ROZLICZ PIT ZA 2017 szybko i bez błędów Copyright 2009-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.

PIT-y roczne 2011

UWAGA: jesteś w Archiwalnej wersji rozliczeń rocznych PIT za 2011r.

 Jeżeli szukasz informacji aktualnych zapraszamy na www.pit.pl/roczne

 

PIT-y przez Internet bez e-Podpisu

NIP czy PESEL

Druki rocznych deklaracji podatkowych w pozycji „Identyfikator podatnika” nakazują dokonać wyboru pomiędzy numerem NIP i PESEL. Wybór jest bardzo istotny, szczególnie w przypadku deklaracji składanych przez Internet bez e-podpisu, gdyż będzie on wpływał na ilość danych, które wyświetlą się do podpisania deklaracji. Jednocześnie posługiwanie się numerem NIP, który nie jest już aktualny - czyli nie służy do identyfikacji podatnika, spowodować może odrzucenie deklaracji wysyłanej przez Internet.

Uwaga

Z dniem 1 września 2011 r. zmianie uległy przepisy ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Zgodnie z nowym brzmieniem identyfikatorem podatkowym jest: 

  • numer PESEL - w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; 
  • NIP - w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu.

Podatnik nie może używać numeru NIP nadanego mu dotychczas, jeżeli obecnie nie stosuje on już tej formy identyfikacji. W deklaracji podatkowej składanej za rok 2011 musi podjąć decyzję, czy powinien wpisać NIP czy PESEL.

Podanie numeru NIP na deklaracji wysyłanej przez Internet powinno spowodować jej odrzucenie - błąd danych identyfikacyjnych. Podobnie nie będzie można wysłać deklaracji, w której osoba z numerem NIP poda w jego miejsce numer PESEL i zweryfikuje ją za pomocą jedynie 5, a nie 6 danych o podatniku. Deklarację taką uznać należy za sporządzoną nieprawidłowo, bez prawidłowej weryfikacji zastępującej standardowy podpis na formularzu, a zatem nieważną i wymagającą ponownego wysłania formularza (podpisanego).

Deklaracja wysłana standardowo z podaniem błędnego numeru NIP lub z niewłaściwym identyfikatorem (NIP zamiast PESEL) będzie uznana za deklarację złożoną z błędem i będzie podlegała korekcie (będzie deklaracją podpisaną standardowo, zatem deklaracją ważną, złożoną w terminie). Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie poprawnie sporządzonej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn dokonania poprawek.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 05-11-2011
  • data modyfikacji: 07-01-2016
POBIERZ DARMOWY PROGRAM do rozliczenia PIT 2017

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz