www.gazetapodatkowa.pl - podatki, rachunkowość, prawo pracy, składki, zasiłki, emerytury, księgowość

O czym należy pamiętać, aby skorzystać z rocznego urlopu z tytułu macierzyństwa?

Półroczny urlop rodzicielski stał się faktem. Razem z pozostałymi urlopami z tytułu macierzyństwa, tj. podstawowym i dodatkowym urlopem macierzyńskim lub odpowiednio na warunkach urlopu macierzyńskiego, rodzice będą mogli spędzić ze swoimi nowo narodzonymi lub przyjętymi na wychowanie dziećmi co najmniej rok, korzystając w tym czasie z zasiłku macierzyńskiego. Co najmniej, bo przy porodzie mnogim lub przyjęciu na wychowanie jednocześnie więcej niż jednego dziecka, z uwagi na dłuższy w takiej okoliczności podstawowy i dodatkowy urlop macierzyński (na warunkach macierzyńskiego), okres ten będzie jeszcze dłuższy.

Wprowadzająca urlop rodzicielski ustawa z dnia 28 maja 2013 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, zwana dalej ustawą nowelizującą, wchodzi w życie dziś, tj. 17 czerwca 2013 r. Z prawa do tego urlopu i/lub zasiłku za okres tego urlopu będą zatem mogli skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci urodzonych lub przyjętych na wychowanie począwszy od tego dnia, ale nie tylko. Przewidziany on został także dla ubezpieczonych:

  • korzystających w dniu 17 czerwca 2013 r. z podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego (na warunkach urlopu macierzyńskiego),
  • którzy zakończyli korzystanie z wymienionych urlopów przed 17 czerwca 2013 r., ale ich dzieci urodziły się lub zostały przyjęte na wychowanie po 31 grudnia 2012 r.

Jedną z podstawowych zasad jest, aby poszczególne urlopy, tj. podstawowy, dodatkowy (wydłużony za sprawą ustawy nowelizującej) i rodzicielski następowały bezpośrednio jeden po drugim, bez dnia przerwy. Dodatkowy urlop macierzyński (na warunkach urlopu macierzyńskiego) oraz urlop rodzicielski przyznawane są na wniosek ubezpieczonego, złożony w odpowiednim terminie, nie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu (przypomnijmy, iż przed zmianą przepisów termin ten wynosił 7 dni), przy czym nie później niż w ostatnim dniu korzystania z wcześniejszego urlopu. Opóźnienie skutkuje powstaniem przerwy, a tym samym odmową udzielenia danego urlopu oraz przyznania zasiłku macierzyńskiego.

Najmniej czasu na podjęcie decyzji w sprawie wystąpienia o dłuższy urlop z tytułu macierzyństwa mają osoby, którym właśnie kończy się (lub skończył) okres przyznanych wcześniej urlopów (patrz tabela). Przykładowo osoba, która dodatkowy urlop macierzyński w dotychczasowym wymiarze ma przyznany do dnia 17 czerwca 2013 r., stosowny wniosek (o część uzupełniającą do nowego wymiaru tego urlopu) musi złożyć w dniu 17 czerwca br.

Docelowo o pełny okres należnych począwszy od 17 czerwca 2013 r. urlopów będzie można wystąpić od razu, nie później niż 14 dni po porodzie lub przyjęciu dziecka (dzieci) na wychowanie, co uwolni zainteresowanych od pilnowania terminu wystąpienia o kolejny urlop.

Terminy występowania o dodatkowy (wydłużony) urlop macierzyński* i urlop rodzicielski

Rodzaj urlopu, z jakiego korzysta(ł) ubezpieczony

Data zakończenia
danego urlopu

Termin złożenia wniosku

Podstawowy
urlop
macierzyński*

w okresie
od 24 do
30 czerwca 2013 r.

o dodatkowy urlop macierzyński*

co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, chyba że pracownik złożył wniosek o taki urlop przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

Dodatkowy
urlop
macierzyński*

po
16 czerwca 2013 r.

o część uzupełniającą dodatkowy urlop w wydłużonym (ustawą nowelizującą) wymiarze

nie później niż do dnia zakończenia

udzielonego wcześniej urlopu

o urlop rodzicielski

nie później niż do dnia zakończenia uzupełniającej części dodatkowego urlopu macierzyńskiego*

Podstawowy
i dodatkowy urlop macierzyński*
na dziecko (dzieci) urodzone** po dniu 31 grudnia 2012 r.

przed
17 czerwca 2013 r.

o dodatkowy urlop macierzyński*
w wydłużonym (ustawą nowelizującą) wymiarze***

nie później niż w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 24 czerwca 2013 r.

o urlop rodzicielski

nie później niż do dnia zakończenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wydłużonym wymiarze

* odpowiednio na warunkach urlopu macierzyńskiego
**  odpowiednio przyjęte na wychowanie
***  udzielany jest on nie później niż w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli najpóźniej 1 lipca 2013 r.


autor: Bożena Dziuba
Gazeta Podatkowa nr 48 (985) z dnia 2013-06-17

Układy zbiorowe i regulaminy stosowane w zakładach pracy. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl