PITy roczne 2007

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2007r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

NIP-1 / NIP-3

Numer NIP to numer identyfikujący podmioty będące na terenie Polski podatnikami, płatnikami podatków oraz płatnikami składek ZUS. NIP to również symbol formularzy, przy pomocy których podatnicy zgłaszają się do ewidencji podatników.

W zasadzie w chwili składania zeznania rocznego prawie każdy powinien już mieć NIP. Jeżeli jednak nie ma NIP, a składa zeznanie roczne PIT (np. mąż nie zarabiajacy, rozliczający się wspólnie z zarabiającą żoną), składa zgłoszenie NIP wraz z zeznaniem rocznym PIT. Jeżeli zgłoszenie takie zostało złożone wcześniej, ale NIP nie został nadany, miejsca na numer NIP należy w PIT rocznym pozostawić puste.

Zgłoszenia NIP dokonujemy raz w życiu. W razie zmiany danych dokonujemy jedynie aktualizacji danych, numer pozostaje ten sam. Podatnicy PIT składają formularze NIP w urzędzie skarbowym właściwym dla celów podatku dochodowego. 

Zarówno dla zgłoszeń identyfikacyjnych, jak i dla zgłoszeń aktualizacyjnych, stosujemy te same formularze, zaznaczając jedynie rodzaj zgłoszenia w odpowiedniej rubryce.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą dołączają do zgłoszenia identyfikacyjnego uwierzytelnione lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających informacje objęte zgłoszeniem, w szczególności: odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, umowy spółki, dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z lokalu lub nieruchomości, w których znajduje się siedziba, zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (chyba że składają zgłoszenie w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców). Upoważniony pracownik przyjmujący zgłoszenie poświadcza zgodność przedstawionych odpisów tych dokumentów lub w uzasadnionych przypadkach może sporządzić taki odpis, oryginały zaś zwraca zgłaszającemu za pokwitowaniem na odpisach. Takie same dokumenty będą wymagane w odniesieniu do zgłoszenia zmian.

Zarówno zgłoszenie identyfikacyjne (wniosek o nadanie NIP), jak i zgłoszenie aktualizacyjne (zmiana danych) następuje na urzędowych formularzach. Każdy formularz przeznaczony jest dla określonej grupy podmiotów zobowiązanych:

Formularz Kto z niego korzysta Bezpłatne
ręcznie
Płatne SMS
drukujesz
NIP-1 osoby fizyczne prowadzące dzialalność gospodarczą indywidualnie
NIP-3 pozostałe osoby fizyczne (czyli nie prowadzące działalności gospodarczej w ogóle oraz prowadzące ją w spółkach nie posiadających osobowości prawnej, np. w spółce cywilnej)
NIP-B informacja o rachunkach bankowych (tylko do NIP-1)
NIP-C informacja o miejscach prowadzenia działalności (tylko do NIP-1)

Jak wypelnić zgłoszenie aktualizacyjne NIP-1, NIP-3 (zgłoszenie zmiany danych)

Dane objęte zgłoszeniem identyfikacyjnym są przechowywane w ewidencji podatników. Jeżeli którakolwiek informacja stanie się nieaktualna, należy dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego - i przesłać do urzędu dane aktualne. Stanie sie tak np. przy zmianie miejsca zamieszkania, zmianie nazwiska, dowodu osobistego. Podatnik PIT ma obowiązek zgłosić zmianę danych w terminie 30 dni od daty zmiany.

Niektórzy podatnicy mogą być zobowiązani do zgłoszenia zmian NIP w terminie krótszym ze względu na inne podatki, np. podatnicy VAT w terminie 14 dni.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, dla których płatnikiem jest organ emerytalny lub rentowy (np. ZUS, KRUS), mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem tego płatnika (za pośrednictwem np. ZUS czy KRUS). Mogą również sami złożyć formularz w urzędzie skarbowym. Płatnik jest obowiązany przekazać zgłoszenie naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

Pracownicy, zleceniobiorcy, twórcy itp. osoby, choć mogą składać zgłoszenie NIP (wniosek o nadanie) za pośrednictwem płatnika (pracodawcy), aktualizacji dokonują już samodzielnie.

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzący działalności gospodarczej, dla których obowiązek aktualizowania danych wynika z faktu otrzymania dowodu osobistego, mogą dokonać zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem organu wydającego dowód osobisty. Organ ten obowiązany jest do poinformowania podatnika o obowiązku złożenia zgłoszenia aktualizacyjnego oraz do przekazania zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika w terminie 7 dni od dnia złożenia przez podatnika tego zgłoszenia.

Jeżeli podatnik nie dokonał zgłoszenia w terminie 30 dni od daty zmiany, powinien to zrobić najpóźniej wraz z zeznaniem rocznym, jeżeli chce uniknąć wezwania do zlożenia wyjaśnień w sprawie niezgodności danych pomiędzy zeznaniem rocznym a ewidencją podatników.

Zgłoszenie identyfikacyjne NIP-1, NIP-3 (wniosek o nadanie NIP)

Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego; którego dokonuje się jednokrotnie, bez względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw. Prawo określa terminy, w którym podatnicy i płatnicy powinni składać wnioski o nadanie NIP. W przypadku, gdy z przepisów (z tabeli) wynikają różne terminy dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego, podatnik, płatnik podatku oraz płatnik składek ubezpieczeniowych dokonuje zgłoszenia jeden raz, w terminie najwcześniejszym.

Kto i kiedy wnosi o nadanie NIP
Podatnik PIT samodzielnie obliczający zaliczki (np. praca za granicą) w dniu złożenia pierwszej deklaracji dotyczącej zaliczek*
opłacający samodzielnie podatek zryczałtowany w dniu dokonania wpłaty podatku zryczałtowanego
pozostali w terminie złożenia pierwszego zeznania rocznego

* od 2007r. nie składa się już tych deklaracji, więc stosujemy w tym przypadku zasady dla podatników PIT pozostałych – w dniu złożenia zeznania rocznego, choć należy radzić zgłoszenie w dniu dokonania wpłaty podatku dla zapewnienia poprawności księgowań podatku w US.

Podatnicy mogą mieć obowiązek złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego szybciej, w związku z innymi podatkami, niż PIT (np. VAT - przed dokonaniem pierwszej czynności opodatkowanej).

Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którym płatnik na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:

  • pobiera zaliczki miesięczne, dokonując zmniejszenia kwot pobieranych zaliczek, lub
  • dokonuje rocznego rozliczenia podatku, a nie dokonywał zmniejszenia kwot zaliczek, lub
  • pobiera zaliczkę wyłącznie od dochodu z tytułu umowy o dzieło lub umowy zlecenia

 - a są to na przykład pracownicy, zleceniobiorcy, twórcy - dokonują zgłoszenia identyfikacyjnego (składają wniosek o nadanie NIP) za pośrednictwem tego płatnika - jeżeli wcześniej go nie złożyli. Dotyczyć to może np. pracowników, zleceniobiorców, wykonujących umowy o dzieło itp.

Płatnik (np. pracodawca) dostarcza podatnikowi formularz zgłoszenia identyfikacyjnego w terminie 7 dni od dnia potrącenia pierwszej zaliczki na podatek dochodowy lub od dnia złożenia oświadczenia w sprawie rozliczenia rocznego. Podatnik wypełnia formularz i  oddaje go płatnikowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania formularza zgłoszenia. Płatnik przekazuje wypełniony formularz do urzędu skarbowego właściwego dla podatnika, w terminie 14 dni od dnia przekazania mu formularza przez podatnika.

Z powyższego wynika, że w chwili składania zeznania rocznego prawie każdy powinien mieć NIP. Jeżeli jednak nie ma NIP, a składa zeznanie roczne PIT (np. mąż nie zarabiajacy, rozliczający się wspólnie z zarabiającą żoną), składa zgłoszenie NIP wraz z zeznaniem rocznym PIT. Jeżeli zgłoszenie takie zostało złożone wcześniej, ale NIP nie został nadany, miejsca na numer NIP należy w PIT rocznym pozostawić puste.

Dzieci i małżonkowie

Dzieci, których dochody rodzice doliczają do swojego PITu rocznego nie mają obowiązku posiadania nru NIP. Jednakże w razie osiągania przez małoletnie dzieci dochodów nie podlegających doliczeniu do dochodów rodziców, to jest dochodów z ich pracy, stypendiów oraz dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku, dzieci te, jako nie dokonujące łącznego rozliczenia z podatku, zachowują status odrębnych podatników, zobowiązanych do posiadania NIP. Tym samym spoczywa na nich, jako na podatnikach, obowiązek dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego dokonywanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania małoletniego. W takim wypadku na formularzu należy podać dane dziecka, a podpisuje go rodzic czy opiekun prawny. Tak samo w przypadku dochodów opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym czy podatkiem tonażowym.

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków małżonek, który nie osiągał dotąd żadnych dochodów, staje się podatnikiem właśnie ze względu na to wspólne zeznanie i powinien uzyskać NIP. 

Uwaga ! Formularz NIP a zwrot na konto

Jeżeli podatnik oczekuje zwrotu na rachunek bankowy, a nie przekazem pocztowym na adres, powinien upewnić się - w okienku NIP albo na kopii złożonego formularza NIP-1 lub NIP-3 - czy zgłosił  poprawnie osobisty rachunek bankowy. W formularzu NIP-1 będzie to rubryka 56, a w formularzu NIP-3 będzie to również rubryka 56. Jeżeli osobisty rachunek został zgłoszony choć raz, już zawsze, aż do jego wykreślenia, zwrot PIT przyjdzie do podatnika przelewem.

Artur M. Brzeziński

  • data utworzenia: 03-12-2007
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz