tego samego źródła dochodów w składanym wspólnie zeznaniu. Stratę może bowiem rozliczyć tylko podatnik, który ją poniósł (Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki, 24 czerwca 2006r., PD I 415/1/62/06).

Gdy w danym roku podatnik i/lub jego małżonek osiągnął dochód z danego źródła, od którego będzie odliczał stratę z lat ubiegłych, to wspólne rozliczenie jest jak najbardziej możliwe. W takim przypadku podatek należy obliczyć od łącznych dochodów małżonków, które zostały pomniejszone o straty z lat ubiegłych przez każdego z tych małżonków z osobna, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 października 1998 r. (sygn. akt I SA/Lu 961/97).

Ciekawie rozliczana jest strata ze źródła – kapitały pieniężne. Uznać należy, że jeżeli podatnik osiągnie przychód z inwestycji w fundusze kapitałowe, to osiągniętego dochodu nie będzie mógł pomniejszyć o żadną stratę, nawet poniesioną w związku z uczestnictwem w innym funduszu kapitałowym (Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta, 24 maja 2007r., PD/415-28/2007). Opodatkowanie dochodu z funduszy kapitałowych wygląda bowiem z ten sposób, że każda transakcja rozliczana jest osobno. Jeżeli umarzając jednostki uczestnictwa podatnik poniesie stratę, to płatnik nie będzie miał z czego pobrać podatku. Jeżeli natomiast umarzając jednostkę innego funduszu podatnik osiągnie dochód, to płatnik pobierze od niego zryczałtowany podatek 19%, nie uwzględniając przy tym żadnych strat (Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów, 14 września 2007r., 1433/GF/415-58/07/KB).

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie aby od pozostałych dochodów z kapitałów pieniężnych odliczać straty z innych kapitałów, np. od dochodu z dywidendy odliczyć stratę ze zbycia akcji, nawet jeżeli strata została poniesiona z inwestycji za granicą (Urząd Skarbowy Warszawa-Bielany, 25 lipca 2007r., 1432/IIDG/415-13/07). Przepisy nie zabraniają także, aby od tych dochodów odliczyć stratę poniesioną z tytułu uczestnictwa w funduszach kapitałowych. Zdaniem PIT.pl straty tej nie można odliczyć od dochodu z tytułu uczestnictwa w innym funduszu kapitałowym, ale można odliczyć od dochodu z pozostałych kapitałów pieniężnych. Interpretacje urzędów skarbowych odmawiające takiego prawa należy więc uznać za błędne (Urząd Skarbowy Poznań-Wilda, 30 marca 2006r., DD-G-415/3/06; Urząd Skarbowy w Sandomierzu, 6 kwietnia 2005r., PF.415/2/05; Urząd Skarbowy Wrocław-Krzyki, 11 lipca 2005r., PD II 415/1/65/05).

Prawo do odliczenia straty przysługuje także spadkobiercy kontynuującemu działalność gospodarczą spadkodawcy. Strata jest bowiem prawem majątkowym, które przechodzi na spadkobiercę (Urząd Skarbowy we Wrześni, 29 marca 2007r., ZD/415-2/07).

Straty nie mogą natomiast odliczyć podatnicy opodatkowani, kartą podatkową lub podatkiem tonażowym, z prostej przyczyny – nie generują żadnych strat. Z odliczenia straty może natomiast skorzystać podatnik opodatkowany podatkiem liniowym 19% (Urząd Skarbowy w Wałbrzychu, 12 stycznia 2007r., PDI/415/1/215/2007; Urząd Skarbowy w Mińsku Mazowieckim, 19 października 2007r., 1412/PD/415-34/06), oraz podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W tym przypadku obniża się przychód, a nie dochód uzyskany w ramach źródła przychodów.

Dokonując rozliczenia straty podatnicy powinni także pamiętać, że w jednym roku podatkowym mogą odliczyć maksymalnie 50% straty. Oznacza to, że najkrótszy okres, w którym można rozliczyć stratę, to dwa lata podatkowe. Najdłuższy okres, w którym można rozliczyć stratę to natomiast 5 lat podatkowych. Po tym okresie strata do odliczenia przepada.


Interpretacje PIT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądu oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.
 

 


Komentarze

Autor: Marzena (24-07-2015 00:03:07)
Temat: Rozliczenie straty osoby fizycznej prowadzocęj działalnośc gospodarczą
Jeśli prowadzę działalność gospodarczą w której wykazuję stratę, mam przychód z tytułu umowy o pracę i rozliczam sie razem z mężem to: 1. Mam prawo do rozliczenia straty...pokaż całą treść
Jeśli prowadzę działalność gospodarczą w której wykazuję stratę, mam przychód z tytułu umowy o pracę i rozliczam sie razem z mężem to: 1. Mam prawo do rozliczenia straty tylko w oparciu o moje dochody? 2. Mam prawo do odliczenia straty max 50%?zwiń
Autor: Robert (01-05-2014 21:48:15)
Temat: odliczenie strat z lat ubiegłych
Zgadzam się z kolegą Markiem. Jest to kolejny przykład traktowania obywateli nie uczciwie przez Państwo. Ale odpowiedź jest prosta gdy masz stratę, państwo nie dostanie od ciebie...pokaż całą treść
Zgadzam się z kolegą Markiem. Jest to kolejny przykład traktowania obywateli nie uczciwie przez Państwo. Ale odpowiedź jest prosta gdy masz stratę, państwo nie dostanie od ciebie podatku a w swojej łaskawości pozwoliło ci odpisać tą stratę jeśli w przyszłości zarobisz na akcjach. Ale cwany księgowy wymyślił, że przecież może zarobisz tylko w pierwszym roku a w kolejnych już nie, ponieważ zrezygnujesz z inwestycji na giełdzie.zwiń
Autor: Robert (27-04-2014 17:36:44)
Temat: A czy można odpisać straty z oparacji Forex ( giełda pieniężna ) od zysków na giełdzie kcji ?
A czy można odpisać straty z oparacji Forex ( giełda pieniężna ) od zysków na giełdzie kcji ?...pokaż całą treść
A czy można odpisać straty z oparacji Forex ( giełda pieniężna ) od zysków na giełdzie kcji ? zwiń
Autor: Marek (14-04-2014 14:33:54)
Temat: odliczenie strat z lat ubiegłych
Dlaczego nie mogę odliczyć strat z ubiegłych lat z działalności inwestycyjnej w tym roku podatkowym w pełnej wielkości a tylko połowę kwoty dochodu z tego roku? Czy...pokaż całą treść
Dlaczego nie mogę odliczyć strat z ubiegłych lat z działalności inwestycyjnej w tym roku podatkowym w pełnej wielkości a tylko połowę kwoty dochodu z tego roku? Czy to zgodne z prawem, Konstytucją? Skoro ostatnio miałem stratę to logiczne , że teraz ją odliczam. Nie rozumiem tego...zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj